IPPB3/423-1053/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T.R. i T. K. mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji
IPPB3/423-1053/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. odsetki
 5. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T.R. i T. K. mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T. R. i T. K mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

T. Sp. z o. o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym, spółką kapitałową z siedzibą na terenie Polski. Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej T. specjalizującej się w wytwarzaniu komponentów i opracowywaniu specjalistycznych procesów produkcyjnych w sektorze motoryzacyjnym oraz co wsparciu technicznym, inżynierii i rozwoju produktów w sektorze R..

Wnioskodawca pełni rolę spółki holdingowej w strukturze grupy T. w Polsce począwszy od 2006 roku jest większościowym udziałowcem w spółce T. K. sp. z o.o. (dalej: „T. K.”) i od 2007 roku jest większościowym akcjonariuszem w spółce T. R.S.A. (dalej: „T. R.”).

Wnioskodawca zaciągnął szereg pożyczek i kredytów na nabycie udziałów i akcji odpowiednio w T.K. i T. R.. Pożyczki i kredyty zostały Spółce udzielone przez podmioty trzecie (w tym także banki oraz inne spółki z grupy T.). Odsetki od tych kredytów i pożyczek są i będą w przyszłości spłacane przez Wnioskodawcę lub kapitalizowane do kwoty głównej pożyczek lub kredytów.

Zgodnie ze specyfiką działalności spółki holdingowej, w strukturze osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów główną pozycję stanowią otrzymywane przez Spółkę od T.K. i T. R. dywidendy. Dodatkowo, Wnioskodawca osiąga przychody m.in. z tytułu inwestowania nadwyżek środków pieniężnych utrzymywanych na kontach bankowych Spółki, odsetek od tych środków oraz dodatnich różnic kursowych, które podlegają opodatkowaniu PDOP.

W najbliższym czasie planowane jest połączenie Wnioskodawcy z T.K. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie się przez przejęcie), gdzie Wnioskodawca będzie podmiotem przejmującym. Połączenie umożliwi m.in. uproszczenie i zoptymalizowanie struktury w ramach grupy kapitałowej T.. Mając na uwadze, iż Spółka posiada 100% udziałów w T.K., połączenie powinno być neutralne na gruncie PDOP.

W wyniku połączenia, co do zasady, nie powinny ulec zmianie warunki umów pożyczek i kredytów zawartych przez Wnioskodawcę przed połączeniem z T.K., w szczególności nie dojdzie do zmiany stron tych umów. Po dacie połączenia Wnioskodawcy z T.K. odsetki od niespłaconej części wspomnianych pożyczek / kredytów będą nadal naliczane przez podmioty, które udzieliły Wnioskodawcy finansowania i spłacane przez Wnioskodawcę lub kapitalizowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T. R. i T.K. mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T. R. i T.K. mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. W odniesieniu do odsetek od pożyczek / kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie udziałów w T.K. stanowisko to jest prawidłowo zarówno w odniesieniu do:

 • odsetek naliczonych przed planowanym połączeniem, skapitalizowanych lub zapłaconych jeszcze przed planowanym połączeniem z T.K.; oraz
 • odsetek naliczonych zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu, które będą spłacone lub kapitalizowane po planowanym połączeniu z T.K.,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W przypadku pożyczek i kredytów jedynymi wydatkami mogącymi stanowić koszty uzyskania przychodów są odsetki i ewentualne różnice kursowe.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP spłata kapitału nie stanowi kosztu podatkowego. W stosunku do odsetek od pożyczek i kredytów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Stosownie do ort. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Przepisy ustawy o PDOP nie definiują co należy rozumieć pod pojęciem wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Wnioskodawca uważa, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP przemawia wykładnia literalna tego przepisu i posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji”, a nie np. „wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji’’. W sposób jednoznaczny wskazuje to na konieczność istnienia ścisłego i bezpośredniego związku tego rodzaju wydatków z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji.

