IPPB3/423-1209/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

1. Czy nabyte Prawa autorskie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 CIT, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 4 pkt 1 CIT w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 CIT?2. Czy Spółka będzie zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ust. 2 CIT, w sytuacji gdy zaplata raty, stanowiącej część należności za nabyte Prawa autorskie, nie nastąpi w terminie 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów?
IPPB3/423-1209/14-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpisy amortyzacyjne
 3. prawa autorskie
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Minimalne okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014r. (data wpływu 1 grudnia 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw autorskich jak również korekty tych kosztów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych praw autorskich jak również korekty tych kosztów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) kupiła od spółki prawa handlowego, prawo do znaku towarowego (dalej; „Prawo do znaku”) X. (dalej: „Znak towarowy”). W skład nabytego Prawa do znaku wchodzi prawo ze zgłoszenia rejestrowego Znaku towarowego (dalej: „Prawo ze zgłoszenia”) w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej: „OHIM”) oraz autorskie prawa majątkowe do Znaku towarowego wraz z wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie wszelkich praw zależnych (dalej: „Prawa autorskie”).

Kupiony przez Spółkę Znak towarowy nie jest zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym ani w OHIM. Kupiony Znak towarowy został, przed jego zakupem przez Spółkę, zgłoszony do rejestracji w OHIM, niemniej na moment nabycia nie zostało jeszcze do niego udzielone prawo ochronne.

Spółka zamierza w niedalekiej przyszłości rozpocząć wykorzystywanie kupionego Znaku Towarowego do opodatkowanej podatkiem dochodowym działalności gospodarczej.

Nabycie Prawa do znaku nastąpiło w drodze umowy sprzedaży, a zapłata ceny nastąpi w ratach. Terminy płatności poszczególnych rat ustalone przez strony umowy są dłuższe niż 90 dni od dnia rozpoczęcia przez Spółkę używania Znaku towarowego do działalności gospodarczej. Cena znaku towarowego została ustalona w oparciu o wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego oraz opinię biegłego rewidenta i odpowiada jego aktualnej wartości rynkowej.

Wartość, stanowiąca dla Spółki cenę nabycia, łącznie: Prawa autorskiego i Prawa ze zgłoszenia została określona przez strony w umowie sprzedaży. Przy czym strony, kierując się swoją najlepszą wiedzą, określiły, jaka część ceny dotyczy Praw autorskich, a jaka Prawa ze zgłoszenia.

Od strony księgowej, nabyte Prawa autorskie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki w miesiącu rozpoczęcia używania Znaku towarowego do działalności gospodarczej i następnie rozpocznie się ich amortyzacja.

Natomiast określona przez strony umowy wartość Prawa ze zgłoszenia zostanie jednorazowo zaliczona do kosztów księgowych w miesiącu rozpoczęcia używania Znaku towarowego do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabyte Prawa autorskie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 CIT, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 4 pkt 1 CIT w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 CIT...
 2. Czy Spółka będzie zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ust. 2 CIT, w sytuacji gdy zaplata raty, stanowiącej część należności za nabyte Prawa autorskie, nie nastąpi w terminie 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 CIT.

W myśl art. 15 ust. 6 CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m CIT, z uwzględnieniem art. 16 CIT.

Przepis art. 16b CIT zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów. Jak stanowi art. 16b ust. 1 pkt 4 CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c CIT, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 CIT, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k CIT, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e CIT, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 CIT wynika, że aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych Praw autorskich, Spółka musi ustalić ich wartość początkową. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem art. 16g ust. 2-14 CIT, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Z kolei art. 16g ust. 3 stanowi, iż za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy odd importu składników majątku.

Jak stanowi art. 16m ust. 1 pkt 1 CIT, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3 CIT, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej: „Ustawa o prawie autorskim”) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
 • plastyczne,
 • fotograficzne,
 • lutnicze,
 • wzornictwa przemysłowego,
 • architektoniczne, architektoniczno -urbanistyczne i urbanistyczne,
 • muzyczne i słowno-muzyczne,
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
 • audiowizualne (w tym filmowe).

W myśl art. 17 Ustawy o prawie autorskim jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej to autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Spółka na podstawie umowy o sprzedaży nabyła Prawa autorskie, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Nabyte Prawa autorskie zostaną wykorzystane na potrzeby działalności Spółki.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, nabyte Prawa autorskie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 CIT, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 CIT, tj. równej cenie nabycia określonej w umowie sprzedaży, w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 CIT.

Ad. 2. Zdaniem Spółki będzie ona zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ust. 2 CIT, w sytuacji gdy zaplata raty, stanowiącej część należności za nabyte Prawa autorskie, nie nastąpi w terminie 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 CIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Natomiast zgodnie z art. 15b ust. 2 CIT, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia, o którym mowa w art. 15b ust. 1 lub 2 CIT, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach (art. 15b ust. 3 CIT).

Zgodnie z art. 15b ust. 4 CIT, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w art. 15b ust. 1 lub 2 CIT, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w art. 15b ust. 1 lub 2 CIT, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art. 15b ust. 5 CIT). Celem wprowadzenia art. 15b CIT było ograniczenie tzw. „zatorów płatniczych”, poprzez obowiązek dokonania przez podatnika korekty kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania przez niego kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) w terminie wskazanym w przepisach podatkowych.

Przepisy podatkowe zawierają rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach, terminie.

Przepisy te mają również zastosowanie do płatności rozłożonych na raty. Terminy płatności każdej raty należy liczyć od tego samego dnia, tj. od dnia wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu, stanowiącego podstawę zaksięgowania kosztów.

Podkreślić jednak należy, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem, do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1 CIT, a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 CIT.

W stosunku do nabytych Praw autorskich, które zostaną wprowadzone do ewidencji podatkowej Spółki jako wartości niematerialne, a więc będą podlegać amortyzacji, należy wskazać, że jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 CIT, tj. 30 dni od terminu płatności i 90 dni od dnia zaliczenia odpisu amortyzacyjnego do kosztów, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajdzie pokrycie w dokonanych płatnościach, to nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów podatkowych. Natomiast jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokrycia (częściowo, czy w całości) w zapłaconej racie i nie ureguluje tej płatności w terminach wskazanych powyżej, to zobowiązana będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o stosowną część dokonanego odpisu amortyzacyjnego, jednocześnie należy zauważyć, że w momencie uregulowania zaległej raty, Spółka będzie uprawniona do ponownego zaliczenia wartości tej raty do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonanie odpisu amortyzacyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.