IPPB3/423-1116/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy w momencie otrzymania faktury dokumentującej nabycie prawa wynikającego z Umowy Wyłączności Spółka powinna zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów koszt w wysokości sumy księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres od lutego do grudnia 2013 roku i w 2014 roku do momentu otrzymania tej faktury?
IPPB3/423-1116/14-2/GJinterpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. odpisy amortyzacyjne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2014r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest polską spółką, która należy do międzynarodowej Grupy („Grupa”) zajmującej się sprzedażą, marketingiem i dystrybucją specjalistycznych produktów chemicznych i produktów spożywczych.

1 stycznia 2013 roku Wnioskodawca zawarł z innym z członków Grupy ustną umowę w ramach, której uzyskał prawo do bycia wyłącznym dystrybutorem określonych specjalistycznych produktów chemicznych i produktów spożywczych na rynku polskim („Umowa Wyłączności”). Zawarcie przedmiotowej umowy podyktowane było możliwością rozszerzenia asortymentu dotychczas sprzedawanych przez Spółkę produktów i umocnienie swojej pozycji na rynku. Ustna umowa weszła w życie od początku 2013 roku i została zawarta na czas nieograniczony, jednakże na okres nie krótszy niż 5 lat. Zgodnie z treścią ustnej umowy strony umówiły się, że opłata za nabycie przedmiotowego prawa zostanie zapłacona jednorazowo w 2014 r. W tymże roku zostanie wystawiona na Spółkę faktura dokumentująca tę usługę. Wysokość opłaty za nabyte prawo została ustalona w oparciu o ceny rynkowe.

Głównym przedmiotem umowy było przekazanie prawa do bycia wyłącznym dystrybutorem produktów objętych umową w Polsce. Ponadto, w ramach przedmiotowej umowy na rzecz Spółki przekazane zostały określone aktywa nieodłącznie związane z realizacją funkcji dystrybutora tj.;

  • możliwości oraz ryzyka biznesowe związane ze sprzedażą i dystrybucją produktów objętych umową;
  • dostęp do baz produktów objętych umową na wyłączność wraz z związanymi z nimi zagwarantowanymi prawami do dystrybucji oraz know-how;
  • prawo własności bazy klientów, w tym istniejących umów z klientami, informacją o osobie kontaktowej oraz wszystkich istotnych informacjach dotyczących kwestii dostawców /produktów/ klientów na polskim rynku.

Obecnie Spółka planuje potwierdzenie zawartej ustnie umowy w formie pisemnej. Po podpisaniu pisemnego potwierdzenia umowy zostanie wystawiona faktura, a Wnioskodawca dokona jednorazowej opłaty za nabyte w ramach Umowy Wyłączności prawo. Dodatkowo pisemne potwierdzenie Umowy Wyłączności przewidywać będzie, że żadna ze stron nie będzie mogła, za wyjątkiem określonych w umowie przyczyn, rozwiązać umowy przez okres 5 lat począwszy od daty podpisania pisemnego potwierdzenia.

Spółka zamierza dla celów bilansowych rozpoznawać koszt wynikający z ceny nabycia przedmiotowego prawa w czasie poprzez amortyzację księgową wartości niematerialnej i prawnej przez okres 5 lat. Dla celów księgowych Wnioskodawca wprowadzi w 2014 roku przedmiotowe aktywa nabyte w ramach Umowy Wyłączności do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ze skutkiem na styczeń 2013 roku i począwszy od lutego 2013 roku, rozpocznie jego amortyzację księgową. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie zostało potwierdzone z audytorem Spółki.

25 sierpnia 2014 roku wydana została przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna o sygnaturze IPPB3/423-569/14-2/GJ („Interpretacja”). W powyższej Interpretacji Spółka uzyskała potwierdzenie swojego stanowiska, że (i) opłata, która zostanie poniesiona przez Spółkę na nabycie prawa do bycia wyłącznym dystrybutorem określonych produktów na terytorium Polski będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów oraz, że (ii) w przypadku ujęcia tego kosztu w czasie dla celów bilansowych Spółka powinna dokonać takiego samego rozliczenia dla celów podatkowych.

W powyższej Interpretacji w odpowiedzi na pytanie trzecie tj. „w którym momencie Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt, który obciąży wynik finansowy Spółki w 2013 roku w przypadku gdy termin płatności ustalony jest na 2014 rok oraz nie została jeszcze wystawiona faktura a uregulowanie zobowiązania jeszcze nie nastąpiło...”, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym „Spółka będzie mogła rozliczać opłatę jako koszt pośredni począwszy od 2014 roku”. Dodatkowo wskazał, że dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodów jest dzień ujęcia kosztu w księgach na podstawie otrzymanej faktury.

