IPPB3/423-1174/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

W zakresie kosztów uzyskania przychodów
IPPB3/423-1174/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. kara
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odszkodowania
 4. podwykonawstwo
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu: 19 listopada 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca świadczy usługi transportowe i spedycyjne. W celu zrealizowania zleceń korzysta z usług podwykonawców. Umowy zawierane z klientami, jak i zleceniobiorcami przewidują różnego rodzaju kary/ odszkodowania z tytułu niewłaściwej realizacji zleceń lub opóźnień w świadczeniu usługi tj:

 1. kara/odszkodowanie za uszkodzenie towaru lub opakowania w transporcie

(uszkodzenie towaru lub opakowania w transporcie może powstać w wyniku zastosowania niewłaściwego zabezpieczenia przez magazynierów, niewłaściwego ułożenia towaru w samochodzie a także podczas gwałtownego hamowania, skrętu samochodu, zamoczenia na skutek nieszczelnej plandeki, rozbicia szyby, wypadku drogowego itp.)

 1. kara/odszkodowanie za braki w transporcie (na skutek kradzieży, zaginięcia)
 2. kara/odszkodowanie za nieterminową dostawę

(auto nie zostanie podstawione na czas na załadunek lub rozładunek)

 1. kara/odszkodowanie za anulowanie zlecenia

(transport zostanie odwołany przez klienta w ostatnim momencie, kiedy auto jest już podstawione do załadunku. Może być to spowodowane opóźnieniem w dostawie towarów, produkcji. W takiej sytuacji przewoźnik wystawia notę obciążeniową Spółce a Wnioskodawca klientowi)

 1. kara/odszkodowanie za postój auta

(Na skutek braku towaru, zatoru w magazynie auto nie zostaje załadowane lub rozładowane na czas. Zwykle pierwsze 24 godziny zwolnione są z opłat postojowych, kolejne jednak oznaczają kary)

 1. kara/odszkodowanie za niepodstawienie auta na załadunek/rozładunek

(Przewoźnik lub Spółka minio wcześniej przyjętego zlecenia nie podstawi auta na załadunek. Może być to spowodowane awarią, brakiem samochodu)

 1. kara/odszkodowanie za spóźnienie auta na załadunek/rozładunek

(umowy przewidują dopuszczalne spóźnienie samochodu na załadunek/rozładunek. Po przekroczeniu tego czasu przewoźnik, Spółka obciążani są karami. Spóźnienie może nastąpić na skutek korków na drodze, awarii samochodu, przekroczenia czasu pracy kierowców, wypadku)

 1. kara/odszkodowanie za dwukrotny podjazd na załadunek/rozładunek

(na skutek zmiany w ostatniej chwili godziny lub dnia dostawy auto podjeżdża drugi raz na załadunek lub rozładunek)

 1. kara/odszkodowanie za brak ładunku na trasie

(samochód podstawiany jest na wcześniej awizowany załadunek, natomiast na skutek najczęściej niewyprodukowania towaru nie dochodzi do realizacji zlecenia)

 1. kara/odszkodowanie za przekierowanie auta

(podczas załadunku lub rozładunku okazuje się, że towar czeka lub ma zostać rozładowany w innym miejscu niż pierwotnie zostało ustalone. Zamówienie zostaje zmodyfikowane, samochód przyjeżdża do innego magazynu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami)

 1. kara/odszkodowanie za dodatkowe miejsce załadunku/rozładunku

(klient zmienia zlecenie w ostatnim momencie i wyznacza dodatkowe miejsca załadunku lub rozładunku, które nie były przewidziane w pierwotnych ustaleniach)

Spółka zobowiązana jest do ponoszenia powyższych kar, gdyż są one powszechne w obrocie transportowym, ich nieuregulowanie spowodowałoby utratę klientów, następnych zleceń lub podwykonawców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy kary, którymi obciążają Spółkę klienci/zleceniobiorcy stanowią koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też należy je wyłączyć z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 w/w ustawy...
 2. Czy odszkodowania otrzymane przez Spółkę od podwykonawców//klientów stanowią przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a należy je wyłączyć z przychodów podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uregulowania dotyczące kar umownych oraz odszkodowań zawarte są w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 483 § 1. k.c. stwierdza, iż można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Unormowania zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług,

Stosownie do norm art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Cechą konstruktywną umowy przewozu jest przewiezienie rzeczy do miejsca przeznaczenia.

Tak też w rozpatrywanym przypadku możemy stwierdzić, iż kary wskazane w punkcie 1) i 2) wiążą się z wadliwym wykonaniem usługi i należy je wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu. Natomiast kary zdefiniowane w punkcie 3) - 11) wiążą się z normalnym wykonaniem usługi i nie wynikają z wadliwego jej wykonania, a więc można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzyskane przez F. Sp, z o.o. przychody z tytułu wystawionych podwykonawcom lub zleceniodawcom not obciążeniowych za uszkodzenie towaru w transporcie, braki w załadunku transportu, o których mowa w pkt 1) i 2) wniosku nie stanowią dla Spółki przychodu podatkowego, gdyż na podstawie art. 12 ust.4 pkt 6a) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast pozostałe odszkodowania wskazane w pkt 3) -11) stanowią dla Spółki przychód podatkowy o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.