IPPB3/423-682/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.
IPPB3/423-682/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odsetki
 4. odsetki od pożyczki
 5. spółki
 6. zakup akcji
 7. zapłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Spółka nabyła pakiet akcji w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: „Spółka 2”). Nabycie tych akcji zostało sfinansowane w części ze środków uzyskanych przez Spółkę z oprocentowanych pożyczek od podmiotów powiązanych. Oprocentowanie pożyczek zostało określone w wysokości rynkowej.

Finansowanie udzielone Spółce na zakup udziałów w Spółce 2 nie jest udzielone w warunkach uzasadniających zastosowanie ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop (tzw. przepisów o niedostatecznej kapitalizacji).

Obecnie rozważane jest połączenie Spółki ze Spółką 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganego przychodu i koszty takie nie zostały wprost wymienione w ustawie o CIT jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie, w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczki wykorzystanej na zakup akcji w spółce nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 4 - 4e ustawy o CIT dotyczące rozliczania kosztów w czasie. Updop zawiera bowiem specyficzne dla odsetek postawienia w tym względzie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 11, który stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 15 ust. 4 - 4e.

Art. 16 ust. 1 pkt 11 updop stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również odpożyczek (kredytów) Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 10 lit a) za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Powyższe przepisy ustanawiają ogólną zasadę, według której odsetki od zaciągniętej pożyczki stanowią kosztu uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Z kolei ad. 18 ust. 1 pkt 8 updop określa moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie akcji w spółce. Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych.

Z przepisu tego wynika, że wydatki na nabycie akcji spółce kapitałowej stanowią koszt podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodu, który powstanie wskutek późniejszego odpłatnego zbycia tych akcji.

Updop nie definiuje wprost co należy rozumieć pod określeniem „wydatki na nabycie akcji w spółce”, a zatem z celu jego interpretacji należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wydatek to „suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś” (Słownik Języka Polskiego, www.sjp.pwn.pl). Powyższa definicja wyraźnie podkreśla element bezpośredniości dokonania wydatku. Przenosząc ją na grunt przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, należałoby zatem uznać, że obejmuje on swoim zakresem jedynie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów lub akcji.

Powyższe rozumowanie Spółki potwierdza również fakt posłużenia się przez ustawodawcę w przytoczonym wyżej przepisie sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji (a nie przykładowo „wydatki w celu objęcia lub nabycia”), co wskazuje jednoznacznie na konieczność istnienia najbardziej bezpośredniego związku przedmiotowych wydatków z nabyciem udziałów/akcji. Zdaniem Spółki odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów lub akcji nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości, gdyż są jedynie wydatkiem związanym uzyskaniem źródła finansowania nabycia udziałów lub akcji.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że przepis regulujący skutki podatkowe wydatków poniesionych na nabycie udziałów lub akcji znajduje się w art. 16 updop, zawierającym katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (czyli wyjątków od zasady uznawania wydatków za koszty podatkowe). W rezultacie pojęcie wydatków na nabycie udziałów lub akcji należy interpretować możliwie wąsko.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej argumentację oraz w świetle zasad zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów lub akcji powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji bez względu na dalsze losy tych akcji, gdyż nadrzędnym celem zaciągnięcia pożyczek było osiągnięcie przychodu, jaki wiązać się może z nabytymi udziałami i akcjami.

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądowym, np.:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w tezie wyroku z dnia 7 września 2004 r., sygn. akt FSK 324/2004 wskazał, że:

przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem”;

 • w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 508/05, NSA uznał, że:

W wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”;

 • podobnie WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 4 czerwca 2008 r sygn akt I SA/Bk 120/08 stwierdził, że:

Jak wskazuje się w orzecznictwie pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce lub akcji nie obejmuje wszelkich wydatków, należy bowiem odróżnić wydatki na nabycie udziałów (akcji) od ich źródeł finansowania. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów łub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Natomiast koszt zaciągniętego kredytu, czyli odsetki, prowizje oraz różnice kursowe nie są traktowane jako wydatki na nabycie udziałów lub akcji, lecz jako zapłata za kredyt, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. W konsekwencji w przypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu na wydatki związane z nabyciem akcji - odsetki od kredytu oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia”;

 • powyższe stanowisko NSA zostało następnie uznane i jest stosowane przez wojewódzkie sądy administracyjne. Przykładowo WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1483/09, w stwierdził, że:

podzielić należy stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2006 roku sygn, akt, II FSK 508/05, zgodnie z którym w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z Objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p., odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu”.

