IPPB3/423-197/12-4/KK | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kart przedpłaconych Visa Elektron oraz nagród pieniężnych przelewanych na te karty i wymienionych w umowie o współpracę wynagrodzeń podwykonawców, których Spółka dokonała w ramach umowy na realizację programu lojalnościowego Klienta.
IPPB3/423-197/12-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. karty
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nagrody
 4. programy lojalnościowe
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29.02.2012r. (data wpływu 05.03.2012r.) uzupełnionym w dniu 24.05.2012 r. (data wpływu do BKIP w Płocku) na wezwanie z dnia 16.05.2012r. Nr IPPB3/423-197/12-2/KK (data doręczenia 22.05.2012 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na realizacje programu lojalnościowego w tym wydatków na karty przedpłacone, nagrody pieniężne oraz wynagrodzenia podwykonawców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Agencję na realizacje programu lojalnościowego w tym wydatków na karty przedpłacone, nagrody pieniężne oraz wynagrodzenia podwykonawców.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca Spółka z o.o. (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zawarła z producentem materiałów budowlanych, zwanym dalej „Klientem umowę o współpracy, której przedmiotem jest świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta usługi kompleksowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego (zwanego dalej również „Programem”).

W ramach umowy o współpracy zawartej z Klientem (zwanej dalej „umową o współpracy”), Agencja zobowiązała się do przygotowania nowej mechaniki Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od 2010 r. programu lojalnościowego Klienta, oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule, jako Organizator tego Programu. Umowa łącząca Agencję i Klienta ustanawia trzy etapy współpracy.

W etapie I nastąpić ma w szczególności przygotowanie i wdrożenie przez Agencję zmian do Programu, tj. dokonanie odpowiedniej zmiany Regulaminu Programu, dokonanie zmian w systemie informatycznym obsługującym Program oraz zmian na stronie internetowej Programu, uruchomienie infolinii, stworzenie systemu raportowania, przejęcie i archiwizacja formularzy zgłoszeniowych od poprzedniego Organizatora Programu oraz delegowanie zespołu do bieżącej obsługi Programu.

Etap II obejmuje prowadzenie i bieżącą obsługę Programu przez delegowany do tego zespół pracowników Agencji, w tym obsługę infolinii, przyjmowanie i archiwizowanie zgłoszeń do Programu, wysyłanie pakietów powitalnych dla uczestników, wydawanie nagród pieniężnych, raportowanie i analitykę, opracowanie nowej strony wizualnej Programu i materiałów kreatywnych.

Etap III strony umowy o współpracy przewidziały, jako dodatkowy, i ma on polegać na opracowaniu i wdrożeniu do Programu przez Organizatora zasad tzw. e-learnlngu” dotyczącego stosowania produktów Klienta.

W umowie o współpracy Agencja zobowiązała się również do zakupu kart przedpłaconych, które będą wydawane przez Agencję uczestnikom Programu oraz do przelewania uczestnikom na te karty nagród pieniężnych uzyskiwanych w Programie przez uczestników. Ponadto Agencja, zgodnie z treścią umowy, wydawać ma tzw. „pakiety powitalne” uczestnikom, którzy zgłosili się do Programu, zawierające materiały informacyjne o Programie oraz drobny upominek reklamowy o wartości nieprzekraczającej 100 zł, mający zachęcić uczestnika do nabywania promowanych produktów Klienta. Upominki wraz z pakietem powitalnym dostarcza Agencja, jako Organizator Programu, a koszty związane z dostarczeniem pakietów są zwracane w ramach wynagrodzenia Agencji.

Rozliczenia z tytułu umowy o współpracy zawartej z Klientem dokonywane są w ten sposób, że Agencja otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się: ustalona, stała kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności wchodzących w zakres danego etapu;

 • kwota odpowiadająca kwocie nagród pieniężnych wydanych na karty przedpiacone,
 • udokumentowane koszty emisji, produkcji I dostarczenia kart przedpiaconych;
 • udokumentowane koszty wynagrodzenia podwykonawców wymienionych w umowie o współpracy, których usługi są niezbędne do prowadzenia Programu, powiększone o prowizję Agencji wg stawki procentowej ustalonej w umowie o współpracę.

Faktury VAT wystawiane są w określonych w umowie 60 lub 90 dniowych okresach rozliczeniowych za poszczególne czynności wykonane przez Agencję, z zachowaniem harmonogramu czynności, który stanowi załącznik do umowy o współpracę. Usługa marketingowa opodatkowana jest 23% stawką podatku od towarów i usług VAT.

