IPPB3/423-1089/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną Bank będzie uprawniony do stosowania metody obliczania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów wskazanej w art. 15c i niestosowania ograniczeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do umów pożyczek (kredytów) zawartych przed 1 stycznia 2015r., gdy kwoty pożyczek (kredytów) zostały wypłacone przed tym dniem?
IPPB3/423-1089/14-2/JBBinterpretacja indywidualna
 1. banki
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nowelizacja
 4. odsetki
 5. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014r. (data wpływu 20 października 2014r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 oraz art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 oraz art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Bank S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Bank”) jest bankiem z siedzibą w Polsce, | i wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności bankowej, o których mowa w ustawie z i dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Tekst jedn.: Dz. U. z 2012r., poz. 1376 ze zm.).

Bank zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym z akcjonariuszem, który posiada co najmniej 25% akcji Banku (dalej: „Akcjonariusz”) oraz ze spółkami, w których Akcjonariusz Banku posiada co najmniej 26% (dalej: „spółki siostrzane”). W szczególności, Bank otrzymuje i może otrzymywać; pożyczki od Akcjonariusza lub przyjmuje i może przyjmować depozyty od spółek siostrzanych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz U. 2014 poz, 851; dalej: „updop”) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014r. W wyniku zawartych umów pożyczki Bank płaci lub/oraz będzie płacić w przyszłości odsetki na rzecz Akcjonariusza i/lub spółek siostrzanych.

W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których Bank zawarł przed dniem 1 stycznia 2015 r. umowę pożyczki (kredytu) z Akcjonariuszem lub spółką siostrzaną i kwoty tych pożyczek zostały przekazane na rzecz Banku przed 1 stycznia 2015 r., natomiast spłaty oprocentowania pożyczek następują obecnie i będą następowały po 1 stycznia 2015r.

Aktualnie Bank rozważa dokonanie wyboru stosowania metody obliczania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów przewidzianej w art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 października 2014r., poz. 1328; dalej jako: Ustawa nowelizacyjna). Wskazana metoda od 1 stycznia 2015r. zostanie wprowadzona do art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i będzie mogła być stosowana jako alternatywa dla stosowania dotychczas obowiązujących regulacji art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną Bank będzie uprawniony do stosowania metody obliczania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów wskazanej w art. 15c i niestosowania ograniczeń przewidzianych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do umów pożyczek (kredytów) zawartych przed 1 stycznia 2015r., gdy kwoty pożyczek (kredytów) zostały wypłacone przed tym dniem...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu wprowadzonym Ustawą nowelizacyjną (mających wejść w życie 1 stycznia 2015r.) w przypadku wyboru przewidzianej w art. 15c updop metody obliczania odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do odsetek od umów zawartych przed 2015 r. gdzie kwota pożyczki została wypłacona na rzecz Banku przed tym dniem będzie on uprawniony do stosowania wskazanej w artykule 15c metody zarówno do odsetek od umów pożyczek zawartych przed 1 stycznia 2015r., jak i do umów zawartych po tej dacie.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. została uchwalona Ustawa nowelizacyjna zmieniająca m.in. regulację art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014 poz. 851; dalej: „updop”), które to przepisy przewidują ograniczenia w zakresie ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych przez wskazane w tych przepisach podmioty kwalifikowane (tzw. cienka kapitalizacja).

Ustawa nowelizacyjna, poza wprowadzeniem zmian w brzmieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust.6 tego artykułu przewiduje dodatkowo wprowadzenie nowego art. 15c zawierającego regulację alternatywnej do wskazanej w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop metody obliczania odsetek podlegających uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów.

Bank pragnie wskazać, że chociaż na chwilę złożenia wniosku ustawa nowelizacyjna nie weszła w życie, to jednak została już uchwalona, podpisana przez Prezydenta RP i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, w efekcie czego i od chwili jej ogłoszenia stanowi część polskiego porządku prawnego.

