IPPB3/423-670/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.
IPPB3/423-670/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. należność
 4. odpisy amortyzacyjne
 5. spółka komandytowa
 6. udział w zyskach
 7. wartość początkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi telekomunikacyjne, głównie w zakresie telefonii komórkowej oraz usługi dostępu do sieci Internet. Wnioskodawca ma siedzibę w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym w Polsce od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej z siedzibą w Polsce – X. Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: „Spółka komandytowa”). Wnioskodawca jest także 100% udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka cypryjska”).

Spółka cypryjska dokonała sprzedaży na rzecz Spółki komandytowej praw ochronnych na znaki towarowe (potencjalnie również praw ze zgłoszenia znaków towarowych, praw autorskich do znaków towarowych z prawami zależnymi, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ze zgłoszenia wzorów przemysłowych, dalej łącznie: „Prawa”). Prawa ochronne w przeważającej większości dotyczą znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP. Pojedyncze prawa ochronne dotyczą znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego.

Cena nabycia Praw zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalnego rzeczoznawcę.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że:

 • Prawa zostaną nabyte w celu gospodarczego wykorzystania;
 • przewidywany okres używania Praw będzie dłuższy niż rok;
 • Prawa będą wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT.

W związku z powyższym, co do zasady, Prawa zostaną zakwalifikowane przez Spółkę komandytową jako wartości niematerialne i prawne oraz wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki komandytowej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Zapłata ceny nabycia Praw zostanie uiszczona w gotówce lub, potencjalnie, nastąpi w formie potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności (zobowiązań) stron, np. ze zobowiązaniem do wydania przedmiotu pożyczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Praw...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wartością początkową nabytych przez Spółkę komandytową Praw stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena ich nabycia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Praw.

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT.

Natomiast w myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, co do zasady, amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know - how),

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 ustawy o CIT jako wartości niematerialne i prawne.

Zgodnie zaś z treścią art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410), przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przy tym podkreślić, że prawa ochronne do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie w ramach Rynku Wewnętrznego powinny być traktowane analogicznie jak prawa ochronne do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.

Natomiast stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zatem uznać, iż Prawa są prawami, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o CIT.

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym Spółka komandytowa dokona zakupu Praw, które zostaną odpowiednio wprowadzone do podatkowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i będą wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres przekraczający jeden rok. W związku z powyższym, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, mając na uwadze w szczególności treść przepisów art. 15 ust. 6 oraz art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Praw będą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o CIT spółki komandytowe (tj. spółki osobowe nie posiadające osobowości prawnej) nie są podatnikami podatku dochodowego. W takim przypadku podatnikami w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółki komandytowe są odpowiednio wspólnicy tych spółek.

Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy o CIT wskazane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W związku z powyższym, wykazywane przez Spółkę komandytową m.in. przychody i koszty uzyskania przychodów będą podlegać łączeniu z przychodami i kosztami uzyskania przychodów.

Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółce komandytowej. W konsekwencji, także koszty z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw będą podlegać łączeniu z kosztami podatkowymi Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółce komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozstrzygając o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych należy także uwzględnić treść przepisu art. 15b ustawy o CIT. Zgodnie z treścią art. 15b ustawy o CIT z kosztów uzyskania przychodów będą bowiem wyłączone odpisy amortyzacyjne, w tej części, która odpowiada nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową.

Mając na uwadze treść art. 15b ustawy o CIT, należy zatem stwierdzić, iż istotnym elementem pozwalającym na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości niematerialnej i prawnej do kosztów podatkowych jest uregulowanie zobowiązania wynikającego z faktury lub innego dokumentu dotyczącego nabycia ww. wartości niematerialnej i prawnej.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów z tytułu podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nabytych Praw proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki komandytowej, pod warunkiem uregulowania należności za nabycie Praw.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy wartością początkową nabytych Spółkę komandytową Praw stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena ich nabycia.

Zgodnie z normą art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Jednocześnie, w myśl art. 16g ust. 3 ustawy o CIT za cenę nabycia uważa się, co do zasady, kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 16g ust. 5 ustawy o CIT cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż w przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wartością początkową dla celów amortyzacji podatkowej jest cena ich nabycia określona zgodnie z treścią art. 16g ust. 3 i ust. 5 ustawy o CIT.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jeżeli wynagrodzenie (opłaty) wynikające z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majątkowych jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorcę albo nabywcę, przy ustalaniu wartości początkowej praw majątkowych, w tym licencji, nie uwzględnia się tej części wynagrodzenia. Niemniej jednak, wynagrodzenie za nabycie Praw przez Wnioskodawcę nie będzie uzależnione od wysokości przychodów uzyskanych przez nabywcę (tj. Wnioskodawcę). W konsekwencji, ww. przepis ten nie znajdzie zastosowania w sytuacji Wnioskodawcy.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, iż wartością początkową zakupionych przez Spółkę komandytową Praw stanowiącą podstawę dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych będzie cena ich nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 3 i ust. 5 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.