IPPB3/423-261/12-3/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie kosztów oraz przychodów podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2012r. (data wpływu 30.04.2012r.) uzupełnionym w dniu 18.06.2012r., (data wpływu: 19.06.2012r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów oraz przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów oraz przychodów podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej jako Wnioskodawca) jest osobą prawną mającą swoją siedzibę w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym. Do dnia 07.11.2011r. nazwa Wnioskodawcy brzmiała D Sp. z o.o. (zmiany ogłoszone w MSiG).

Wnioskodawca jest stroną umowy zawartej w dniu 12 lipca 2010r. pomiędzy T Sp. z o.o. z siedzibą w W (zwanej dalej „T”) a konsorcjum G Poland Sp. z o.o. z siedzibą w W (wówczas pod nazwą D Sp. z o.o.) i G. Corporation, spółką działającą pod prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (dalej Umowa).

Przedmiotem umowy jest zapewnienie obsługi działalności T. związanej ze sprzedażą produktów T. poprzez zapewnienie dostępu do systemu informatycznego (dalej „Sytemu”) stworzonego specjalnie na potrzeby T w celu obsługi tej sprzedaży i odpowiedniego gromadzenia i przetwarzania danych w ramach świadczenia tzw. usługi systemowej (dalej Usługi Systemowej”), a także świadczenie innych usług objętych umową lub odrębnymi zleceniami. Umowa określa także zasady zakupu przez T urządzeń będących częścią składową Systemu, a w szczególności terminali, poprzez które będzie się odbywała sprzedaż produktów T (wykonywanie Usługi Systemowej nie jest możliwe bez dostarczenia i zainstalowania odpowiednich terminali).

Według definicji zawartej w Umowie, „System” oznacza „wdrażany przez Wykonawcę i w pełni zgodny z Projektem Technicznym, informatyczny system, który składa się z Terminali, Oprogramowania, Sprzętu, Urządzeń i Infrastruktury Komunikacyjnej, stanowiący funkcjonalną całość z wyodrębnionymi funkcjonalnie elementami: Środowiskiem Testowym, Środowiskiem Szkoleniowym oraz Wewnętrznym Systemem Kontroli”. „Terminal” — to natomiast według Umowy urządzenie stanowiące element Systemu, służące do sprzedaży produktów T w punktach sprzedaży.

Umowa dzieli przedmiotową usługę na dwa etapy: etap wdrożenia oraz etap świadczenia samej usługi systemowej. Etap wdrożenia obejmuje budowę, instalację i przygotowanie Systemu do obsługi T, w tym również sprzedaż terminali, przeprowadzenie testów oraz uruchomienie Systemu. Sama zaś Usługa Systemowa polega na zapewnieniu przez Wykonawcę obsługi działalności T poprzez zapewnienie dostępu do Systemu.

Rozpoczęcie świadczenia Usługi Systemowej nastąpiło w dniu 1 grudnia 2011r., a czas świadczenia tej usługi przewiduje się na okres 7 lat licząc od daty rozpoczęcia świadczenia.

Strony umowy ustaliły wynagrodzenie:

 • za Usługę Systemową — miesięcznie w formie prowizji od przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży Produktów obsługiwanych przez System; wynagrodzenie to jest pobierane od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej
 • za przeniesienie praw własności do terminali — płatne na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury oraz kopii protokołu odbioru dostawy.

Dostawy terminali do T realizowane były sukcesywnie w okresie czerwiec — grudzień 2011r., na okoliczność czego Wnioskodawca wystawiał faktury VAT, wykazując w swoich księgach przychód w dacie wystawienia faktury. Wnioskodawca, w celu zawarcia umowy gwarantującej mu realizację przychodów ze świadczenia Usługi Systemowej przez okres 7 lat, musiał zaoferować T atrakcyjną cenę sprzedaży terminali. W konsekwencji terminale te zostały sprzedane po cenie niższej niż ta, po jakiej Wnioskodawca sam je kupił.

