IPPB3/423-645/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

CIT - w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji sprzedaży udziałów w spółce osobowej, objętych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności
IPPB3/423-645/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. sprzedaż
 4. udział
 5. wartość nominalna
 6. wierzytelności własne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014r. (data wpływu 20 czerwca 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji sprzedaży udziałów w spółce osobowej, objętych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji sprzedaży udziałów w spółce osobowej, objętych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzącą działalność gospodarczą, w zakresie udzielania kredytów i pożyczek. Wnioskodawca rozważa przystąpienie do spółki osobowej (tj. spółki jawnej) z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki wkład niepieniężny (dalej: aport) w postaci wierzytelności własnych z tytułu udzielonych przez Wnioskodawcę kredytów i pożyczek w kwocie niespłaconego kapitału oraz wierzytelności akcesoryjnych z nimi związanych, w szczególności wierzytelności odsetkowych. Wierzytelności nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Niewykluczone, że z uwagi na liczbę posiadanych wierzytelności i kontynuację prowadzonej działalności w zakresie udzielania pożyczek, Wnioskodawca będzie przeprowadzał podobne operacje w przyszłości. Wierzytelności przysługujące Wnioskodawcy nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości dokona zbycia przysługującego mu ogółu praw i obowiązków (dalej: „udział”) w Spółce, w szczególności poprzez jego sprzedaż. Cena sprzedaży będzie odpowiadała wartości rynkowej udziału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wniesionych do Spółki w drodze aportu wierzytelności własnych (z wyłączeniem wierzytelności odsetkowych i innych wierzytelności akcesoryjnych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wniesionych do Spółki w drodze aportu wierzytelności własnych (z wyłączeniem wierzytelności odsetkowych i innych wierzytelności akcesoryjnych).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nie zawiera szczegółowych zasad określających koszty uzyskania przychodów przy zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych. W związku z tym w przedmiotowej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy ogólne tj. art. 15 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z powyżej przywołanym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą dany wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodów o ile są spełnione następujące warunki:

 • koszt musi zostać poniesiony (tj. majątek podatnika musi zostać uszczuplony o jego równowartość);
 • celem poniesienia kosztu powinno być osiągnięcie przychodów (lub ich zachowanie bądź zabezpieczenie);
 • wydatek nie może znajdować się na liście zawartej w art. 16 ust 1 ustawy o CIT.

W przedmiotowej sytuacji zbywany udział w Spółce został przez Wnioskodawcę nabyty w wyniku wniesienia aportem wierzytelności przysługujących Wnioskodawcy. Wnoszone wierzytelności wiązały się z kolei z przekazaniem pożyczkobiorcom kwot pożyczek i tym samym z poniesieniem wydatku (uszczupleniem majątku Wnioskodawcy).

Wniesienie aportem wierzytelności do spółki osobowej jest neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT, tj. nie wiąże się z obowiązkiem rozpoznania przychodu ani kosztu (art. 12 ust 4 pkt 3c ustawy o CIT). W efekcie, skoro na moment objęcia udziału Wnioskodawca nie rozpoznał przychodu, to moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodów poniesionych w związku z nabyciem składników majątku wnoszonych aportem do Spółki został przesunięty do chwili powstania przychodu, z którym te koszty będą związane. W rozpatrywanym stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) takim zdarzeniem będzie rozpoznanie przychodu z tytułu sprzedaży udziału w Spółce. W momencie sprzedaży udziału w Spółce Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy z którym związany będzie koszt uzyskania przychodu, w wysokości wartości nominalnej wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Nie będzie natomiast stanowić kosztu uzyskania przychodu wartość wierzytelności akcesoryjnych, w tym wierzytelności odsetkowych.

Należy dodać, że udział w Spółce zostanie objęty przez Wnioskodawcę w celu partycypacji w zysku Spółki lub odpłatnego zbycia udziału. Zatem jego nabycie będzie miało na celu osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu. Wydatek w postaci wartości nominalnej udzielonych pożyczek nie znajduje się również na liście zawartej w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. W szczególności w przedmiotowej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust 3 ustawy o CIT została zarachowana jako przychód należny. W przedstawionej sytuacji nie dojdzie bowiem do zbycia wierzytelności, a do zbycia udziału w Spółce, które to zdarzenie nie jest objęte dyspozycją powyższego przepisu.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, że stanowisko, iż przy zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności pożyczkowych kosztem uzyskania przychodów jest wartość nominalna wniesionych wierzytelności jest potwierdzone w wiążących interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 7 kwietnia 2011 nr ITPB3/423-14/11/AM wskazano, że:

kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej będzie wartość wydatków poniesionych przez Spółkę, tj. wartość poniesionych przez Spółkę wydatków związanych z przedmiotem wkładu przed wniesieniem go do spółki komandytowej, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 8 lutego 2013 roku nr IBPBI/2/423-113/13/MS.

Reasumując, z uwagi na powyższe argumenty zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż kosztem uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów w Spółce powinna być wartość nominalna wniesionych uprzednio do Spółki wierzytelności pożyczkowych (z wyłączeniem wierzytelności odsetkowych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.