Stanowisko takie jest również powszechnie prezentowane przez organy podatkowe, np.:

 • w piśmie PB4/AK-8214-6905-192/02 Podsekretarza Stanu z dnia 7 sierpnia 2002 r. do izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, opublikowane w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4 (46) z 2002 s. 24:

„do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem, a więc wydatki bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Takimi wydatkami są w szczególności: cena za udziały (akcje), wpłaty na kapitał zakładowy spółki (...) należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów zgodnie z przepisem art. 16 ust.

1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są kosztem w momencie zapłaty iub kapitalizacji";

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października2008 r. nr ILPB3/423-534/08-2/HS podkreślono, iż:

„(...) do odsetek od pożyczki (kredytu) na zakup udziałów/ akcji nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów „wydatków na nabycie łub objęcie udziałów / akcji. (...) kosztów zaciągniętej pożyczki (kredyt), w tym odsetek nie traktuje się jako wydatków na nabycie udziałów, lecz jako zapłatę za pożyczkę (kredyt). Konsekwentnie, odsetki od pożyczki (kredytu) na zakup udziałów (akcji) są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji.”;

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2009 r. nr IBPBI/2/423-983/08/PC wskazano, że:

należy uznać, że odsetki od pożyczki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie faktycznej ich zapłaty bądź kapitalizacji (...)”;

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2009 r. nr IBPBI/2/423-206/09/PC uznał, że:

odsetki i pobrana prowizja od kredytu w całości zaciągniętego w celu zakupu udziałów związane są ze źródłem finansowania, a zatem nie są wydatkami na nabycie udziałów ale zapłata za kredyt (...) odsetki niewątpliwie pozostają w związku z przychodami spółki i stanowią koszt uzyskania przychodów z chwilą ich zapłaty, a nie z chwilą sprzedaży udziałów.”,

 • również w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 lipca 2009 r. nr IPPB3/423-218/09-4/ER podniesiono, iż:

Odsetki od kredytu finansującego nabycie udziałów są zatem kosztem podatkowym w dacie zapłaty bądź kapitalizacji”;

 • analogicznie wskazano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011 r. nr ILPB3/423-89/11-2/EK:

wydatki na zapłatę odsetek z tytułu pożyczki przeznaczonej na objęcie udziałów będą kosztem uzyskania przychodów Spółki w momencie ich poniesienia

 • także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr IPPB3/423-474/11-7/MC wskazano, iż:

odsetki związane z pozyskaniem Finansowania Zewnętrznego (kredytów bankowych, pożyczek łub obligacji) na zakup akcji nie są bezpośrednimi wydatkami na nabycie akcji, tj. ceną za akcje należną sprzedającemu. Są wynagrodzeniem należnym podmiotom udzielającym Finansowania Zewnętrznego, czyli zapłatą za to Finansowanie. W konsekwencji, odsetki od Finansowania Zewnętrznego pozyskanego przez Wnioskodawcę w celu sfinansowania nabycia akcji polskiej spółki akcyjnej będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów tu momencie ich zapłaty, potrącenia lub kapitalizacji”;

Powyższe stanowisko zostało także wyrażone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2012 r. nr ILPB3/423-306/12-4/JS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2012 r. nr IPPB3/423-686/12-2/EŻ;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. nr IPPB3/423-761/12-2/EŻ.

Wnioskodawca ma świadomość, że powyższe rozstrzygnięcia zapadły w indywidualnych sprawach podatników, niemniej ze względu na wspólny dla nich problem kwalifikacji kosztów odsetek od pożyczek i kredytów na zakup udziałów lub akcji w świetle przepisów updop powołuje te rozstrzygnięcia, gdyż zgadza się z przyjętą tam interpretacją prawa.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, generalnie odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów lub akcji są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Jak wykazano we wniosku, w analizowanym przypadku, odsetki od pożyczki spełniają wyrażone w art. 15 ust. 1 updop przesłanki niezbędne do uznania ich za koszt uzyskania przychodów. Fakt, że Wnioskodawca rozważa obecnie dokonanie połączenia ze Spółką 2, nie ma w ocenie Wnioskodawcy wpływu na zaliczanie przedmiotowych odsetek do kosztów uzyskania przychodów. Niezależnie bowiem od dalszej restrukturyzacji, nie dojdzie do sytuacji, w której zachodziłaby jedna z sytuacji uniemożliwiająca zaliczenie przedmiotowych odsetek do kosztów uzyskania przychodów wskazana w art. 16 ust. 1 updop bądź odsetki te przestałyby spełniać podstawową przesłankę warunkującą zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności zachowany zostanie związek przedmiotowych odsetek z przychodami, gdyż to właśnie poniesienie kosztu w postaci przedmiotowych odsetek umożliwi uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu wygenerowanego w działalności operacyjnej Spółki 2. W ocenie Spółki znaczenia nie ma tu czy przychód osiągnięty będzie przez Wnioskodawcę jako dochód pasywny czy też dochód aktywny, bezpośrednio osiągnięty z działalności operacyjnej Spółki lub Spółki 2 po przeprowadzeniu odpowiedniego połączenia Wnioskodawcy ze Spółką 2.