Należy zauważyć, iż wskazany powyżej przepis jest umiejscowiony w art. 16 ustawy o PDOP, który zawiera katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, a więc katalog wyjątków od ogólnej zasady uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodu z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. W konsekwencji przepisy art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, a tym samym także pojęcie wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie powinny być interpretowane rozszerzająco, lecz w sposób ścisły.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż pojęcie wydatków na nabycie udziałów swoim zakresem obejmuje wyłącznie wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie, takie jak cena nabycia, opłaty notarialne czy np. prowizje biura maklerskiego. Pojęcie to nie obejmuje natomiast odsetek od pożyczki na zakup udziałów. W tym miejscu należy podkreślić, że Minister Finansów w piśmie z 7 sierpnia 2002 r. (sygn. PB4/AK-8214-6905-192/02) wydanym na podstawie art. 14 Ordynacji podatkowej potwierdził prezentowane w niniejszym wniosku stanowisko i wskazał, że wydatkami na nabycie udziałów / akcji są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem, tj. wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Do wydatków tych należy zaliczyć cenę nabycia, wpłaty na kapitał zakładowy. W przywołanym piśmie Minister Finansów stwierdził również, że należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów (akcji). Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji), niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika. Dlatego też odsetki od tego rodzaju pożyczek i kredytów, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, są kosztem uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Wnioskodawca pragnie także wskazać, iż prezentowane przez niego stanowisko odnośnie zaliczania odsetek od pożyczki lub kredytu na zakup udziałów lub akcji do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty tych odsetek lub ich kapitalizacji znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 30 maja 2001 r. (sygn. akt I SA/Ka 749/00) stwierdził jednoznacznie, że jeżeli „zakup pokryty przez podatnika ze środków pochodzących z zaciągniętej na ten cel pożyczki (kredytu) /..../ to odsetki należne od takiej pożyczki, będące zapłatą za uzyskaną pożyczkę bądź kredyt (ceną ich uzyskania), a nie wydatkami na nabycie akcji, są kosztem uzyskania przychodu już w momencie faktycznej zapłaty (poniesienia) lub kapitalizacji co wynika z art. 16 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o CIT”.

Analogiczne rozstrzygnięcia zostały zaprezentowane przez NSA w następujących orzeczeniach:

 • Przez wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654), należy rozumieć wydatki podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji, a więc w szczególności ich cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Do wydatków tych nie mogą być zaliczone odsetki od kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie akcji, gdyż nie pozostają one w bezpośrednim związku z ich nabyciem.” (Wyrok NSA z dnia 7 września 2004 r., sygn. akt FSK. 324/2004).
 • „Mając powyższe ustalenie na uwadze, przechodząc na grunt ustawy podatkowej, należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Podkreślić należy, że analogiczne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w wyroku z dnia 7 września 2004 r. sygn. akt FSK 324/04 (Lok 142056).11 (Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt II FSK 229/05).Należy wskazać, że identyczne stanowisko prezentują także organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo, w tym zakresie można wskazać na rozstrzygnięcia zaprezentowane w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-761/12-2/EŻ oraz z 15 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423- 686/12-2/EŻ, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 grudnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1115/11/MS, w której organ podatkowy wskazał, iż odsetki od kredytu lub pożyczki zaciągnięte w celu finansowania nabycia udziałów w spółce nie zalicza się do wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem tych udziałów. Należy bowiem rozróżnić wydatki na nabycie udziałów od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. (...) Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli fakt poniesienia wydatków (na nabycie udziałów/akcji oraz związanych ze źródłami ich finansowania), jak również ich związek z przychodem będzie przez Spółkę właściwie udokumentowany, należy uznać, że odsetki, stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Natomiast skapitalizowane odsetki od pożyczki będą stanowiły dla pożyczkobiorcy koszt uzyskania przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ww. ustawy, w dacie ich kapitalizacji.”

Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 marca 2012 r., sygn. IPPB3/423-1092/11-2/MC, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1482/11/AK oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., sygn. IPPB5/423-1182/11-2/IŚ,

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie będzie miał w przedstawionej sytuacji zastosowania. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że odsetki od udzielonego Spółce finansowania nie są wydatkami na nabycie udziałów/akcji T. R. i T.K., lecz zapłatą za udzielenie pożyczki, wobec czego są one kosztem uzyskania przychodu w dacie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Jest to zbieżne z ogólną zasadą zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, bowiem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10a ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Wnioskodawca pragnie również wskazać, iż na jego prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconych lub skapitalizowanych odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych na nabycie udziałów w T.K. nie powinien mieć wpływu fakt połączenia Spółki z T.K. oraz okres, w którym doszło do naliczenia przedmiotowych odsetek (tzn. czy odsetki te zostały naliczone przed, czy też po połączeniu spółek).

W szczególności, bez znaczenia dla rozważanej problematyki powinien pozostawać fakt, iż nabyte udziały T.K. ulegną unicestwieniu w wyniku połączenia tego podmiotu ze Spółką. W wyniku połączenia Spółka nabędzie bowiem majątek służący osiąganiu przychodów z działalności gospodarczej, a więc zostanie zachowana więź pomiędzy wydatkiem z tytułu odsetek a przychodami Spółki. Spełniony będzie zatem warunek wymieniony w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP określający, iż wydatki winny być związane z osiąganymi przychodami. Jednocześnie żaden przepis art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP nie ogranicza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek lub kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w przypadku, gdy spółka, w której udziały zostały zakupione, zostaje połączona z nabywcą tych udziałów.

Skutkiem połączenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przejmowaną (T.K.), natomiast spółka przejmująca (Wnioskodawca) nie traci swej podmiotowości prawnej, zachowując tym samym ciągłość prawną i organizacyjną, a zatem w wyniku połączenia nie powstaje nowa jednostka.

W wynikli połączenia nie ulegną co do zasady zmianie warunki umów pożyczek i kredytów zawartych przez Wnioskodawcę przed połączeniem z T.K., w szczególności nie dojdzie do zmiany stron tych umów. Po dacie połączenia Wnioskodawcy z T.K. odsetki od niespłaconej części wspomnianych pożyczek i kredytów będą nadal naliczane przez podmioty, które udzieliły Wnioskodawcy finansowania i spłacane przez Wnioskodawcę lub kapitalizowane. Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów opisane powyżej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż analogiczne stanowisko w kwestii możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek zapłaconych lub skapitalizowanych po dacie dokonania połączenia spółek prezentują także jednolicie organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo, prezentowany przez Wnioskodawcę pogląd znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacje z 23 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB3/423-128/14-2/MC, z 8 stycznia 2014 r., sygn. IPPB3/423-854/13-2/MC, z 7 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-612/12-2/KK, czy też z 12 września 2011 r., sygn. IPPB3/423-523/11-2/DP), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacje z 21 października 2013 r., sygn, IBPBI/2/423-907/13/JD i z 15 marca 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1483/11/AK), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lipca 2012 r., sygn, ILPB3/423-177/12-2/AO, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 czerwca 2012 r., sygn. ITPB3/423-185/11/MK.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie akcji i udziałów odpowiednio w T. R. i T.K. mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. W odniesieniu do odsetek od pożyczek/kredytów zaciągniętych przez Spółkę na nabycie udziałów w T.K. stanowisko to jest prawidłowo zarówno w odniesieniu do:

 • odsetek naliczonych przed planowanym połączeniem, skapitalizowanych lub zapłaconych jeszcze przed planowanym połączeniem z T.K.; oraz
 • odsetek naliczonych zarówno przed, jak i po planowanym połączeniu, które będą spłacone łub kapitalizowane po planowanym połączeniu z T.K..
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.