W związku z powyższym, organ wydający interpretację (niezależnie od tego kiedy interpretacja zostanie wydana i przed czy po wejściu w życie ustawy nowelizacyjnej), może oprzeć się na treści przepisów updop w brzmieniu, jakie otrzymają one po wejściu w życie Ustawy nowelizacyjnej. Zadane we wniosku pytanie dotyczy zdarzenia przyszłego, które będzie miało miejsce w czasie, kiedy ustawa nowelizacyjna uzyska już moc obowiązującą, w związku z czym ocena skutków podatkowych przedmiotowego zdarzenia powinna zostać dokonana z uwzględnieniem nowego brzmienia updop.

Odnosząc się do treści Ustawy nowelizacyjnej art. 15c ust. 1 w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015r. będzie przewidywać, że:

 1. „Spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, mogą nie stosować wynikających z tych przepisów ograniczeń w zaliczaniu odsetek od takiej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zdecydują o stosowaniu zasad określonych w niniejszym artykule. O wyborze stosowania tych zasad spółki i spółdzielnie są obowiązane zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego.
 2. Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym mogą podlegać odsetki od pożyczek, w tym udzielonych przez podmioty niepowiązane, w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1,25 punktu procentowego i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w tym ujętych zgodnie z wartością nominalną kwot udzielonych pożyczek, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tych aktywów określa się według stanu na ostatni dzień danego roku podatkowego.
 3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zmianie uległa stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, kwotę limitu zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w ust. 2, oblicza się sumując limity dla poszczególnych miesięcy tego roku podatkowego wyliczone jako iloczyn wartości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego dany miesiąc powiększonej o 1,25 punktu procentowego i 1/12 wartości podatkowej aktywów, o których mowa w ust. 2.
 4. Jeżeli dany rok podatkowy podatnika, o którym mowa w ust. 1, jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę limitu zaliczenia odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w ust. 2, oblicza się mnożąc 1/12 wartości tego limitu przez liczbę pełnych miesięcy danego roku podatkowego. Za pełny miesiąc roku podatkowego uważa się każdy rozpoczęty miesiąc. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Wartość odsetek od pożyczek podlegająca, zgodnie z ust. 2-4, zaliczeniu w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów nie może być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z ustawą o rachunkowości. Warunku tego nie stosuje się do:
  1. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
  2. podatników będących instytucją finansową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c i d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, jeżeli:
   1. co najmniej 80% przychodów uzyskanych w roku podatkowym przez podatników udostępniających składniki majątkowe na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, stanowią przychody z tej działalności, w tym przychody ze sprzedaży przedmiotu umowy leasingu, oraz z działalności polegającej na udzielaniu pożyczek na potrzeby współfinansowania inwestycji w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej lub Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
   2. co najmniej 90% przychodów uzyskanych w roku podatkowym przez podatników świadczących usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności stanowią przychody z tej działalności.
 6. Dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 25 ust. 1, 1b i 2a, w trakcie przyjętego roku podatkowego podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą:
  1. przyjąć wartości, o których mowa w ust. 2 i 5, na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok podatkowy albo
  2. dokonać oceny, według wiarygodnych danych, przewidywanej na dany rok podatkowy wysokości zysku z działalności operacyjnej oraz oceny co do przewidywanej na dany rok podatkowy wartości podatkowej aktywów, o której mowa w ust. 2, albo
  3. przyjąć uzyskaną w okresie rozliczeniowym wysokość zysku z działalności operacyjnej oraz uzyskaną w okresie rozliczeniowym wartość podatkową aktywów, o której mowa w ust. 2- jednakże cii a celów obliczenia podatku dochodowego należnego za dany rok podatkowy podatnicy są obowiązani do określenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie faktycznych wartości, o których mowa w ust. 2 i 5. i
 7. Odsetki od pożyczek niezaliczone na podstawie ust. 2-5 w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów podlegają zaliczenia do kosztów w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, zgodnie z zasadami i w ramach limitów określonych w tych przepisach. Przepisu tego nie stosuje i się w przypadku:
  1. podatników, o których mowa w ust. którzy zrezygnują po okresie wskazanym w ust 9 z zaliczania odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów według zasad określonych w niniejszym artykule, j poczciwszy od roku podatkowego, w którym zrezygnowali z takich zasad:
  2. podmiotów, które w związku z przekształceniem formy prawnej, łączeniem lub podziałem podatników, o których mowa w ust. 1, zaliczających odsetki od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów według zasad określonych w niniejszym artykule wstępują w prawa tych podatników, z wyjątkiem spółek powstałych z przekształcenia spółek.
 8. Przez odsetki od pożyczki, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, rozumie się wszelkie poniesione na rzecz pożyczkodawcy koszty związane z uzyskaniem i korzystaniem z pożyczki, o której mowa art. 16 ust. 7b (odsetki, opłaty, prowizje, premie), a także opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty zobowiązań.
 9. W przypadku dokonania wyboru sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, podatnik jest obowiązany stosować te zasady przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, liczony łącznie z rokiem podatkowym, w którym rozpoczął ich stosowanie.
 10. Jeżeli po upływie okresu wskazanego w ust. 9 podatnik, o którym mowa w ust. 1, zrezygnuje z zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, jest on obowiązany zawiadomić o takiej rezygnacji w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierza zrezygnować ze stosowania tych zasad. W razie niezłożenia zawiadomienia w tym terminie uznaje się, że podatnik w dalszym ciągu stosuje zasady określone w niniejszym artykule.
 11. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, może ponownie wybrać sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, nie wcześniej niż po upływie trzech lat podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym zawiadomił o rezygnacji z ich stosowania.
 12. Podatnik, który do dnia otrzymania pożyczki, o której mowa w ust. 1, nie stosował w roku podatkowym ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 albo 61, może wybrać sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad, o których mowa w niniejszym artykule, pod warunkiem zawiadomienia, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy takiej pożyczki. W przypadku zaistnienia tych okoliczności w trakcie roku podatkowego, podatnik stosuje zasady określone w niniejszym artykule od początku roku podatkowego. „

