IPPB3/423-1104/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wypłacane premie C stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów? 2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszty te należy uznać za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b I 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2011 r. (data wpływu 27.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych przez spółkę premii – jest prawidłowe,
 • uznania ww. wydatków za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wypłacane premie i zaliczenia ich do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodu.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka” lub Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji produktów kosmetycznych (perfumy, kremy, makijaże, pielęgnacja włosów) i farmaceutycznych (suplementy diety, leki bez recepty). Prawo dystrybucji produktów jest przyznawane Spółce przez konkretnego producenta na wyłączność na terytorium Polski na czas określony (kontrakty roczne, dwuletnie, trzyletnie).

Ze swoimi klientami, którymi są głównie sieci handlowe, sieci drogerii i aptek oraz perfumerie, Spółka zawiera umowy handlowe. Umowy te przewidują w swej treści m. in. obowiązek po stronie Spółki wypłaty na rzecz jej klientów wynagrodzenia po spełnieniu przez nich określonych w umowie warunków. Kwoty takiego wynagrodzenia, nazywane są dla potrzeb wewnętrznych „premiami C”. Kwoty wynagrodzenia stanowią określony procent od wartości obrotu netto między stronami, rozumianego jako suma faktur i faktur korygujących (czyli wartość zakupów netto dokonana przez określonego kontrahenta Wnioskodawcy) wystawionych w danym okresie rozliczeniowym. Okresami rozliczeniowymi są najczęściej okresy kwartalne.

Premie wypłacane są za wykonanie przez klientów wszystkich bądź niektórych z następujących świadczeń na rzecz Spółki:

 1. prowadzenia reklamy masowej produktów będących w ofercie Spółki typu: reklama telewizyjna, radiowa, e’mailing, reklama w katalogach i gazetkach klienta oraz na torbach przedstawiająca jednocześnie produkty Dostawcy i logo odbiorcy
 2. organizacji akcji promocyjnych na poziomie poszczególnych punktów sprzedaży typu: umieszczenie reklam w witrynach sklepowych, na stolikach promocyjnych, zapewnienia powierzchni na animację i inne formy reklamujące produkt/markę.

Wypłata przez Wnioskodawcę przedmiotowych premii następuje z dołu, po wykonaniu warunków wyżej wymienionych działań. Podstawą do wypłaty premii jest wystawiona przez danego klienta faktura.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłacane premie C stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów...
 2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy koszty te należy uznać za koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b I 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992 r., Dz.U. 11.74.397 j.t.; dalej jako: updop), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania arbo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony z własnych zasobów majątkowych podatnika;
 • wydatek musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie zostanie zwrócona podatnikowi w jakikolwiek sposób;
 • wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przez podatnika przychodów;
 • wydatek musi być właściwie udokumentowany;
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszelkie wydatki - po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, tj. wymienionych w negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów - o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami. Mowa tu o kosztach bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami oraz o kosztach dotyczących całokształtu działalności Spółki, czyli związanych z jej funkcjonowaniem.

Wydatki (koszty) z tytułu wypłacanych przez Spółkę premii C są ponoszone z własnych środków finansowych Spółki i nie zostają jej w żaden sposób zwracane. Koszty te pozostają w oczywistym związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, jako że ich ponoszenie stanowiło warunek zawarcia umów handlowych z odbiorcami produktów oferowanych przez Spółkę. Koszty te są więc ponoszone w celu uzyskania przychodów i jednocześnie zabezpieczają ich źródło. Premie C wypłacane są przy tym w korelacji z poziomem zakupów towarów, zrealizowanym przez poszczególnych klientów i stanowią zachętę do maksymalizacji zakupów realizowanych przez beneficjentów tych premii. Mają one tym samym wpływ nie tylko na wysokość generowanych przez Wnioskodawcę przychodów ale również na sam i fakt ich osiągania.

Koszty te są ponadto należycie dokumentowane za pomocą umów, faktur oraz potwierdzeń dokonania płatności nie zostały także wymienione w negatywnym katalogu wydatków zawartym w art. 16 ust 1 updop nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż wydatki (koszty) z tytułu wypłacanych premii C stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyróżnia zasadniczo dwie kategorie kosztów uzyskania przychodów, tj.:

 • koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4 - 4c updop) oraz
 • koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop).

