IPPB3/423-1029/11-2/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty obsługi prawnej oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, w przypadku zakończenia działalności w lokalu własnym Wnioskodawcy, również wówczas, gdy lokal własny nie zostanie oddany w najem innemu podmiotowi? 2) Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego w przypadku zakończenia umowy najmu lokalu dotąd wynajmowanego przez Wnioskodawcę, w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2011 r. (data wpływu 27.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. <dalej: Wnioskodawca lub Spółka> prowadzi działalność z wykorzystaniem około 300 stacji benzynowych i sklepów, należących do sieci hipermarketów i supermarketów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna na terenie całej Polski. Działalność Spółki prowadzona jest w lokalach wynajmowanych przez Spółkę, jak również w lokalach będących jej własnością.

W razie zakończenia działalności w danej lokalizacji w lokalu własnym Spółki, również w sytuacji, gdy lokal własny Spółki nie zostanie oddany w najem innemu podmiotowi, Spółka ponosi bieżące koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty obsługi prawnej oraz koszty przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego.

W razie zakończenia działalności w danej lokalizacji w lokalu wynajmowanym przez Spółkę, w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę, Wnioskodawca, na mocy umowy z wynajmującym, jest zobowiązany do pokrycia bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu takich jak koszty mediów i koszty ochrony oraz koszty przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty obsługi prawnej oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, w przypadku zakończenia działalności w lokalu własnym Wnioskodawcy, również wówczas, gdy lokal własny nie zostanie oddany w najem innemu podmiotowi...
  2. Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z funkcjonowaniem lokalu takie jak koszty mediów, ochrony oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego w przypadku zakończenia umowy najmu lokalu dotąd wynajmowanego przez Wnioskodawcę, w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę...

Ad. pyt. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu, takich jak koszty mediów, ochrony, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, koszty obsługi prawnej oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, w przypadku zakończenia działalności w lokalu własnym Wnioskodawcy również wówczas, gdy lokal własny nie zostanie oddany w najem innemu podmiotowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, za wyjątkiem kategorii wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych jest: (i) jego poniesienie, (ii) w określonym przez ustawę celu, (iii) pod warunkiem, że wydatek ten nie został wyraźnie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1.

W praktyce oznacza to, że poza wyjątkami wskazanymi w sposób wyraźny w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP wszystkie wydatki, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15 ust. 1, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PDOP. W przypadku lokali własnych Wnioskodawcy koszty bieżące funkcjonowania lokalu ponoszone po zakończeniu w nim działalności przez Spółkę są standardowymi kosztami Spółki:

  • ponoszonymi w związku z posiadaniem majątku (podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów) oraz
  • ponoszonymi na utrzymanie własnego majątku w stanie umożliwiającym wykorzystywanie go w działalności gospodarczej (m.in. koszty mediów, koszty ochrony).

Wydatki te mają charakter ogólnych kosztów związanych z działalnością Spółki i są ponoszone w celu uzyskiwania przychodów w przyszłości.

Dodatkowo Spółka ponosi koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, umożliwiające zaadaptowanie go do nowej działalności przez najemcę. Nakłady na przywrócenie lokalu do stanu pierwotnego umożliwiają dostosowanie lokalu do stanu użyteczności również dla celów ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej w tym lokalu w przyszłości przez Spółkę. Z tego punktu widzenia bieżące koszty funkcjonowania lokalu własnego Spółki stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów bowiem są ponoszone w celu uzyskania przychodów w przyszłości bądź to z działalności własnej, bądź też z tytułu czynszów najmu od potencjalnego najemcy.

Mając na uwadze powyższą argumentację Wnioskodawca uważa, że bieżące koszty funkcjonowania lokalu należącego do majątku Spółki, ponoszone po zakończeniu w nim działalności, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Ad. pyt. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów związanych z funkcjonowaniem lokalu, takich jak koszty mediów, ochrony oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego w przypadku zakończenia umowy najmu lokalu dotąd wynajmowanego przez Wnioskodawcę, w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę.

W przypadku lokali wynajmowanych przez Wnioskodawcę ponoszenie przez Spółkę kosztów mediów, ochrony oraz kosztów przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego jest konsekwencją rozwiązania umowy najmu i stanowi zobowiązanie Spółki wynikające bądź to z zawartej umowy najmu, bądź to z odrębnych uzgodnień z wynajmującym. Koszty te ponoszone są przez Spółkę w okresie likwidowania działalności w tym lokalu i do momentu opuszczenia lokalu przez Spółkę. Wydatki te, obciążające Spółkę w okresie likwidowania działalności w danym lokalu i do momentu opuszczenia go przez Spółkę, ponoszone są przez Wnioskodawcę bądź to w celu uzyskania przychodów, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów wówczas, gdy rozwiązanie umowy najmu i związana z tym zapłata kary umownej bądź odszkodowania wynikają z rezygnacji z prowadzenia działalności w danej lokalizacji z uwagi na niski poziom rentowności tej lokalizacji, bez przenoszenia działalności w inne miejsce, z zamiarem zminimalizowania strat ponoszonych na tej działalności i zainwestowania pozyskanych w ten sposób środków w przyszłości w bardziej zyskowne przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższą argumentację Wnioskodawca uważa, że koszty bieżące związane z funkcjonowaniem lokalu dotąd wynajmowanego przez Spółkę, do ponoszenia których Spółka jest zobowiązana na mocy umowy bądź odrębnych uzgodnień z wynajmującym, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.