Pierwszy przychód z tytułu świadczenia Usługi Systemowej Wnioskodawca uzyskał w grudniu 2011r. Koszty nabycia terminali zostały ujęte w księgach Wnioskodawcy jako bezpośredni koszt uzyskania przychodów z ich sprzedaży na rzecz T. Z kolei koszty wdrożenia (inne niż koszt nabycia sprzedanych terminali) oraz koszty związane z przystąpieniem do przetargu zorganizowanego przez T, ponoszone do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej, m.in. służące: przygotowaniu projektu technicznego systemu, budowie, instalacji, testowaniu i uruchomieniu systemu, zostały ujęte w pozycji rozliczeń międzyokresowych i są uznawane za koszt księgowy proporcjonalnie do okresu, na jaki został zawarty kontrakt z T.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytania:

 1. Czy przychody z tytułu sprzedaży terminali do T powinny być rozpoznane dla celów podatkowych jednorazowo w chwili wystawienia faktur VAT przez Wnioskodawcę, czy też rozliczane w czasie przez okres trwania umowy z T...
 2. Czy koszty zakupu terminali przez Wnioskodawcę są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami czy kosztami innymi niż bezpośrednio związanymi z przychodami...
 3. Czy koszt nabycia terminali powinien zostać rozpoznany jako koszt uzyskania przychodów w chwili sprzedaży terminali, czy też przez okres trwania umowy z T...
 4. Czy koszty Wnioskodawcy, związane z wdrożeniem i testowaniem systemu w ramach przygotowań do rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej na rzecz T, poniesione od momentu podpisania Umowy (tj. od dnia 12 lipca 2010r.) do momentu faktycznego rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej (tj. do 1 grudnia 2011r.) należy rozpoznać jako bezpośrednie czy też pośrednie koszty uzyskania przychodów...
 5. Jeżeli koszty wdrożenia i testowania systemu należałoby uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami, to czy Wnioskodawca powinien je potrącić w rachunku podatkowym:
  1. adekwatnie (odpowiednio) do okresu (roku) uzyskiwania przychodów z tytułu świadczenia Usługi Systemowej, tj. w ciągu 7 lat, począwszy od grudnia 2011r.;
  2. czy też jednorazowo w okresie rozliczeniowym, w którym Wnioskodawca rozpoczął świadczenie Usługi Serwisowej i uzyskał pierwszy przychód z tego tytułu...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1)

W ocenie Wnioskodawcy, przychody z tytułu sprzedaży terminali do T powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w chwili dokonywania ich każdorazowej dostawy, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury dokumentującej taką dostawę (lub wcześniejszego otrzymania należności, co w omawianej sytuacji nie miało miejsca).

Dostarczenie urządzeń stanowi element etapu przygotowania systemu do pracy (etap wdrożeniowy). Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach prac wdrożeniowych niewątpliwie są ściśle związane z realizowanymi przychodami ze świadczenia Usługi Systemowej. Jednakże, strony Umowy postanowiły odrębnie rozliczyć samą dostawę tych urządzeń, tj. nie ujmować ceny za terminale jako części składowej wynagrodzenia za Usługę Systemową, ale określić ją odrębnie i odrębnie ją fakturować, bez względu na to kiedy faktycznie doszłoby do rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej. Dlatego też Wnioskodawca uważa, iż w odniesieniu do dostawy terminali w pełni znajdują zastosowanie regulacje wyrażone w art. 12 ust. 3a Ustawy o PDOP, tj., iż za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: (1) wystawienia faktury albo (2) uregulowania należności.