Oznacza to, że księgowe odpisy amortyzacyjne nabytego w ramach Umowy Wyłączności prawa powinny zostać rozpoznawane w rachunku podatkowym Spółki w momencie, w którym obciążają wynik finansowy Spółki, jednakże nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury dokumentującej nabycie tego prawa. W związku z powyższym, po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość, w którym momencie Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt w wysokości sumy księgowych odpisów amortyzacyjnych (dotyczących roku 2013 oraz częściowo 2014), który obciąży wynik finansowy Spółki do czasu otrzymania przez Spółkę faktury (które będzie miało miejsce prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 roku).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w momencie otrzymania faktury dokumentującej nabycie prawa wynikającego z Umowy Wyłączności Spółka powinna zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów koszt w wysokości sumy księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres od lutego do grudnia 2013 roku i w 2014 roku do momentu otrzymania tej faktury...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie otrzymania faktury dokumentującej nabycie prawa wynikającego z Umowy Wyłączności Spółka powinna zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów koszt w wysokości sumy księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres od lutego do grudnia 2013 roku i w 2014 roku do momentu otrzymania tej faktury.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zasady potrącalności kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami regulują art. 15 ust. 4d oraz art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”). Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym opłata, która zostanie poniesiona przez Spółkę na nabycie prawa do bycia wyłącznym dystrybutorem określonych produktów na terytorium Polski, będzie stanowiła koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z uzyskaniem przychodów (tzw. koszt pośredni) - co zostało już potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej dla Spółki Interpretacji. Dodatkowo, w Interpretacji zostało potwierdzone stanowisko Spółki, że rozpoznanie tego kosztu dla celów podatkowych będzie podążać za rozliczaniem kosztu w czasie dla celów bilansowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanej dla Spółki Interpretacji, wskazał, że: „Z przepisu art. 15 ust. 4e wynika, że ustawodawca pozostawia swobodę podatnikowi w ujęciu kosztu w księgach, czyli uznaniu go jako kosztu poniesionego i zaliczonego do kosztów podatkowych. W zależności od stosowanych przez podatników zasad rachunkowości poniesione koszty, które do celów podatkowych kwalifikują się do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, mogą być rozliczane w księgach rachunkowych w czasie lub jednorazowo. Jednocześnie literalna interpretacja powyższego przepisu nie budzi wątpliwości, iż kosztem podatkowym (pośrednim) może być wydatek ujęty w księgach rachunkowych jako koszt tylko na podstawie otrzymanej faktury(rachunku), ewentualnie innego dowodu, ale dotyczy to sytuacji, gdy faktura (rachunek) w ogóle nie będzie istniała.

Dla celów księgowych prawo nabyte w ramach Umowy Wyłączności wprowadzone będzie do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych ze skutkiem na styczeń 2013 roku i począwszy od lutego 2013 roku Spółka rozpocznie jego amortyzację księgową. Natomiast, w związku z tym, że Spółka nie otrzymała jeszcze faktury (którą otrzyma prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 roku), mając na uwadze brzmienie art. 15 ust. 4e updop i stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji, moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztu - odpisów amortyzacyjnych prawa, nie będzie stanowić momentu poniesienia tego kosztu dla celów podatkowych. Dopiero od daty otrzymania faktury w 2014 roku Spółka będzie mogła rozpocząć rozliczanie opłaty dla celów podatkowych. W wydanej dla Spółki Interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „Spółka będzie mogła rozliczać opłatę jako koszt pośredni począwszy od 2014 r.” Jednakże odpowiedź taka nie wskazuje precyzyjnie, w którym dokładnie momencie, suma dotychczasowych księgowych odpisów amortyzacyjnych (tj. dokonanych za okres od lutego do grudnia 2013 roku i w 2014 roku) powinna zostać rozpoznana jako koszt podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, uwzględniając otrzymaną Interpretację, należy stwierdzić, że otrzymanie faktury, będącej dokumentem warunkującym zaliczanie kosztów do kosztów podatkowych, da Spółce prawo do podatkowego rozpoznania kosztów opowiadających dotychczasowej amortyzacji księgowej nabytego prawa, dokonanej do momentu otrzymania faktury. W związku z tym, Spółka w dacie otrzymania faktury powinna jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt w wysokości sumy księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych za okres od lutego do grudnia 2013 roku i w 2014 roku.

Natomiast, przywołując stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w Interpretacji, potwierdzające, że w analizowanym przypadku znajdzie zastosowanie zasada podatkowego rozliczania tego kosztu w czasie w sytuacji rozliczania tego kosztu w czasie dla celów bilansowych, od dnia otrzymania faktury (tj. prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 roku), moment zaliczenia przyszłych kosztów z tytułu opłaty za nabycie prawa w ramach Umowy Wyłączności do kosztów uzyskania przychodów będzie skorelowany z momentem ich rozpoznania dla celów bilansowych i dodatkowo wysokość kosztu podatkowego będzie odpowiadała wysokości księgowych odpisów amortyzacyjnych opłaty za nabycie prawa wynikającego z Umowy Wyłączności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.