Zgodnie z Regulaminem, który stanowi załącznik do umowy o współpracę, celem Programu jest zwiększenie sprzedaży określonych produktów Klienta wśród konsumentów i osób prowadzących działalność gospodarczą. W Programie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce, które dokonały zakupu produktów Klienta, posiadają oryginalny dowód zakupu (paragon, fakturę), zgłosiły się do Programu i uzyskały oryginalny kod kreskowy uprawniający do utworzenia Indywidualnego konta uczestnika przez Agencję. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, które:

 1. prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;
 2. są konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli dokonują zakupów produktów Klienta na potrzeby własne w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Uczestnikami Programu nie mogą być m.in. pracownicy Klienta lub Agencji, ani też osoby pozostające z Klientem lub Agencją w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym.

Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest, zgodnie z Regulaminem, zgłoszenie polegające na wypełnieniu i przesłaniu papierowej wersji formularza zgłoszeniowego albo na wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej Programu albo połączeniu się z Infolinią i podaniu danych, a następnie podpisaniu i przesłaniu papierowej wersji formularza. Wypełnienie i przesyłanie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika oznacza przystąpienie do Programu oraz zgodę na jego realizację zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik deklaruje, czy prawo do nagrody będzie mu przysługiwało w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą i na tej podstawie rejestrowany jest w Programie, jako konsument lub jako przedsiębiorca.

Uczestnikom, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do Programu Organizator wysyła pakiet powitalny z materiałami informacyjnymi oraz upominkiem reklamowym o małej wartości (do 100 zł) promującym produkty Klienta. Program polega na wycinaniu i zbieraniu przez uczestnika kodów znajdujących się na opakowaniach określonych w Regulaminie produktów Klienta I wysyłaniu tych kodów na adres organizatora Programu (Agencji) podany w Regulaminie. Do każdego kodu znajdującego się na promowanym produkcie przypisana jest określona ilość punktów, które są następnie przeliczane na nagrodę pieniężną wg zasad określonych w Regulaminie (tzn. 1 pkt = x zł). Zgodnie z treścią Regulaminu, Organizator ma prawo do przeprowadzenia - na zasadach określonych w odrębnych regulaminach -jednorazowych akcji promocyjnych, w ramach, których uczestnik może uzyskiwać dodatkowe punkty.

Punkty na nagrody przelicza Agencja, jako Organizator programu, po uprzedniej weryfikacji prawidłowości zgłoszenia do Programu i oryginalności oraz czytelności kodów. Nagroda pieniężna udostępniana jest uczestnikowi na indywidualnej karcie przepłaconej.

W celu uzyskania karty przedpłaconej, uczestnik zobowiązany jest przesiać na adres Agencji określoną w Regulaminie Programu minimalną ilość czytelnych i oryginalnych kodów z promowanych produktów. Po ich otrzymaniu od uczestnika, Agencja prześle mu przesyłkę zawierającą kartę przedpłaconą oraz utworzy indywidualne konto, w celu gromadzenia punktów. Rejestracja uczestnika w Programie jest całkowicie zakończona w momencie utworzenia przez Agencję konta i przesłania karty. Dostęp uczestnika do konta jest możliwy poprzez stronę internetową Programu, po uprzedniej jego rejestracji i ustaleniu indywidualnego hasła. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia Programu nie jest z góry określony w Regulaminie, umowa z Agencją, jako organizatorem Programu obowiązuje do końca 2012 r., z możliwością jej przedłużenia.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

 1. Czy, w świetle przedstawionego stanu taktycznego wydatki poniesione przez Agencję na realizację programu lojalnościowego, w tym na karty przedpłacone wydawane Uczestnikom tego programu oraz na wydawanie (przelewy) nagród pieniężnych na te karty i wymienionych w umowie o współpracę wynagrodzeń podwykonawców, stanowić będą dla Agencji w całości koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)...
 2. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego nieodpłatne wydawanie uczestnikom Programu lojalnościowego upominków o charakterze reklamowym o wartości nie przekraczającej 100 zł podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.)...

Odpowiedź na pytanie oznaczone w przedmiotowym wniosku nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Przedmiotowy wniosek odnośnie pytania nr 2 w zakresie podatku od towarów i usług VAT zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione przez niego na realizację Programu, w tym na nabycie i wydanie kart przedpłaconych oraz na wydanie nagród pieniężnych oraz koszty wynagrodzeń za usługi podwykonawców wymienionych w umowie stanowią dla niego w całości koszty uzyskania przychodu.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn.zm.), zwanej dalej „u.p.d.o.p”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Kwalifikując zatem określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów należy mieć na uwadze, po pierwsze, czy koszty te zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła, a ponadto, czy nie podlegają one wyłączeniu z katalogu kosztów podstawie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

