IPPB3/423-351/12-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Umowy leasingu zawarte przed przekształceniem nadal powinny być traktowane jako umowy leasingu bez ponownej oceny. W związku z tym opłaty związane z kosztami leasingu będą stanowiły dla spółki przekształconej koszty uzyskania przychodów. Konieczne będzie jedynie zawarcie aneksu do umowy w zakresie zmiany formy prawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2012r. (data wpływu 30.05.2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie skutków podatkowych przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową dotyczących umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2012r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 1 lipca 2011r. obowiązuje ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców jak również rozszerzenie ustawy z dnia 15 września 2000r. KSH o przepisy dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. W związku z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca Przedsiębiorstwo będący osobą fizyczną, 16 kwietnia 2012 roku przekształcił się w jednoosobową spółkę kapitałową Przedsiębiorstwo sp. z o. o. Przed przekształceniem tj. 01.09.2009r. została zawarta umowa leasingu operacyjnego na okres 37 miesięcy. Po przekształceniu spółka z o.o. poinformowała firmę leasingową o zmianie formy prawnej. W odpowiedzi na informację o przekształceniu Finansujący uważa, iż tego rodzaju zmiana będzie wymagać ponownej oceny finansowej firmy wnioskującej o przejęcie umowy. Leasingodawca z uwagi na brak następstwa podatkowego po dacie przekształcenia chce ponownie ocenić umowę leasingu pod kątem wymogów w rozumieniu przesłanek z art. 17a-17l ustawy o podatku od osób prawnych. Firma leasingowa chce na nowo skalkulować harmonogram spłat, aby zachowany został minimalny okres trwania oraz minimalna wartość wykupu w umowie leasingu tj. 24 miesiące - minimalny okres trwania umowy i 19% wykup liczony od kapitału pozostającego do spłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy po dacie przekształcenia umowa leasingu powinna podlegać ponownej ocenie przez Finansującego pod kątem spełnienia przesłanek z art. 17a - art. 171 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  2. Czy wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu leasingu po przekształceniu mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy umowa leasingu zawarta przed przekształceniem nie powinna podlegać ponownej ocenie pod kątem spełnienia przesłanek z art. 17a-171 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie spowoduje takiego obowiązku zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą poprzez przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową.

W trakcie przekształcenia nie mamy do czynienia z powstaniem nowego podmiotu. Spółka przekształcona zachowuje bowiem ciągłość prawną wstępując z dniem przekształcenia we wszystkie wynikające z przepisów, prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zmianie ulega jedynie forma prawna. Potwierdza to odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1628 cyt. „Wyjaśniając kwestie dotyczące umowy leasingu i jej kwalifikacje dla potrzeb podatkowych, pragnę podkreślić, że instytucja leasingu podlega ogólnemu reżimowi przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wszelkie opłaty związane z używaniem przedmiotu leasingu mogą więc zostać uznane za koszty uzyskania przychodów po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (poniesienia kosztu w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16). Jeżeli zatem na dzień przekształcenia nie dochodzi do zawarcia nowej umowy lub zmiany którejś z jej stron (porównywalnego do przejęcia długu lub zbycia wierzytelności), a zmianie podlega jedynie forma prawna, pod jaką w obrocie gospodarczym występuje jedna z nich, umowa taka nie powinna podlegać ponownej ocenie spełnienia przesłanek z art. 17a - art. 171 ustawy o podatku od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę umowy leasingu zawarte przed przekształceniem nadal powinny być traktowane jako umowy leasingu bez ponownej oceny. W związku z tym opłaty związane z kosztami leasingu będą stanowiły dla spółki przekształconej koszty uzyskania przychodów. Konieczne będzie jedynie zawarcie aneksu do umowy w zakresie zmiany formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock