IPPB3/423-52/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zbycia (np. w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego (tzw. agio) Spółki Zależnej?
IPPB3/423-52/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zakładowy
 3. kapitał zapasowy
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. sprzedaż udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku zbycia (np. w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego (tzw. agio) Spółki Zależnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku zbycia (np. w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego (tzw. agio) Spółki Zależnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) posiadająca siedzibę na terytorium Polski, dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w spółce kapitałowej (dalej: Spółka Zależna) i objął nowo wyemitowane udziały w Spółce Zależnej w zamian za wkład pieniężny. Jednocześnie, objęcie przez Spółkę nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej nastąpiło po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, tj. wartość nominalna nowych udziałów wyemitowanych przez Spółkę Zależną jest niższa niż wartość wkładu. Agio (tj. nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną wydanych udziałów Spółki Zależnej) została przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej (na podstawie stosownych regulacji prawnych). Spółka nie wyklucza sytuacji, w której w przyszłości dokona zbycia udziałów w Spółce Zależnej (np. w formie sprzedaży, aportu, itp.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przypadku zbycia (np. w formie sprzedaży lub aportu) przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz na pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego (tzw. agio) Spółki Zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdyby Spółka dokona w przyszłości zbycia (np. w formie sprzedaży bądź aportu) udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji będzie wartość wkładu Spółki wniesionego przez Spółkę do Spółki Zależnej przeznaczonego zarówno na pokrycie kapitału zakładowego w Spółce Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego), jak i na podwyższenie kapitału zapasowego (zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi) - (tzw. agio).

Na mocy art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy o PDOP w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, w wysokości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny.

Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W związku z powyższym, jak wynika z analizy treści przytoczonych powyżej przepisów ustawy o PDOP, w sytuacji, w której udziały nabyte zostały uprzednio w zamian za wkład pieniężny,

 1. są przedmiotem wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej, koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia tych udziałów w takim przypadku należy ustalić na mocy art. 15 ust. 1 j pkt 2 lit. b ustawy o PDOP, tj. w wysokości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP,
 2. są przedmiotem odpłatnego zbycia (sprzedaży), koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia tych udziałów ustala się bezpośrednio na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP.

Mając na względzie powyższe, w efekcie zbycia udziałów, koszt uzyskania przychodów z tytułu objęcia tych udziałów należy określić w wysokości zgodnej z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, tj. w wysokości wydatków poniesionych na objęcie bądź nabycie tych udziałów.

Pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych, W praktyce organów podatkowych ugruntowane jest jednak stanowisko, iż użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów - jakkolwiek dopiero z chwilą zbycia udziałów - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie / objęcie tych udziałów. Do typowych kosztów warunkujących nabycie / objęcie udziałów zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów I wartość wniesionego wkładu oraz inne koszty bezpośrednio związane z takim zakupem bądź objęciem, jak np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w szeregu interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-619/13-5/PR), w której organ podatkowy wskazał, iż „Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza że do kosztów uzyskania przychodów (...) zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcje, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe.”
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. IPPB3/423-848/09-2/JB), w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym „pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. W orzecznictwie sądów administracyjnych i praktyce organów skarbowych ugruntowane jest stanowisko, iż pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, tj. takie bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów nie byłoby możliwe.” Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż „niewątpliwie bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodu ze zbycia udziałów będą: cena zakupu udziałów, opłaty notarialne i podatek od czynność/ cywilnoprawnych. Podobnie kosztem bezpośrednio warunkującym nabycie udziałów są w opinii Spółki wydatki na opłaty sądowe poniesione w celu zabezpieczenia wykonania umowy zakupu udziałów oraz koszty wynagrodzenia za powiernicze zarządzanie środkami E przez S i związanego z tym rachunku bankowego.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2009 r. (sygn. ITPB3/423-4/09/PS), zgodnie z którą „użycie przez ustawodawcę określenia - wydatki na nabycie - oznacza, że do kosztów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty, notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 października 2008 r. (sygn. ILPB3/423-447/08-2/MM) w której stwierdzono, iż „użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów - ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji - zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów lub akcji nie byłoby możliwe. Takimi wydatkami są np. cena zakupu udziałów (akcji), opłaty notarialne, prowizja biura maklerskiego, podatek od czynność/ cywilnoprawnych, związane z ich zakupem.”

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, wartość, po której zostały objęte przez Spółkę udziały w Spółce Zależnej określona została w kwocie wyższej od ich wartości nominalnej, a nadwyżka ponad tę wartość została przekazana na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W związku z powyższym, uiszczona w gotówce przez Spółkę wartość nowoobjętych udziałów w Spółce Zależnej (na którą składa się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie z przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniem przyszłym, stanowi zatem kwotę, jaką Spółka poniosła na objęcie udziałów w Spółce Zależnej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji, w przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia udziałów w Spółce Zależnej, w szczególności w formie sprzedaży lub aportu (wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego), kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym takiej transakcji, będzie wartość wkładu przeznaczonego na: pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego) oraz pokrycie podwyższenia kapitału zapasowego tej spółki (tzw. agio).

Spotka chciałaby podkreślić, iż stanowisko tożsame ze stanowiskiem Spółki zostało uznane za prawidłowe w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-295/10-2/AG), w której potwierdzono, że „zapłacona przez Spółkę cena nabycia nowych udziałów w Spółce zależnej (na którą złoży się m.in. suma wartości nominalnej tych udziałów oraz agio), zgodnie ze scenariuszem przedstawionym w stanie faktycznym składać się będzie na łączną kwotę wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej.” Ponadto, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, iż „w przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia części udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie w odpowiedniej części kwota wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca m.in. wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z opisanym w stanie faktycznym planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.

Spółka pragnie wskazać, że stanowisko tożsame ze stanowiskiem Spółki zostało zaprezentowane również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2014 r. (sygn. ILPB3/423-619/13-5/PR), w której organ podatkowy wskazał, iż „Zatem, w przypadku wniesienia udziałów w Spółce zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio, przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia (np. w formie sprzedaży bądź aportu) udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji będzie wartość wkładu Spółki wniesionego przez Spółkę do Spółki Zależnej przeznaczonego zarówno na pokrycie kapitału zakładowego w Spółce Zależnej (podwyższenie kapitału nominalnego), jak i na podwyższenie kapitału zapasowego - (tzw. agio).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.