IPPB3/423-181/10-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć koszty poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącanych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2010 r. (data wpływu 15.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji spółki w drodze oferty publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem sprzedaży akcji spółki w drodze oferty publicznej.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 2 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy P. SA. (dalej. Spółka”, „P.”) podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji Spółki, rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych i ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

W niniejszej uchwale wyrażona została zgoda na podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie sprzedaży akcji Spółki w drodze oferty publicznej (dalej: „IPO”). Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

Na mocy uchwały, zarząd Spółki został także upoważniony do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących w danym czasie przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych Giełdy Papierów Wartościowych (dalej: „GP”), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do:

 1. przeprowadzenia IPO,
 2. dematerializacji akcji, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 153 poz. 11538, ze zm.), z KDPW umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
 3. uzyskania dopuszczania wprowadzenia akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez GPW, oraz
 4. zapewniania powodzeniu sprzedaży akcji w tym w szczególności do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji, w tym umów o subemisję usługową lab inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539, ze zm.; dalej: „Ustawa o oferciepublicznej”).

Nadzór nad IPO pełnić będzie - na podstawie uchwały Rady Nadzorczej P. w sprawie powołania Komitetu do spraw Pierwszej Oferty Publicznej - trójosobowy Komitet do spraw IPO powołany spośród członków Rady Nadzorczej.

W ramach IPO nie będą emitowane nowe akcje i nie nastąpi podwyższenie kapitału Spółki. Akcje przeznaczone do zbycia w ramach IPO będą pochodziły od obecnych akcjonariuszy Spółki. Celem IPO nie jest bowiem doprowadzenie do podwyższenie kapitału, lecz jedynie zmiana jej struktury właścicielskiej, a także podniesienie rozpoznawalności i wiarygodności Spółki, wynikające z posiadania statusu spółki giełdowej.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, Spółka, jako emitent obowiązana jest sporządzić prospekt emisyjny. Z kolei art. 22 tej ustawy precyzuje jakie warunki spełniać powinien prospekt emisyjny. Zgodnie z tym przepisem, dokument ten (lub zestaw dokumentów) powinien zawierać prawdziwe rzetelne i kompletne Informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej oraz perspektywy rozwoju emitenta. Sporządzenie prospektu emisyjnego wymaga zatem przeprowadzenia szeregu profesjonalnych i kosztownych analiz. Należy podkreślić że wmyśl art. 22 ust 4 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, P. - jako emitent - odpowiada za prawdziwość, rzetelność kompletność informacji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym.

Ponadto, zgodnie z art. 27 i 28 Ustawy o ofercie publiczną, prospekt emisyjny polegać będzie zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, Spółka będzie ponosiła koszty związane ze złożeniem do KNF dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego.

Ponoszenie kosztów przygotowania prospektu emisyjnego, analiz, dematerializacji upublicznienia papierów wartościowych i innych kosztów związanych z IPO wiąże się wprost z wykonaniem obowiązków, które zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami Ustawy o ofercie publicznej, spoczywają na Spółce jako emitencie.

Aby wywiązać się z niniejszych obowiązków, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO, Spółka ponosi szereg niezbędnych do przeprowadzenie IPO kosztów, do których można, między innymi, zaliczyć:

 • koszty przygotowania prospektu emisyjnego oraz przygotowania międzynarodowego dokumentu ofertowego (International Offering Circular), w tym koszty udostępnienia materiałów niezbędnych do weryfikacji informacji zawartych w prospekcie emisyjnym,
 • koszty doradztwa prawnego, finansowego, marketingowego i PR,
 • koszty usług bankowych
 • koszty konsorcjum firm inwestycyjnych, do którego obowiązków będzie należało, w szczególności, prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach IPO,
 • koszty dematerializacji i upublicznienia papierów wartościowych,
 • koszty rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,

Powyższe koszty zawierają także m.in. opłaty, których ponoszenie wynika z Regulaminu GPW (m.in. opłata za złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego, opłata za dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego opłata za wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, opłata za notowanie akcji), a tata KDPW (m.in. opłata za uczestnictwo, opłata rejestracyjna, opłata za prowadzenie depozytu akcji).