Jak wskazano w stanie faktycznym niniejszego wniosku Bank zamierza od 1 stycznia 2015 r. dokonać wyboru metody obliczania odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów przewidzianej w art. 15c updop (w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną).

W tym kontekście istotne jest, że w przepisach Ustawy nowelizacyjnej zamieszczono przepisy przejściowe (intertemporalne) regulujące wejście w życie poszczególnych przepisów tej ustawy. Art. 7 Ustawy nowelizacyjnej odnosi się wprost do art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61, a także do art. 15c w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną. Zgodnie z art. 7 Ustawy nowelizacyjnej:

„Ust. 1. Do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015r.

Ust. 2. Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zawarli umowę pożyczki z podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r., mogą, począwszy od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r., dokonać wyboru stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. O wyborze stosowania zasad określonych w art. 15c ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podatnicy są obowiązani zawiadomić, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2014 r. W takim przypadku podatnicy nie stosują ograniczeń w zaliczaniu odsetek od pożyczki (kredytu) do kosztów uzyskania przychodów, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Uwzględniając powyższe należy wskazać, że podatnicy którzy zawarli umowy pożyczek (kredytów) z Akcjonariuszem lub spółkami siostrzanymi przed 1 stycznia 2015 r., a kwota pożyczki została podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r mogą wybrać sposób kalkulacji odsetek niepodlegających zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu w oparciu o:

 • art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014r. albo
 • art. 15 c w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną.

Przykładowo, dokonując wypłaty odsetek z tytułu umów pożyczek (kredytów) zawartych przed 1 stycznia 2015r. (dla których Bank faktycznie otrzymał już finansowanie). Bank będzie mógł dokonać wyboru kalkulacji kwoty odsetek stanowiących koszty uzyskania przychodów według metody wskazanej w nowym art. 15c updop, i nie stosować już ograniczeń wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop.

Konsekwentnie, w opinii Wnioskodawcy od 1 stycznia 2015 r. będzie on uprawiony do wyboru metody wskazanej w art. 15c updop w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizacyjną i będzie mógł stosować tę metodę zarówno do odsetek od umów pożyczek przed 1 stycznia 2015r., w tym także zawartych z Akcjonariuszem lub spółkami siostrzanymi, gdzie kwoty pożyczek zostały wypłacone na rzecz Banku przed 1 stycznia 2015r., jak również do umów pożyczek zawartych po 1 stycznia 2015r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.