W odniesieniu do momentu uznania odsetek od pożyczki za koszt uzyskania przychodu, art. 16 ust. 1 pkt 11 updop znajduje również zastosowanie. Dlatego też, po połączeniu ze Spółką 2, odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup akcji przez Spółkę, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty.

Powyższe znajduje potwierdzenie w argumentacji oraz interpretacjach organów podatkowych oraz wyrokach sądów administracyjnych cytowanych w niniejszym wniosku. Dodatkowo, stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z licznymi interpretacjami organów podatkowych odnoszących się wprost do stanów faktycznych, w których dochodzi do połączenia spółki nabywanej i nabywającej, w świetle których odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów stanowią koszt uzyskania przychodu niezależnie od tego, że będą zapłacone po połączeniu ze spółką, która otrzymała pożyczkę.

Podsumowując, zdaniem Spółki, bez znaczenia dla możliwości zaliczenia powyższych odsetek do kosztów uzyskania przychodów pozostaje ewentualne przyszłe połączenie Spółki ze Spółką 2. Jak wskazano bowiem powyżej, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Tym samym w wyniku ewentualnego połączenia Spółki ze Spółką 2, Spółka nabędzie majątek służący osiąganiu przychodów z działalności gospodarczej, a zatem zostanie zachowany związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztami ponoszonymi w momencie zapłaty (kapitalizacji) odsetek a osiąganymi przez Spółkę przychodami. W konsekwencji, należy zatem uznać, że odsetki w dalszym ciągu spełniać będą wymóg celowości (związku z przychodami podatkowymi) określony w art. 15 ust. 1 updop.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że żaden z przepisów art. 16 ust. 1 updop nie ogranicza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki przeznaczonej na zakup udziałów w spółce kapitałowej, w przypadku gdy spółka, w której udziały zostały zakupione zostaje następnie przejęta przez nabywcę tych udziałów.

W konsekwencji należy uznać, że odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup akcji, stanowić będą koszt uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, niezależnie od połączenia Spółki ze Spółką 2. Spółka podkreśla, że zaprezentowane powyżej stanowisko zgodne jest z praktyką organów podatkowych w tym zakresie. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 27 listopada 2007 r. nr IP-PB3-423- 159/07-2/AG stwierdził, że:

odsetki od zaciągniętej pożyczki na zakup udziałów, będą również kosztem uzyskania przychodów po połączeniu spółek niezależnie od tego, czy przejmującym będzie wnioskodawca czy spółka w której zamierza on nabyć udziały ”,

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 lutego 2010 r. nr IBPB1/2/423-1466/09/MO potwierdzono, że:

połączenie spółek, tj. przejęcie spółki zależnej, której udziały zakupione zostały ze środków uzyskanych z pożyczek pozostaje bez wpływu na możliwość zaliczenia odsetek od owych pożyczek do kosztów uzyskania przychodów”.

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji podatkowej z dnia 29 marca 2011 r. nr IBPB1/2/423-23/11/CzP uznał za w pełni prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym:

w przypadku połączenia spółek przez przejęcie, spółka przejmująca kontynuuje swój byt prawny bez zakłóceń, (stając się dodatkowo następcą prawnym spółki przejmowanej). W konsekwencji, połączenie nie będzie miało wpływu na dotychczasowy sposób rozliczania przez Spółkę kosztów z tytułu odsetek od Pożyczki. Połączenie nie wpłynie również negatywnie na ocenę celowości poniesienia kosztu odsetkowego z punktu widzenia uzyskiwania przez Spółkę przychodów łub zachowania jej źródła przychodów. Przeciwnie, związek kosztów odsetkowych z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami lub zachowaniem (zabezpieczeniem) ich źródła będzie jeszcze ściślejszy...). W świetle powyższego, skoro wydatki ponoszone przez Spółkę na spłatę odsetek od Pożyczki już obecnie uznać można za związane z prowadzoną działalnością Spółki i ponoszone w celu uzyskania przychodu, to w świetle powyższego tym bardziej stanowić będą koszt podatkowy po przejęciu X. przez Spółkę”.