Ponieważ wystawienie faktur dokumentujących dostawę urządzeń następowało, co do zasady, w dniu dokonania dostawy, rozpoznanie przychodu podatkowego u Wnioskodawcy, z tytułu dostawy na rzecz T terminali, w dniu wystawienia faktur w pełni odpowiada w/w regulacjom, i działanie to należy uznać za prawidłowe. W szczególności, pomimo że terminale są urządzeniem niezbędnym do wyświadczenia w późniejszym okresie Usługi Systemowej, przepisy UPDOP nie dają podstawy do tego by przychody ze sprzedaży terminali rozpoznawać proporcjonalnie przez okres 7 lat, tj. przez okres świadczenia Usługi Systemowej. Dostawa ta została bowiem zafakturowana, a należność otrzymana.

Ad 2) Zdaniem Wnioskodawcy, koszty zakupu terminali stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Ustawa o PDOP rozróżnia dwie kategorie kosztów: bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami nie definiując żadnych z nich. Mając na uwadze jednak dotychczasową praktykę, orzecznictwo oraz samo znaczenie językowe użytych pojęć, koszty bezpośrednio związane z przychodami to takie, które mają bezpośredni wpływ na wielkość uzyskiwanych przychodów, lub inaczej, które da się przypisać wprost do konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru/usługi i przychód ze zbycia tej jednostki towaru/usługi. Podejście takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, w interpretacji prawa podatkowego z dnia 02.10.2007 r., (ZD/4061-207/07) przyznał, iż „bezpośrednim kosztem uzyskania przychodu będą wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie, w związku z art. 12 ust. 1 lub art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej. Typowym przykładem kosztów bezpośrednich jest wartość nabycia towarów, czy produktów wyprodukowanych w toku działalności produkcyjnej. W związku ze sprzedażą towarów, produktów podatnicy osiągają przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, który to przychód powstaje w momencie określonym w art. 12 ust. 3a. W dacie powstania przychodu, podatnicy mają prawo odnieść w koszty uzyskania przychodów wydatki wcześniej poniesione na zakup / nabycie lub wytworzenie sprzedanych produktów - przed sprzedażą wydatki takie nie stanowią kosztów podatkowych. W miarę więc sprzedaży towarów, produktów, w związku z art. 15 ust. 4 ustawy, będą też rosły koszty danej jednostki (będą rosły o odpowiednią wartość kosztów bezpośrednich). Koszty bezpośrednio związane z przychodami będą obciążać koszty podatkowe w dacie osiągnięcia przychodu.

Kosztami innymi niż bezpośrednio związane z przychodami, są wszelkie inne wydatki, w szczególności dotyczące całokształtu działalności podatnika, które choć związane z przychodami w ogóle, nie pozostają w bezpośrednim z nimi związku. Ponoszenie takich kosztów jest również niezbędne dla prowadzenie działalności gospodarczej i służy raczej zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że dla podatkowej klasyfikacji danego wydatku jako kosztu bezpośrednio związanego z przychodami lub kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami, bez znaczenia pozostaje bilansowy sposób ujęcia takiego kosztu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla celów podatkowych koszty nabycia terminali, ze względu na fakt, iż można im bezpośrednio przypisać przychody, z którymi są związane (tj. przychody osiągnięte z tytułu ich sprzedaży) stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami.

Ad 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro wydatki na nabycie terminali powinny zostać zaklasyfikowane dla celów podatkowych jako koszty bezpośrednio związane z przychodami, to powinny one obciążyć wynik podatkowy w okresie, w którym uzyskano przychód ze sprzedaży tych terminali.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w treści przepisów art. 15 ust. 4, 4b-4c Ustawy o PDOP, gdzie wskazano, iż koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Jak wynika z powołanych regulacji, intencją Ustawodawcy było powiązanie momentu rozpoznania kosztów „bezpośrednich” z momentem rozpoznania przychodów, których te koszty dotyczą. Jeżeli zatem podatnik rozpoznaje przychód w danym roku podatkowym, to koszty poniesione bezpośrednio w celu uzyskania tego przychodu również powinny, co do zasady, być rozpoznane w tym samym roku podatkowym.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro przychód podatkowy z tytułu realizacji dostawy terminali powinien zostać ujęty w przychodach roku 2011, to konsekwentnie również wydatki na zakup tychże terminali powinny stanowić bezpośredni koszt uzyskania przychodów w roku 2011.