W ocenie Wnioskodawcy wydatki poniesione przez niego na realizację Programu pozostają w ścisłym związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Zarówno zakup jak i wydanie kart przedpłaconych uczestnikom, jak i przelewanie nagród pieniężnych na te karty stanowią element zobowiązania Agencji do prowadzenia programu lojalnościowego, którego istotę stanowi właśnie wydawania nagród pieniężnych uczestnikom. W przypadku podwykonawców zostali oni wymienieni w umowie o współpracę - zakres ich prac powiązany został ściśle z poszczególnymi etapami realizacji Programu i ich usługi są niezbędne do wykonania każdego z tych etapów. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ponoszone przez niego wydatki na realizację zleconego Programu mają racjonalny i gospodarczo uzasadniony cel oraz bezpośredni związek z przychodem, bowiem aby Agencja mogła osiągnąć przychód (otrzymać wynagrodzenie) musi zrealizować poszczególne etapy umowy z Klientem, w tym wysłać pakiety powitalne, zakupić i dostarczyć karty przedpłacone, wydać nagrody pieniężne, wykonać prace informatyczne, analityczne i inne określone wstanie faktycznym.

Analizując przepis art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p pod kątem możliwego wyłączenia wymienionych wydatków z katalogu kosztów Wnioskodawca nie stwierdził podstaw do takiego wyłączenia. W szczególności wzięto pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 14 ( z uwagi na możliwość uznania nagrody za darowiznę) oraz pkt 28 u.p.d.o.p. (z uwagi na możliwość wyłączenia z kosztów wydatków poniesionych na reprezentację).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. darowizn. Odwołując się, wobec braku definicji darowizny na gruncie prawa podatkowego, do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego, stwierdzić należy, że darowizna jest bezpłatnym przysporzeniem kosztem majątku darczyńcy. Artykuł 888 § 1 Kodeksu cywilnego definiuje bowiem darowiznę jako umowę, zgodnie z którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W sytuacji opisanej w stanie faktycznym nie następuje jednak zmniejszenie majątku Wnioskodawcy (Agencji), ponieważ wszystkie poniesione na realizację Programu koszty, w tym na przelewane nagrody są zwracane Agencji w formie wynagrodzenia za świadczone przez nią usługi. Brak jest, zatem uszczerbku w majątku Wnioskodawcy, a tym samym podstaw do zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o,p.

Nie zachodzą również podstawy do stosowania w stanie faktycznym opisanym we wniosku art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o,p. zgodnie z którym, do katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów zalicza się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. W związku z faktem, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, posłużyć się należy wykładnią językową tego pojęcia. Zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego pod red. prof. Stanisława Dubisza przez reprezentację rozumie się „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną”. Zatem reprezentacja to przede wszystkim działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika, ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację, to koszty, jakle podatnik ponosi w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z Innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny należy wskazać, że koszty ponoszone przez Agencję na realizację Programu nie są związane z jej promocją i reklamą, lecz mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów Klienta Agencji. W związku z tym wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup kart przedpłaconych wydanie nagród i inne koszty należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem określonej w umowie usługi, a nie w celu reprezentacji samej Agencji, a w konsekwencji za będące poza hipotezą normy prawnej określonej w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.

Reasumując, koszty poniesione na realizację Programu, a tym samym na wykonanie umowy o współpracę zawartej z Klientem należy, wobec braku podstaw do wyłączenia z ustawowego katalogu kosztów, zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Obowiązkiem podatników, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. O związku takim można mówić, gdy wydatek bezpośrednio wpływa na osiągnięcie konkretnego przychodu. Nie zawsze jednak poniesiony wydatek, choć pozostaje on niewątpliwie w związku z prowadzoną działalnością, można powiązać z konkretnym przychodem.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, do kategorii wydatków mających na celu osiągnięcie przychodów zalicza się między innymi koszty reklamy. Pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Należy wskazać, iż ocena prawna danego wydatku wymaga również uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy do katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów zaliczają się koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje terminu „reprezentacja”, dlatego też należy posłużyć się wykładnią językową. Przez reprezentację rozumie się „okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną” - Uniwersalny Słownik Języka Polskiego pod redakcja prof. Stanisława Dubisza (Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2007). Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, należy uznać, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika w celu ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Wydatki te jednocześnie w sposób pośredni promują firmę. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców. W ramach działalności gospodarczej, Spółka zawarła z producentem materiałów budowlanych, umowę o współpracy, której przedmiotem jest świadczenie przez Spółkę na rzecz Klienta usługi kompleksowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego.