Zdaniem Wnioskodawcy, do pierwszej kategorii kosztów należy zaliczyć koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie konkretnego przychodu, ściśle określonego co do kwoty i daty jego uzyskania. Druga kategoria obejmuje wszelkie inne koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem. Co do zasady kosztów takich nie można przypisać konkretnym przychodom, jak również ocenić szczegółowo stopnia ich wpływu na uzyskanie przychodów.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak zarówno definicji kosztów bezpośrednio związanych z przychodami”, jak i „kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami”.

W ocenie Wnioskodawcy koszty bezpośrednio związane z przychodami są to wydatki, których poniesienie przyczynia się wprost do osiągnięcia konkretnych przychodów, składających się na całość przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę w roku podatkowym. Nalezą do nich koszty rodzaju działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (tj dystrybucji produktów kosmetycznych i farmaceutycznych), a także koszty związane z konkretnymi transakcjami realizowanymi w ramach tej działalności (tj. umowami handlowymi z sieciami handlowymi, sieciami drogerii i aptek oraz i perfumeriami). Na koszty bezpośrednio związane z przychodami Wnioskodawcy składają się tym samym wszystkie koszty które w sposób bezpośredni wpłynęły na jego przychody.

Spółka zauważa, iż celem określenia, czy dany koszt jest bezpośrednio związany z przychodem, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w danym okresie rozliczeniowym. Przy tej ocenie decydującym nie jest moment dokonania tegoż wydatku, lecz moment osiągnięcia przychodu. Gdy związek między poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem jest wyraźny, koszt taki jest kosztem bezpośrednio związanym z tym właśnie przychodem.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Spółki, wypłacane przez nią klientom premie C, są kosztami podatkowymi bezpośrednio związanymi z osiąganymi przez nią przychodami. W ocenie Spółki premia C, która obliczana jest jako procent od poziomu zakupów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (np. kwartale) przez klienta Spółki, wpływa na wzrost przychodów Wnioskodawcy tego okresu rozliczeniowego (np kwartału) za który premia została przyznana. Z uwagi na kształt stosunków umownych pomiędzy Wnioskodawcą i jego klientami w tym także na sposób kalkulacji przedmiotowej premii poniesienie kosztów wynagrodzenia z tego tytułu przez Spółkę skorelowane jest zdaniem Wnioskodawcy - przede wszystkim z wartością bieżących przychodów ze sprzedaży dla danego beneficjenta premii C.

W opinii Spółki, nie ma przy tym znaczenia fakt, że wydatek w postaci premii powstaje dopiero po uzyskaniu przychodu (premia wypłacana jest z dołu). Na wysokość sprzedaży wpływa perspektywa otrzymania przez klienta premii, która motywuje go do intensyfikacji zakupu w danym okresie.

Ponadto Wnioskodawca zauważa, iż ponieważ przyznawane poszczególnym klientom premie C, rozliczane są na podstawie faktur, wystawianych przez tych klientów, możliwe jest wskazanie okresu, w którym osiągnięto przychody, którym odpowiadają koszty związane z wypłatą premii. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy do kwalifikacji kosztów z tytułu premii C zastosowanie znajdą przepisy art. 15 ust 4 ust 4b oraz ust 4c updop. W myśl art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Zgodnie z ust. 4b art. 15 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

 1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
 2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zdaniem Wnioskodawcy, z wyrażonej w przytoczonych przepisów zasady potrącalności kosztów w czasie wynika, że jeżeli poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, wówczas powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym, w tym roku, w którym osiągnięty został przychód.

Odstąpienie od zasady potrącalności kosztów możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe, np. gdy podatnik otrzymał fakturę (rachunek) dotyczącą danego roku podatkowego z opóźnieniem - po zamknięciu ksiąg rachunkowych i złożeniu zeznania - wówczas koszt ten potrąca się w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4c updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, zasadnym jest przyjęcie, że związek wypłaconej premii C z wielkością przychodu Spółki w danym okresie ma charakter bezpośredni. Koszty z tytułu przedmiotowej premii powinny zostać rozpoznane w okresie, za który premia zostanie wypłacona, czyli w okresie, w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im (w przeważającej mierze) przychody. Data faktycznej wypłaty środków pieniężnych (wynagrodzenia z tytułu premii) nie będzie miała wpływu na moment rozpoznania przedmiotowych kosztów.

Stanowisko Spółki potwierdzają organy podatkowe (m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2010 r., IPPB5/423-334/10-3/AJ; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 04.10.2011 r., ILPB3/423-304/11-2/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.