Zdaniem Wnioskodawcy podejście takie jest szczególnie uzasadnione w świetle tego, że strony w Umowie zdecydowały się odrębnie uregulować zasady fakturowania dostawy terminali od zasad pobierania wynagrodzenia za Usługę Systemową. Co prawda terminale są niezbędne do wyświadczenia Usługi Systemowej, jednak fakt odrębnego zafakturowania ich dostawy świadczy o tym, że przychód z tego tytułu powinien zostać rozpoznany w terminie zgodnym z wystawionymi fakturami dokumentującymi tą sprzedaż i konsekwentnie w tym samym okresie powinny zostać rozpoznane koszty tej sprzedaży, bez względu na terminu realizacji przychodów z tytułu Świadczenia Usługi Systemowej.

Ad 4)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż koszty związane z wdrożeniem Systemu (m.in. obejmujące przygotowanie projektu technicznego Systemu, instalację, testowanie i uruchomienie Systemu), poniesione przez Wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania Umowy (tj. od dnia 12 lipca 2010r.) do momentu faktycznego rozpoczęcia świadczenia Usługi Systemowej (tj. do l grudnia 2011r.) należy rozpoznać jako bezpośrednie koszty uzyskania przychodów.

Przepisy Ustawy o PDOP, w art. 15 ust. 1 stanowią, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy).

Ustawodawca dokonał też rozróżnienia ponoszonych kosztów na bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz na inne koszty, niż bezpośrednio związane z przychodami. Choć brak jest w Ustawie o PDOP definicji legalnej tych pojęć, praktyka gospodarcza oraz orzecznictwo w tej materii nie pozostawiają wątpliwości. Koszty bezpośrednie to takie koszty, które da się powiązać z konkretnym przychodem, jaki podatnik osiągnął albo planuje osiągnąć. Musi istnieć możliwość zidentyfikowania tego przychodu zarówno pod względem rzeczowym — np. poprzez wskazanie transakcji, której dotyczy— jak i wartościowym (vide Podatek dochodowy od osób prawnych. Red. J. Marciniuk, Wydanie II, Warszawa 2011,s,253). Zgodnie zaś z wykładnią kosztów bezpośrednich, dokonaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 czerwca 2009r. (III SA/Wa 511/09), do grupy kosztów bezpośrednich, uwzględnianych w rachunku podatkowym, zalicza się wszelkie wydatki, które w obiektywnym ujęciu można uznać za przyporządkowane do konkretnych przychodów i w sposób bezpośredni powiązane z takimi przychodami.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że koszty związane z wdrożeniem Systemu mają charakter bezpośredni wobec oczekiwanych przychodów z tytułu świadczenia Usługi Systemowej. Gdyby nie przygotowano projektu, nie przeprowadzono analizy dostępnych danych, nie zainstalowano urządzeń i nie skonfigurowano Systemu, a dalej nie przeprowadzono testów i nie uruchomiono tego Systemu, nie byłoby możliwe rozpoczęcie świadczenia Usługi Systemowej, a tym samym Wnioskodawca nie uzyskiwałby przychodów do opodatkowania z tego tytułu. Tak ścisła zależność pomiędzy poniesionymi kosztami a uzyskiwanym przychodem nie może być zatem rozpatrywana inaczej, niż jako związek bezpośredni. Konsekwentnie więc koszty poniesione w okresie wdrożenia stanowią bezpośredni koszt uzyskania przychodów.