W ramach umowy o współpracy zawartej z Klientem Agencja zobowiązała się do przygotowania nowej mechaniki Programu i wdrożenia zmian do istniejącego od 2010 r. programu lojalnościowego Klienta, oraz do jego poprowadzenia i bieżącej obsługi już w zmienionej formule, jako Organizator tego Programu.

W umowie o współpracy Spółka zobowiązała m.in. się do zakupu kart przedpłaconych, które będą wydawane przez Spółkę uczestnikom Programu oraz do przelewania uczestnikom na te karty nagród pieniężnych uzyskiwanych w Programie przez uczestników. Ponadto Spółka, zgodnie z treścią umowy, wydawać ma tzw. „pakiety powitalne” uczestnikom, którzy zgłosili się do Programu, zawierające materiały informacyjne o Programie oraz drobny upominek reklamowy o wartości nie przekraczającej 100 zł, mający zachęcić uczestnika do nabywania promowanych produktów Klienta. Upominki wraz z pakietem powitalnym dostarcza Spółka, jako Organizator Programu, a koszty związane z dostarczeniem pakietów są zwracane w ramach wynagrodzenia Wnioskodawcy.

Spółka otrzymuje wynagrodzenie za wykonywaną kompleksową usługę marketingową, na które składa się:

ustalona, stała kwota za wykonywanie określonych w umowie o współpracy czynności wchodzących w zakres danego etapu;

 • kwota odpowiadająca kwocie nagród pieniężnych wydanych na karty przedpiacone,
 • udokumentowane koszty emisji, produkcji i dostarczenia kart przedpiaconych
 • udokumentowane koszty wynagrodzenia podwykonawców wymienionych w umowie o współpracy, których usługi są niezbędne do prowadzenia Programu, powiększone o prowizję Agencji wg stawki procentowej ustalonej w umowie o współpracę.

W tym miejscu należy podkreślić, iż podatnik zawsze przy ponoszeniu wydatku musi mieć na uwadze art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie ma znaczenia tu fakt, że wydatek wchodzi w skład bazy kosztowej będącej podstawą wyliczenia wynagrodzenia należnego Spółce.

Strony zawierające umowę, stosownie do art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jednak Organ podatkowy analizując wydatki wchodzące w skład bazy kosztowej będzie je zawsze analizował pod kątem celowości i racjonalności ich poniesienia oraz czy poszczególne wydatki nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Według tut. Organu, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, należy stwierdzić, iż koszty ponoszone przez Wnioskodawcę nie są związane z jego reprezentacją i reklamą i zasadniczo nie wpływają na promocję samej Spółki. W tym stanie rzeczy przedmiotowe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę (w szczególności na zakup kart oraz na nagrody pieniężne i wynagrodzenia podwykonawców) należy uznać za poniesione w związku z wykonaniem usługi określonej w umowie, a nie w celu reprezentacji Wnioskodawcy, a w konsekwencji za będące poza hipotezą normy prawnej określonej w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miał także zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Wobec braku definicji „darowizny” w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi darowiznę w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 14, wymaga sięgnięcia - w myśl reguł wykładni systemowej - do przepisów aktu prawnego, w którym ta instytucja jest uregulowana. Stosownym aktem prawnym jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż istotą darowizny jest bezpłatne świadczenie kosztem majątku darczyńcy. Aby uznać daną czynność za darowiznę, konieczne jest zatem wystąpienie dyspozycji majątkowej darczyńcy, prowadzące do zmniejszenia jego majątku.

W sytuacji przedstawionej we wniosku nie następuje zmniejszenie majątku Wnioskodawcy. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wszelkie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowej umowy pozostają w ścisłej korelacji z należnym wynagrodzeniem. Kwoty wydatkowane przez Spółkę na nabycie ww. nagród są ujmowane w wynagrodzeniu należnym Spółce. A zatem w odniesieniu do powyższych wydatków nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 14 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według tut. Organu, w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na realizację Programu lojalnościowego Klienta można zasadniczo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Nie można jednak powyższej wykładni interpretować rozszerzająco i wywodzić na tej podstawie, iż wszystkie wydatki wymienione w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przedstawionym stanie faktycznym nie mamy bowiem do czynienia ze zwrotem poniesionych wydatków, lecz z sytuacją, w której Spółka ponosi koszty w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi za wynagrodzeniem ukształtowanym według określonego algorytmu. Każdy wydatek należy zatem indywidualnie ocenić pod względem bezwzględnie obowiązujących negatywnych przesłanek ustawowych (zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, powołane przepisy prawa podatkowego oraz specyfikę działalności Wnioskodawcy należy stwierdzić, iż Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych przelewanych na te karty i wymienionych w umowie o współpracę wynagrodzeń podwykonawców, których Spółka dokonała w ramach umowy na realizację programu lojalnościowego Klienta.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.