IPPB3/423-614/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy Kontrahent osiągnie określony poziom zakupów towarów Spółki, w wyniku czego zgodnie z zawartymi przez nią umowami dokona ona spłaty odsetek od kredytu na zakup towarów Spółki zaciągniętego w Banku przez Kontrahenta, odsetki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu ich zapłaty (dalej: updop)?
IPPB3/423-614/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
  1. kontrahenci
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. odsetki od kredytu
  4. spłata
  5. towar
  6. umowa
  7. zakup
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014r. (data wpływu 12 czerwca 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki zapłacone przez Spółkę, od kredytu zaciągniętego przez Kontrahenta Spółki na zakup jej towarów, w ramach jego uczestnictwa w programie marketingowo-lojalnościowym, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z. o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest działającą na terytorium Polski spółką należącą do międzynarodowego koncernu produkującego między innymi paliwa i środki smarne: oleje i smary dla motoryzacji i przemysłu. Wnioskodawca jest dystrybutorem wyżej wymienionych produktów na rynku polskim.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza podjąć działania, mające na celu zdynamizowanie oraz zwiększenie sprzedaży towarów Spółki, a co za tym idzie jej przychodów podatkowych. Wnioskodawca planuje mianowicie wdrożyć program o charakterze marketingowo - lojalnościowym, adresowany do swoich kontrahentów prowadzących stacje obsługi pojazdów (dalej: Kontrahenci). Program ten będzie opierał się, w szczególności, na zawartej z Kontrahentami umowie o współpracy oraz ramowej umowę o współpracy w zakresie udzielania kredytów nieodnawialnych zawartej przez Spółkę z bankiem (dalej: Bank).

W oparciu o ramową umowę o współpracy Bank będzie udzielał Kontrahentom Spółki na określonych warunkach zawartych w konkretnej umowie kredytowej, mieszczących się granicach wyznaczonych przez ramową umowę o współpracy, kredytów przeznaczonych na zakup towarów Spółki. W umowach tych Wnioskodawca będzie występował jako pełnomocnik Kontrahentów, w związku z czym będzie pośredniczył przy zawieraniu umów kredytowych pomiędzy Bankiem a Kontrahentami jak również przy obsłudze kredytów. W szczególności, płatności Kontrahentów na rzecz Banku z tytułu spłaty kredytu będę dokonywane za jego pośrednictwem a ponadto Spółka udzieli Bankowi gwarancji stanowiące zabezpieczenie udzielonych przez Bank kredytów.

Jednocześnie Spółka i Kontrahenci będą związani umową o współpracy, zgodnie z którą Wnioskodawca będzie zobowiązany do spełnienia dwóch świadczeń na rzez Kontrahenta, w przypadku osiągnięcia przez niego określonego poziomu zakupów towarów T.. Po pierwsze, do wypłaty premii naliczanej za osiągnięcie tegoż poziomu zakupów. Premia ta będzie udokumentowana fakturą korygującą, wystawioną przez Spółkę i będzie rozliczona w ten sposób, że należność kontrahenta z tytułu wypracowanej premii będzie kompensowana z należnością Spółki z tytułu spłaty przez nią, w imieniu Kontrahenta, części kapitałowej rat kredytu zaciągniętego w Banku. Po drugie, (i to zdarzenie jest przedmiotem niniejszego wniosku), Spółka dokona za Kontrahenta spłaty także części odsetkowej raty kredytu za dany okres. Innymi słowy, w przypadku osiągnięcia przez Kontrahenta określonego poziomu zakupów od Spółki, to Spółka poniesie ostateczny ciężar ekonomiczny odsetek należnych Bankowi od Kontrahenta z tytułu udzielonego kredytu.

Oczywiście jeżeli Kontrahent nie zrealizuje odpowiedniego poziomu zakupów, to on będzie zobowiązany do spłaty na rzecz Banku całości raty kredytu, w tym części odsetkowej poniesie ostatecznie ciężar ekonomiczny tych odsetek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy Kontrahent osiągnie określony poziom zakupów towarów Spółki, w wyniku czego zgodnie z zawartymi przez nią umowami dokona ona spłaty odsetek od kredytu na zakup towarów Spółki zaciągniętego w Banku przez Kontrahenta, odsetki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu ich zapłaty (dalej: updop)...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od kredytu na zakup towarów Spółki, zaciągniętego przez Kontrahenta w Banku spłacone przez Spółkę w przypadku gdy Kontrahent osiągnie określony poziom zakupów towarów Spółki, określony umową o współpracy pomiędzy Kontrahentem a Spółką, będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop „kosztem podatkowym są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Nie ulega wątpliwości, że wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z funkcjonowaniem powyższego programu marketingowo-lojalnościowego, którego celem jest zwiększenie sprzedaży Spółki, a zatem jej przychodów podatkowych stanowią koszt uzyskani przychodów, spełniają bowiem warunek wymieniony w art. 15 ust. 1 updop. Stanowisko to jest niekwestionowane przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych jak na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2012 r. (znak: ITPB 3/423-18a/12/AW), zgodnie z którą „wypłacane przez Spółkę premie pieniężne (bonusy) stanowią koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodami. Wielkość bonusów jest bowiem ściśle uzależniona od dokonania przez klienta zakupów o określonej wartości i w określonym przedziale czasu (... )„ a zatem ich wielkość w bezpośredni sposób jest związana z osiągniętymi przez Spółkę przeszłymi przychodami.

Także NSA w wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1687/10 uznał, iż odsetki spłacone za kogoś innego, jeśli wynika to z wykonania stosunku zobowiązaniowego mogą być w sensie podatkowym ponoszone w celu uzyskania przychodów (zabezpieczenia źródła przychodów).”

Powyższe premie, czy też bonusy te mogą przybierać różną postać: pieniężną, rzeczową lub świadczenia usług lub też mogą występować w postaci mieszanej. W formule bonusu mieści się niewątpliwie także uiszczenie odsetek od rat kredytu za Kontrahenta, zwłaszcza że odsetki te wynikają z kredytu zaciągniętego na zakup towarów Spółki i dzięki temu kredytowi zwiększają się jej przychody.

Podobnie jak nie budziłaby zastrzeżeń sytuacja, w której Kontrahent otrzymywałby od Spółki bonus w wysokości części odsetkowej raty kredytu zaciągniętego na zakup towarów, a następnie sam dokonywałby jej spłaty na rzecz Banku, i kwota takiego bonusu stanowiłby dla Spółki koszt podatkowy, tak i w przedstawionym wyżej hipotetycznym stanie faktycznym, będzie on stanowił koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, różnica bowiem polega tylko na tym, iż przy zachowaniu tych samych stron programu marketingowo - lojalnościowego w relacji Kontrahent- Bank - Spółka skróceniu ulegnie jedynie łańcuch przepływów finansowych.

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop a contrario, odsetki od kredytów stanowią koszt uzyskania przychodów w dniu ich zapłaty, także odsetki od rat kredytu zaciągniętego w ramach programu marketingowo - lojalnościowego przez Kontrahenta spłacone przez Spółkę będą stanowiły dla Spółki koszt podatkowy w dniu ich zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.