IPPB3/423-1092/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od Pożyczkodawcy w celu nabycia akcji w innej spółce stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2011 r. (data wpływu 27.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty wydatków na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty wydatków na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) w celu nabycia akcji w podmiocie trzecim, zaciągnęła pożyczkę od spółki należącej do grupy kapitałowej Spółki („Pożyczkodawcy”). Zaciągnięta pożyczka została przeznaczona na nabycie akcji. Zgodnie z uzgodnieniami z Pożyczkodawcą, Spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek z tytułu otrzymanej pożyczki. Pomiędzy Spółką a Pożyczkodawcą nie zachodzą warunki skutkujące powstaniem ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę od Pożyczkodawcy w celu nabycia akcji w innej spółce stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od pożyczki zaciągniętej od Pożyczkodawcy celem nabycia akcji w innej spółce będą dla Spółki kosztem uzyskania przychodów w momencie ich spłaty. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych. Przy czym, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. odsetek w sytuacji, gdy pożyczka jest objęta ograniczeniami tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Powyższe oznaczą, iż wydatki odsetkowe, o ile nie stanowią kategorii enumeratywnie wymienionej w art. 16 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Celem zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki, a tym samym również powodem powstania po stronie Spółki zobowiązania do zapłaty odsetek od pożyczki było nabycie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej akcji spółki z branży farmaceutycznej (w której działa Spółka). Celem nabycia akcji było m.in. zwiększenie penetracji rynku, dywersyfikacja działalności oraz wykorzystanie efektu synergii pomiędzy Spółką i spółką, której akcje zostały zakupione. W tej sytuacji, w ocenie Spółki, odsetki od pożyczki powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie zapłaty odsetek.

Przy tym decyzja o wyborze sposobu finansowania jest niezależna od decyzji o zakupie akcji. Stąd, zdaniem Spółki wydatków na nabycie akcji nie można uznać za wydatków na nabycie akcji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka wskazuje, iż za uznaniem jej stanowiska za prawidłowe przemawia utrwalone stanowisko sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. II FSK 508/05) wskazał ze „w wypadku zaciągnięcia przez podatnika kredytu bądź pożyczki na wydatki związane z objęciem lub nabyciem udziałów, wkładów, akcji i innych papierów wartościowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki od kredytu bądź pożyczki oraz inne opłaty z tym związane nie są wydatkami na objęcie lub nabycie w rozumieniu powołanego przepisu i stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia”.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie potwierdzają także liczne interpretacje indywidualne, np. interpretacja indywidualna z dnia 23 września 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-559/11-3/DP, interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-710/09/SD, interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2009 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-702/08-2/MM, a także interpretacja indywidualna z dnia 28 lipca 2008 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IP-PB3-423-65l/08-2/AG. W konsekwencji do odsetek od Pożyczki nie znajduje zastosowania art. 16 ust 1 pkt 8 Ustawy UPDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.