 • podobnie Dyrektor Izby skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2011r. Nr IPPB3/423-468/11-2/DP zaakceptował następujące stanowisko Wnioskodawcy:

art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie będzie miał w przedstawionej sytuacji zastosowania. Należy bowiem stwierdzić, że odsetki od zaciągniętego kredytu/wyemitowanych obligacji przeznaczonych na sfinansowanie nabycia udziałów w Eu, nie są wydatkami na nabycie udziałów E, lecz zapłatą za finansowanie, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich zapłaty lub kapitalizacji. Jest to zbieżne z ogólną zasadą zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). (...) Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy odsetki od kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę i przeznaczonego na nabycie udziałów E. oraz odsetki od obligacji, z emisji których środki zostały przeznaczone na nabycie udziałów E mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu”;

 • w odniesieniu do wydatków na nabycie udziałów spółki, która następnie ma zostać połączona z podatnikiem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 września 2011 r. nr IPPB3/423-522/11-2/DP uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika i odstąpił od uzasadnienia:

„Odsetki od kredytu/pożyczki na nabycie udziałów albo akcji stanowią wydatek na pozyskanie kapitału i jako takie nie pozostają w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów/akcji konsekwentnie, nie mogą być uznane za „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji” (...) takie odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji” I w konsekwencji w analogicznym do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanie przyszłym organ przychylił się do stanowiska podatnika, że: „Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu/pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji, niezależnie od planowanego połączenia Spółki ze Spółką Zależną (oczywiście z zastrzeżeniem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UpodPraw, jeśli przepisy te będą miały zastosowanie)”;

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2012 r. nr IPPB3/423-220/12-2/DP, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym:

  odsetki od kredytu / pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów / akcji nie spełniają tak rozumianego warunku bezpośredniości gdyż są jedynie wydatkiem związanym z uzyskaniem kapitału - źródła finansowania nabycia akcji. W konsekwencji, moment rozpoznania odsetek, jako kosztów uzyskania przychodów nie powinien być łączony z reżimem podatkowym dotyczącym zbycia udziałów. (...) Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, niezależnie od planowanego połączenia Spółki ze Spółką Zależną.”;

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2012 r. nr IPTPB3/423-286/11-5/PM, zgodnie z którą:

  Dlatego też w ocenie Spółki, koszty kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w postaci odsetek stanowiące jednocześnie wynagrodzenie Kredytodawcy za korzystanie z kapitału, stanowią dla Niej koszt związany z finansowaniem działalności gospodarczej, a nie za bezpośredni wydatek na nabycie udziałów. (...)W konsekwencji, należy stwierdzić, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów powinny być uznane za koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty bądź ewentualnej kapitalizacji.” — interpretacja wydana w trybie artykułu 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, „Ordynacja Podatkowa”).

  Stanowisko takie zostało również zaprezentowane m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 r. nr IPPB3/423-168/09-4/KK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2010 r. nr IPPB3/423-235/10-2/MC;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2010 r. nr IP-PB3-423-1091/08-2/KB;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2010r. IPPB3/423-694/10-4/EB
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011 r., nr ILPB3/42389/11- 2/EK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2011 r. nr ILP83/423-218/11-2/MM;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2011 r. nrIPPB3/423-523/11-2/DP;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 marca 2012 r. nr IBPBI/2/423-1483/11/AK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2012 r. nr ILPB3/423-177/12-2/AO;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2012 r. nr IPPB3/423-354/12-2/EŻ;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2012r. nr IPPB3/423-612/12-2/KK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 r. nr ITPB3/423-185/11/MK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013 r. nr ITPB3/423-645/11/MK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. nr IPPB3/423-145/13-2/AM;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lipca 2013 r. nr IPPB3/423-292/13-3/AG;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2013 r. nr ITPB3/423-258/13/DK;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2013 r. nr IPPB3/423-536/13-2/KK.

  W świetle tak jednolitego i obszernego dorobku praktyki stosowania prawa podatkowego w zakresie objętym niniejszym wnioskiem, prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy nie powinna budzić wątpliwości. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż ma świadomość, że przytoczone w niniejszym wniosku rozstrzygnięcia zapadły w indywidualnych sprawach i formalnie nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku. Posłużyły one jednak Wnioskodawcy za wskazówkę przy dokonywaniu wykładni przepisów i sformułowaniu własnego stanowiska w sprawie objętej niniejszym wnioskiem.

  Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie stanowisko, zgodnie z którym w przedstawionym w opisie stanu faktycznego zdarzeniu przyszłym odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę w celu sfinansowania zakupu akcji Spółki 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodu każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, jest prawidłowe.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy)

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.