Ad 5)

Wnioskodawca uważa, iż uznanie kosztów wdrożenia (de facto przygotowania Sytemu i umożliwienia rozpoczęcie świadczenia Usługi Systemowej) za bezpośrednio związane z przychodami determinuje sposób ich potrącalności w roku podatkowym, w którym osiągnięte są odpowiadające im przychody, co w przypadku Wnioskodawcy oznacza ujęcie takich kosztów adekwatnie do okresu, przez który Wnioskodawca będzie te przychody uzyskiwał (tj. wciągu 7 lat począwszy od grudnia 2011r.).

Stanowisko swoje Wnioskodawca wywodzi w treści przepisów art. 15 ust. 4 Ustawy o PDOP, który stanowi: „Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c”. Z kolei z treści ust. 4b i 4c wynikają następujące regulacje: „Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 3) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo 4) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego - są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie”.

Z przytoczonych przepisów Ustawy o PDOP można wyróżnić cztery podejścia dotyczące czasu potrącalności bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów:

 1. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem, które zostały poniesione w roku poprzedzającym rok podatkowy, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody;
 2. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem, poniesione w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody;
 3. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu roku podatkowego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody;
 4. koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania, są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe albo składane zeznanie podatkowe.

Jak wynika z powyższego, zasadnym jest przyjęcie, że koszty bezpośrednio związane z przychodami powinny być potrącane w tym roku podatkowym, w którym podatnik uzyska odpowiadające im przychody. Jeżeli te przychody będą uzyskiwane sukcesywnie przez jakiś okres czasu (znany podatnikowi w dniu ponoszenia kosztów bezpośrednich), to adekwatne odniesienie tychże kosztów do poszczególnych lat podatkowych byłoby wiernym odzwierciedleniem przepisów Ustawy o PDOP w tym zakresie — pierwszy z opisanych powyżej przypadków.

Do kwestii potrącalności kosztów bezpośrednio związanych z przychodami odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 10 czerwca 2009r., sygn. II FSK 228/08. Sąd poparł stanowisko organów podatkowych oraz Sądu I instancji co do tego, iż w przypadku gdy podmiot ponosi w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym wydatek związany z przychodami osiąganymi w ciągu okresu przekraczającego rok podatkowy, to przyporządkowuje go (potrąca) w tym roku podatkowym, w którym osiąga adekwatnie odpowiadające im przychody, a więc z podziałem na poszczególne lata trwania umowy. Oznacza to, że podmiot potrąca ten wydatek jedynie w odpowiednim roku podatkowym, tj. w tym, w którym uzyskuje przychód z nim związany, bez konieczności przyporządkowania ich do konkretnego miesiąca tego roku. Zdaniem NSA, przepisy art. 15 ust. 4 i 4b Ustawy o PDOP, wprowadzają zasadę potrącalności kosztów uzyskania przychodów związanych bezpośrednio z przychodami w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, chyba że zostały poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego albo złożenia zeznania podatkowego. W ocenie Sądu, z powołanych przepisów nie wynika natomiast, „by ustawodawca wprowadził rozwiązanie polegające na jednorazowym potrącaniu kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, gdy koszty te rozkładają się w czasie. Wręcz przeciwnie, użyte w art. 15 ust. 4 wyrażenie poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody”, oznacza, że w brzmieniu obowiązującym w 2007r. rozłożenie kosztów w czasie powoduje, że będą one potrącane w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody”.

Wnioskodawca w pełni akceptuje w/w stanowisko NSA, dlatego uważa, że koszty wdrożenia bezpośrednio związane z Usługą Systemową powinny być potrącane adekwatnie do okresu uzyskiwania przychodów z tejże usługi. Wnioskodawca uważa, że rozpoznanie jako koszt podatkowy całości wydatków ponoszonych na etapie wdrożenia i przygotowania do świadczenia Usługi Systemowej w roku, w którym zostanie osiągnięty pierwszy przychód z tytułu wyświadczenia tej Usługi naruszyłoby zasadę proporcjonalnego rozpoznania kosztów w stosunku do przychodów, jaka została wyrażona przez Ustawodawcę w art. 15 ust 4 UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.