IPPB3/423-1273/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
IPPB3/423-1273/14-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. moment
  3. odsetki od pożyczki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 24 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług logistycznych. Jedynym udziałowcem Spółki jest F GmbH (dalej: „Spółka matka”), której jedynym udziałowcem jest FL (dalej: „Spółka-babka”).

30 grudnia 2013 r. Spółka zawarła ze Spółką-babką umowę pożyczki. Zgodnie z § 1 umowy pożyczki, pożyczka została udzielona Spółce na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwota pożyczki nie została jednak wypłacona na konto Spółki - roszczenie o jej wypłatę zostało potrącone z wierzytelnością Spółki-babki wobec Spółki. Wierzytelność Spółki-babki wobec Spółki powstała w następujący sposób: (i) w przeszłości Spółka-matka zawarła ze Spółką-babką umowę pożyczki oraz (ii) Spółka-matka miała do Spółki roszczenie o wypłatę dywidendy, (iii) ponieważ Spółka-matka była zainteresowana uregulowaniem swojego zobowiązania z tytułu starej pożyczki wobec Spółki-babki a (iv) Spółka była zainteresowana uzyskaniem finansowania, to (v) Spółka-matka i Spółka-babka zawarły umowę, na mocy której zobowiązanie Spółki-matki z tytułu starej pożyczki zostanie wykonane poprzez przelanie zobowiązania Spółki wobec Spółki-matki na Spółkę-babkę. Wspomniane czynności miały miejsce jednego dnia.

Spółka spłaca odsetki z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę. Jeśli pożyczka wobec Spółki-babki nie zostanie zrefinansowana (spłacona) przed 31 grudnia 2014 r. Spółka przewiduje, że odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę będą spłacane również po dniu 1 stycznia 2015 r. Rok podatkowy Spółki trwa 12 miesięcy i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym odsetki od pożyczki udzielonej Spółce przez Spółkę-babkę stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie ich zapłaty...
  2. Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego odsetki zapłacone od pożyczki udzielonej Spółce przez Spółkę-babkę będą stanowić koszt uzyskania przychodu również po 1 stycznia 2015 r....

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki wypłacone z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki w momencie zapłaty. Pożyczka została udzielona Spółce na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, Ponadto do odsetek wypłaconych przez Spółkę z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę, nie mają zastosowania ograniczenia przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej „Ustawy o CIT”), tzw. przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, gdyż Spółka-babka nie jest pożyczkodawcą kwalifikowanym w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o CIT tj. ani bezpośrednim udziałowcem Spółki ani tzw. spółką siostrą.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o tle pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Natomiast stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W związku z brzmieniem powołanych powyżej przepisów, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, że za koszty uzyskania przychodów można uznać zapłacone odsetki od pożyczek, które jednocześnie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatnika osiąganymi z tytułu prowadzonej działalności, pod warunkiem, że nie zachodzą m.in. okoliczności, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT mają zastosowanie wyłącznie do odsetek od pożyczek udzielonych przez podmiot posiadający bezpośrednio udział w kapitale zakładowym spółki pożyczkobiorcy bądź w przypadku odsetek od pożyczek udzielonych przez tzw. spółki „siostry”, tj. spółki w której wspólnikiem jest podmiot, będący jednocześnie wspólnikiem spółki zaciągającej pożyczkę.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, odsetki wypłacone z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę babkę stanowią koszt uzyskania przychodów dla Spółki.

Ad 2)

Zdaniem Wnioskodawcy odsetki zapłacone od pożyczki udzielonej Spółce przez Spółkę-babkę będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki również po dniu 1 stycznia 2015 r. Pożyczka została udzielona Spółce na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto do odsetek wypłaconych przez Spółkę z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę przed 1 stycznia 2015 r. nie mają zastosowania ograniczenia przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ostygnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wytyczeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Natomiast stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o CIT wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2014 r. poz. 1328 – dalej „Ustawa nowelizująca”). Nowelizacja ustawy o CIT obejmuje m.in. przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez podmiot posiadający bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udzielonych łącznie przez podmioty posiadające łącznie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy tycznie wartość kapitału własnego spółki - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia wobec tych podmiotów, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że zmodyfikowanymi regulacjami w zakresie niedostatecznej kapitalizacji będą objęte nie tylko podmioty powiązane ze sobą w sposób bezpośredni, lecz również powiązane w sposób pośredni. Oznacza to, że zmodyfikowane regulacje w zakresie cienkiej kapitalizacji będą miały zastosowanie również do pożyczek udzielonych przez tzw. spółkę babkę.

Niemniej jednak zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy nowelizującej ustawę o CIT do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed dniem 1 stycznia 2015 r.), stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r. Przepis ten wyłącza więc stosowanie nowego brzmienia przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w stosunku do pożyczek, w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została podatnikowi przekazana przed dniem 1 stycznia 2015 r. W takim przypadku, tj. kiedy kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem 1 stycznia 2015 r., przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT stosuje się w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. (tj. w brzmieniu dotychczasowym).

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo że nie doszło do przekazania gotówki przez Spółkę-babkę na rzecz Spółki z tytułu zawartej umowy pożyczki, należy uznać, że doszło do jej „faktycznego przekazania” na rzecz Spółki przed dniem 1 stycznia 2015 r. w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy nowelizującej. W konsekwencji do odsetek od pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę spłacanych po dniu 1 stycznia 2015 r. nadal będą znajdować zastosowanie dotychczasowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji tj. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014r. Wnioskodawca pragnie wskazać, że nie doszło do przekazania gotówki z tytułu udzielonej pożyczki bowiem doszło do potrącenia roszczenia ojej wypłatę z wzajemnym roszczeniem Spółki-babki wobec Spółki. Nie zmienia to jednak faktu, że pożyczka została Spółce faktycznie udzielona przed dniem 1 stycznia 2015 r. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej ustawę o CIT ww. przepis przejściowy (art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę o CIT) ma za zadanie ochronę praw nabytych u tych podatników, którzy zaciągnęli od podmiotów powiązanych pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r. Mając na uwadze, że w 2014 r. Spółka regularnie spłacała odsetki od pożyczki udzielonej jej 30 grudnia 2013 r., trudno byłoby twierdzić, że nie nastąpiło przekazanie tej pożyczki przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Mając zatem na uwadze racjonalność ustawodawcy i ratio legis wprowadzonego do ustawy nowelizującej przepisu przejściowego (art. 7 ust. 1 Ustawy nowelizującej), zdaniem Wnioskodawcy wskazany przepis przejściowy będzie miał zastosowanie do odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Spółkę-babkę na mocy umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2013 r. W takim przypadku do odsetek od pożyczki udzielonej Spółce przez Spółkę-babkę po dniu 1 stycznia 2015 r. znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji tj. przepisy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. W konsekwencji, odsetki od pożyczki udzielonej przez Spółkę-babkę będą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu także po dniu 1 stycznia 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.