Przedmiotowe koszty nie są w księgach Spółki drugostronnie ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, ani jako rezerwy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, Spółka może zaliczyć koszty poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącanych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT...

Zdaniem Spółki, może ona zaliczyć koszty poniesione w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, potrącanych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT. Konstatacja ta oparta jest na następujących przesłankach

Koszty związane z IPO jako koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu

Powyższe oznacza że podatnik ma możliwość zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. koszty mają związek prowadzoną działalnością gospodarczą a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganych przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów podatkowych,
 2. koszty nie mieszczą się w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, który zawiera art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zdaniem Spółki, każdy racjonalny i prawidłowo udokumentowany koszt, który jest bezpośrednio lub pośrednio związany z przychodem podatnika i ma lub może mieć wpływ na uzyskanie przychodów bądź też na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Koszty wynikające z wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego, tj. IPO, niewątpliwie są racjonalne z biznesowego punktu widzenia, a także mają pośredni związek z jej przychodami podatkowymi. Wejście na GPW przyniesie bowiem Spółce istotne korzyści, podnoszące jej prestiż i wiarygodność wśród klientów i kontrahentów, a także wywoła znaczący afekt marketingowy przekładający się na pozyskanie nowych klientów. W szczególności, status podmiotu giełdowego znacząco zwiększy zaufaniu do marki P. na rynkach zagranicznych. Zaufanie z kolei przekłada się na wyższą sprzedaż tym samym wyższe przychody generowane przez Spółkę.

Z podatkowego punktu widzenia istotne jest także to, że IPO i wejście Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, nie jest związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, które to podwyższenie stanowi przychód nie zaliczany do przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 pkt. 4 u.p.d.o.p.

Tym samym, koszty ponoszone przez P. nie są związane w żaden sposób z przychodami zwolnionymi od podatku. Wszystkie te koszty związane są wyłącznie z podstawową działalnością P., przychody z której podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Innymi słowy, w przypadku Spółki wejście na GPW w ramach IPO nie wiąże się z podwyższeniem kapitału zakładowego, a zatem w analizowanym przypadku ponoszone koszty nie dotyczą przychodów nie zaliczanych do przychodów podatkowych, gdyż takie przychody nie wystąpią. W wyniku IPO nie będą bowiem emitowane nowe akcje.

W świetle powyższego, pierwszą przesłankę uznać należy za spełnioną.

Zdaniem P., przedmiotowe koszty związane z IPO nie są wymienione w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Mając powyższe na uwadze, ponoszone przez P. koszty związane z IPO mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Moment potrącalności kosztów związanych z IPO dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy u.p.d.o.p. uzależniają moment, w którym dany koszt powinien być potrącany dla celów podatkowych, w zależności od tego czy jest on w sposób bezpośrednio, czy też inny niż bezpośrednio związany z przychodami podatkowymi.

Zdaniem Spółki, przedmiotowe koszty dotyczą w sposób pośredni jej działalności i nie są związane z żadnym konkretnym przychodem podatkowym, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, a także zapewnia jego rozwój. W konsekwencji, należy je traktować jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.: „koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacia ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego tok podatkowy, a nie jest możliwa określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą”.

W myśl art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.: „za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (...) uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów”.

Mając powyższe na uwadze, a także fakt, iż przedmiotowe koszty nie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a także nie są w księgach Spółki drugostronnie ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, ani jako rezerwy, powinny one stanowić koszty uzyskania przychodów w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury.

Reasumując, P. może zaliczyć koszty poniesione w związku z przygotowaniom i przeprowadzeniem IPO do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, potrącanych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT.

Analogiczne stanowisko jest również prezentowane przez organy podatkowe w znanych Spółce indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacja indywidualna z dnia 29 lipca 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-705/08-2/MŚ) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • interpretacja indywidualna z dnia 5 marca 2008 r. (sygn. ILPB3/423-288/07-5/EK) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,
 • interpretacja indywidualna z dnia 6 marca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-393/07/SD/KAN-3101/12/07) wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.