IPPB3/423-720/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
IPPB3/423-720/14-2/GJinterpretacja indywidualna
  1. firma
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. leasing
  4. opłata
  5. umowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umów leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych i prywatnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe

Spółka Akcyjna <dalej: P. bądź Spółka> w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje flotę samochodów-służbowych służących dla celów tejże działalności.

Samochody służbowe wykorzystywane są przez Spółę w oparciu o zawarte umowy z firmami leasingowymi, na mocy których Finansujący (firma leasingowa) zobowiązuje się nabyć określone w zamówieniu pojazdy i oddać te pojazdy Korzystającemu (Spółce) do korzystania, a także świadczyć usługi serwisowe leasingowanych pojazdów, zaś Korzystający zobowiązuje się płacić na rzecz Finansującego ustalone w umowach opłaty.

Usługi serwisowe nie obejmują m. in. kosztów mycia i czyszczenia pojazdów, kosztów paliwa, kosztów płynów do spryskiwaczy, wulkanizacji ogumienia, kosztów parkingów, mandatów, opłat za autostrady. Koszty tego rodzaju obciążają w całości P. S.A. i nie są przedmiotem niniejszej interpretacji.

Umowy leasingu zawierane są na czas oznaczony, nie mniejszy niż 40 % normatywnego okresu amortyzacji w rozumieniu Rozdziału 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), <dalej: ustawa o CIT.; ustawa o pdop>. Suma ustalonych opłat netto bez VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu a odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez Finansującego.

Zawarte przez Spółkę umowy leasingu operacyjnego spełniają warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT.

Spółka wykorzystuje samochody do celów prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym w celu polepszenia efektywności oraz prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych niektórym pracownikom (w szczególności mającym miejsce świadczenia pracy na terenie kraju przyznawane są na wyłączność samochody służbowe.

Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych ściśle wiąże się z wykonywaniem obowiązków służbowych takich jak: udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z kontrahentami biznesowymi na terenie całego kraju, nadzór nad działalnością terenowych oddziałów Spółki w szczególności stacji paliw P. oraz stacji działających pod szyldem P. (menedżerowie sprzedaży detalicznej), przemieszczanie się między siedzibami Spółki itd.

Dodatkowo pracownicy przed otrzymaniem na wyłączność samochodu służbowego każdorazowo deklarują czy będą wykorzystywać także przyznany samochód do celów prywatnych i w sytuacji twierdzącego oświadczenia pracownicy podpisują zgodę na przypisanie im do przychodu nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów osobistych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opłaty ponoszone przez Spółkę na mocy zawartych umów z firma leasingową stanowią w całości koszt uzyskania przychodów Spółki zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zawarta przez Spółkę umowa leasingu operacyjnego spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), tj. opłaty wnoszone z tytułu leasingu są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ww. ustawy o CIT, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

  1. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  2. umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;
  3. suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

W opinii Spółki spełnienie ww. kryteriów upoważnia Spółkę do kwalifikacji kosztowej opłat ponoszonych na rzecz firm leasingowych w pełnej wysokości, nawet w sytuacji mieszanego charakteru wykorzystywanych samochodów służbowych. Jak wskazano w stanie faktycznym wniosku za bezsprzeczne uznać należy, że z punktu widzenia Spółki przyznanie samochodu służbowego pracownikowi podyktowane jest wyłącznie potrzebą pracodawcy i nie ma na celu przysporzenia korzyści po stronie pracownika.

Fakt wykorzystania samochodu do celów prywatnych takich jak dojazd do miejsca pracy Spółka uznaje jako optymalny z punktu widzenia organizacyjnego oraz ograniczania kosztów działalności. Niejednokrotnie bowiem koszty transportu do miejsca prowadzenia działalności lub ewentualne koszty usług hotelarskich przekraczają koszty dojazdów do miejsca zamieszkania pracownika.

Także fakt wykorzystania samochodu do celów mieszanych nie ogranicza prawa Spółki do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów wynikających z opłat na rzecz firm leasingowyvch w pełnej wysokości.

Stanowisko Spółki znajduje m.in. potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2012 r., sygn., ILPB3/423-71/12-4/MM, wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu.

W interpretacji tej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził m.in., że „ w części dotyczącej rat leasingowych, bez znaczenia jest fakt, że leasingowany samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracowników dla celów prywatnych. Tak więc wydatki dotyczące opłat i rat leasingowych stanowią co do zasady koszty podatkowe”.

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w Interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn.ILPB4/423169/10-6/DS, wydanej przez Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu.

Zatem, w części dotyczącej opłat i rat leasingowych, stwierdzić należy, iż bez znaczenia jest fakt, że leasingowany samochód został oddany w użyczenie dyrektorowi Spółki, na podstawie której używa on ten samochód do celów służbowych i prywatnych, Tak więc, wydatki dotyczące opłat i rat leasingowych stanowią co do zasady koszty podatkowe. Podsumowując, w sytuacji, gdy samochód służbowy - będący w leasingu spełniającym warunki określone w art, 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest wykorzystywany zarówno w związku z działalnością gospodarczą Spółki, jak i dla celów prywatnych jej pracownika, koszty związane z uiszczaniem opłat i rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodów Spółki”.

Reasumując, zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy samochód służbowy - będący w leasingu spełniającym warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest wykorzystywany zarówno w związku z działalnością gospodarczą Spółki, tj. dla celów służbowych, jak i dla celów prywatnych jej pracowników, koszty związane z uiszczaniem opłat wynikających z umów zawartych z firmami leasingowymi są kosztem uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym/dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.