IPPB3/423-171/12-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nieumorzona część wartości początkowej zlikwidowanego budynku może być zaliczona w całości bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w momencie fizycznej likwidacji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2012r. (data wpływu 21.03.2012r.) uzupełnionym w dniu 22.05.2012r., (data wpływu: 28.05.2012r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 17.05.2012r. Nr IPPB3/423-171/12-2/EŻ w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów podatkowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych , wobec tego pismem z dnia 17.05.2012r., znak IPPB3/423-171/12-2/EŻ wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Powyższe zostało dokonane w dniu 22.05.2012r., (data wpływu: 28.05.2012r.)

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji chemii organicznej. Spółka zakupiła działkę wraz z budynkiem po byłej szkole w celu adaptacji budynku dla swojej dotychczasowej działalności produkcyjnej. Działkę oraz budynek wprowadzono do ewidencji środków trwałych. Budynek amortyzowano przez 1 rok. Przygotowując się do adaptacji dokonano szeregu ekspertyz i badań budynku, które wykazały, iż zakupiony budynek ze względów bezpieczeństwa nie nadaje się do dalszej adaptacji na cele dotychczasowej działalności Spółki. W związku z tym Spółka uzyskała odpowiednie zezwolenia i budynek fizycznie zburzono oraz wyksięgowano z ewidencji środków trwałych. Na miejscu zburzonego budynku rozpoczęto budowę nowej inwestycji odpowiadającej wymogom dotychczasowej działalności Spółki. Spółka nie zmieniła rodzaju prowadzonej działalności.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy nieumorzona część wartości początkowej zlikwidowanego budynku może być zaliczona w całości bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w momencie fizycznej likwidacji na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka wyksięgowała z ewidencji środków trwałych zlikwidowany budynek. Ponieważ Spółka nie zmieniła rodzaju działalności gospodarczej, zastosowano przepis wg art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 6 i nieumorzoną część wartości początkowej wyburzonego budynku zaksięgowała bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w momencie fizycznej likwidacji budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.