IPPB3/423-1112/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z powierzeniem przez Wnioskodawcę samochodu osobowego podmiotowi trzeciemu w celu wykonywania umowy na rzecz Wnioskodawcy, wartość rat leasingowych za leasing samochodu, który zostanie powierzony będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?Czy w sytuacji gdy zgodnie z umową wszystkie wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem pojazdu ponosi Wnioskodawca (tj. Nabywcą na wszystkich fakturach za opłaty związane z pojazdem jest Wnioskodawca), aby zaliczyć ww. wydatki do kosztów uzyskania przychodów Spółka będzie musiała prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?
IPPB3/423-1112/14-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja
 2. ewidencja przebiegu pojazdu
 3. faktura
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. rata leasingowa
 6. samochód osobowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Opodatkowanie stron umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych powierzenia leasingowanego samochodu podmiotowi trzeciemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych powierzenia leasingowanego samochodu podmiotowi trzeciemu .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Spółka S.A. (dalej Wnioskodawca, Spółka) specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i produkcji wyrobów z PVC i PE. Wnioskodawca jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka w ramach umów cywilnoprawnych współpracuje z różnymi podmiotami gospodarczymi. Niejednokrotnie w celu prawidłowego wykonania umowy Spółka powierza podmiotowi współpracującemu różnego rodzaju narzędzia niezbędne do jej prawidłowego wykonania. Wynagrodzenie dla podmiotu współpracującego uwzględnia fakt powierzenia narzędzi przekazanych w celu wykonywania umowy. Dany podmiot, zgodnie z zawartą umową ma prawo wykorzystywać powierzone narzędzie tylko i wyłącznie dla właściwego wykonania umowy.

Obecnie Spółka nabywa od innej spółki polskiej <dalej podmiot trzeci> usługi o charakterze marketingowym, doradczym i związane z pozyskiwaniem klientów. Spółka traktuje ww. usługi jako koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP i odlicza podatek od towarów i usług, gdyż zakup ww. usług służy czynnościom opodatkowanym Spółki. W celu wykonania umowy Spółka powierzy podmiotowi trzeciemu samochód osobowy, który zgodnie z umową będzie mógł być wykorzystywany w celu wykonywania umowy na rzecz Spółki. Wnioskodawca używa samochodu, który ma zostać powierzony podmiotowi trzeciemu w celu wykonania umowy, na podstawie umowy leasingu operacyjnego (o której mowa w art. 17b ust. 1 UPDOP) zawartej z leasingodawcą. Z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem trzecim, któremu zostanie powierzony samochód w celu wykonywania umowy na rzecz Spółki będzie wynikać, iż wszelkie koszty eksploatacyjne związane z używaniem samochodu (np. paliwo, opłaty za przejazd autostradami, parkowanie i mycie pojazdu, zakup płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, oleju silnikowego oraz drobnych akcesoriów - pióra wycieraczek, żarówki, skrobaczka do szyb, gąbka, itp.) ponosi Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z powierzeniem przez Wnioskodawcę samochodu osobowego podmiotowi trzeciemu w celu wykonywania umowy na rzecz Wnioskodawcy, wartość rat leasingowych za leasing samochodu, który zostanie powierzony będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów...
 2. Czy w sytuacji gdy zgodnie z umową wszystkie wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem pojazdu ponosi Wnioskodawca (tj. Nabywcą na wszystkich fakturach za opłaty związane z pojazdem jest Wnioskodawca), aby zaliczyć ww. wydatki do kosztów uzyskania przychodów Spółka będzie musiała prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy wartość rat leasingowych będzie stanowić dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zdaniem Wnioskodawcy skoro samochód osobowy będzie wykorzystywany w celu wykonania umowy na rzecz Spółki, gdzie wartość wynagrodzenia wynikająca z tej umowy stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki, Wnioskodawca może zaliczać kwoty netto wynikające z faktur otrzymanych od leasingodawcy do kosztów uzyskania przychodu.

Kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie taki koszt, który spełnia kumulatywnie warunki określone w cytowanym art. 15 ust. 1 ustawy, czyli:

 1. został poniesiony przez podatnika,
 2. jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. jego poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania; w momencie ponoszenia wydatku podatnik mógł, obiektywnie oceniając, oczekiwać skutku w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła,
 5. nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 ustawy,
 6. został właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z ratami leasingowymi z tytułu leasingu operacyjnego są ponoszone przez podatnika, mają charakter definitywny. Dane wydatki nie zostały wyłączone także z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 UPDOP. Są i będą one właściwie udokumentowane.

Ponoszenie kosztów związanych z ratami leasingowymi za samochód osobowy, który będzie powierzony w celu wykonywania umowy na rzecz Wnioskodawcy spełnia także warunek związku z działalnością gospodarczą.

Spełniony jest również warunek istnienia związku pomiędzy poniesieniem kosztu - raty leasingowej za samochód osobowy a uzyskiwaniem w przyszłości przez Spółkę przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Skoro samochód będzie powierzony w celu właściwego wykonania umowy na rzecz Wnioskodawcy a wydatki związane z samą umową są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, to tym samym raty leasingowe za samochód mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423 -767/10/GC wskazał w podobnym stanie faktycznym („ Zgodnie z zapisami umowy Zleceniodawca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem przez zleceniobiorcę z majątku Spółki (biurka, komputera, samochodu i telefonu komórkowego”) i spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na udostępnienie majątku Spółki zleceniobiorcom w celu realizacji zleceń.

Analogiczne stanowisko zaprezentował w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB1/415-298/11-2/IM. Organ stwierdził, ze „wydatki spółki zgodnie z zawartymi umowami na bieżącą eksploatację samochodów, oddanych w najem zleceniobiorcom (paliwo, bieżące naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, opłaty leasingowe) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu w świetle podatku od osób fizycznych”.

Podsumowując, wydatki związane z ratami leasingowymi za samochód osobowy, który zostanie powierzony podmiotowi trzeciemu w celu wykonania umowy na rzecz Wnioskodawcy stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki.

Ad. 2

Wnioskodawca uważa, że prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji, gdy samochód jest wykorzystywany w celu wykonania na jego rzecz umowy i to na Wnioskodawcy ciążą wszelkie koszty związane z eksploatacją i używaniem pojazdu, nie jest wymagane przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 UPDOP nie uważa się koszty uzyskania przychodu wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Jednakże art. 16 ust. 3b UPDOP stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1.

Wnioskodawca będzie ponosił wydatki z tytułu używania, dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego, który będzie używany na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 UPDOP. W przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, iż samochód będzie powierzony innemu podmiotowi gospodarczemu, gdyż wskazany podmiot trzeci, zgodnie z zawartą umową będzie wykorzystywać samochód dla potrzeb właściwej realizacji umowy na rzecz Wnioskodawcy.

Zatem Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, który zostanie powierzony podmiotowi trzeciemu, w celu realizacji umowy na rzecz Wnioskodawcy bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.