IPPB3/423-1006/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy wydatki związane z koniecznością zapłaty odsetek z tytułu wyemitowanych na rzecz Wspólnika obligacji będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy?2. Jeżeli odsetki od obligacji będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy oraz jeżeli odsetki będą płatne miesięcznie, kwartalnie lub raz w roku, to w którym momencie odsetki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?3. Jeżeli odsetki od obligacji będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy oraz jeżeli odsetki będą kapitalizowane, to w którym momencie odsetki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?4. Czy w przypadku, jeżeli w wyniku kapitalizacji naliczonych odsetek w momencie wykupu obligacji, kwota zadłużenia będzie przekraczać trzykrotność kapitału zakładowego, to odsetki zapłacone po dokonaniu wykupu obligacji, przy założeniu, że będzie to całość zadłużenia Wnioskodawcy wobec Wspólnika lub jego część przekraczająca trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
IPPB3/423-1006/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. kapitalizacja
 2. kapitał zakładowy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. obligacje
 5. odsetki
 6. wspólnik
 7. zadłużenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 26 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka z siedzibą w Luksemburgu („Wspólnik”). Wspólnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Luksemburgu. W celu pozyskania kapitału na bieżącą działalność spółki oraz na spłatę zobowiązań spółek zależnych Wnioskodawca zamierza wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Obligacje zostaną wydane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Wspólnika. Wartość emisyjna obligacji będzie odpowiadała ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane na zasadach rynkowych. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę ceny emisyjnej powiększonej o należne odsetki (Cena Wykupu). Odsetki od obligacji najprawdopodobniej będą płatne w okresach kwartalnych. Cena Wykupu zostanie zapłacona do dnia 30 września 2029 roku. Wnioskodawca nie wyklucza, iż naliczone odsetki będą kapitalizowane. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami, obrotu papierami wartościowymi, udzielania pożyczek, zarządzania podmiotami w grupie kapitałowej oraz działalnością typu venture capital. Kapitał zakładowy Wnioskodawcy wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Wartość zadłużenia wynikająca z obowiązku wykupu obligacji nie będzie zatem przekraczać trzykrotności kapitału zakładowego. Wnioskodawca nie wyklucza, że będzie zaciągał inne zobowiązania u Wspólnika, jak również tego, że część odsetek od wyemitowanych obligacji będzie podlegała kapitalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki związane z koniecznością zapłaty odsetek z tytułu wyemitowanych na rzecz Wspólnika obligacji będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy...
 2. Jeżeli odsetki od obligacji będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy oraz jeżeli odsetki będą płatne miesięcznie, kwartalnie lub raz w roku, to w którym momencie odsetki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...
 3. Jeżeli odsetki od obligacji będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy oraz jeżeli odsetki będą kapitalizowane, to w którym momencie odsetki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...
 4. Czy w przypadku, jeżeli w wyniku kapitalizacji naliczonych odsetek w momencie wykupu obligacji, kwota zadłużenia będzie przekraczać trzykrotność kapitału zakładowego, to odsetki zapłacone po dokonaniu wykupu obligacji, przy założeniu, że będzie to całość zadłużenia Wnioskodawcy wobec Wspólnika lub jego część przekraczająca trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z koniecznością zapłaty odsetek na rzecz Wspólnika będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851) – dalej: p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w cetu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 p.d.o.p..

Wydatki ponoszone przez podatników podlegają więc zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, czyli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody oraz mają one związek z prowadzoną działalnością. Do takich kosztów należy zaliczyć wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w celu pozyskania kapitału na potrzeby prowadzonej działalności. W przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym, warunki podstawowe wynikające z ww. przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są spełnione.

Rozpatrując jednak kwestię kwalifikacji ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o przepisy art. 15 ust. 1 p.d.o.p. należy mieć także na uwadze postanowienia art. 16 ust. 1 p.d.o.p. tej ustawy, który zawiera katalog wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, pomimo spełnienia warunków poniesienia ich w celu osiągnięcia przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 p.d.o.p., z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyłączone zostały naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Oznacza to, że odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów podatnika w momencie ich faktycznej zapłaty. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do uznania wydatków w postaci odsetek od obligacji, dopiero w momencie ich zapłaty.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, konieczne jest przeanalizowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 7b p.d.o.p., przez pożyczkę, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie się każdą umowę, w której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy; przez pożyczkę tę rozumie się także emisję papierów wartościowych o charakterze dłużnym, depozyt nieprawidłowy lub lokatę.

W stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, zobowiązanie wynikające z obowiązku wykupu obligacji (7.500.000,00 zł) nie będzie przekraczać trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy (3.000.000,00 zł).

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku, Wnioskodawca może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od wyemitowanych obligacji, pod warunkiem, że całość zadłużenia Wnioskodawcy u Wspólnika na moment spłaty odsetek nie będzie przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Ad. 2.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, tj. w miesiącu i roku, w którym faktycznie dokonano zapłaty odsetek.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11) p.d.o.p., z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyłączone są naliczone lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Oznacza to, że odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów podatnika w momencie ich faktycznej zapłaty. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do uznania wydatków w postaci odsetek od wyemitowanych obligacji za koszt uzyskania przychodu dopiero w momencie ich zapłaty.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2014 r., nr IPTPB3/423-137/14-2/GG, „(...) odsetki od Obligacji 2, których dotyczy pytanie, mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłały lub kapitalizacji (przy czym za zapłatę należy uznać także wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty odsetek poprzez ich potrącenie), (...).

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2013 r., nr IPPB3/423-1053/13-2/MC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „(...) ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań, w tym również odsetek od zobowiązań inkorporowanych w obligacjach, pod warunkiem, iż zostaną one faktycznie zapłacone. Innymi słowy odsetki od obligacji, analogicznie jak odsetki od pożyczek czy innych zobowiązań będą kosztami uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia tj. faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. (...)

Zdaniem Wnioskodawcy stosunek zadłużenia Wnioskodawcy względem Wspólnika do wysokości kapitału zakładowego na potrzeby ustalenia możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodu należy ustalać każdorazowo na dzień faktycznej zapłaty odsetek, które mają stanowić koszt uzyskania przychodu.

Ad. 3.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie uprawniony do zaliczenia skapitalizowanych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich kapitalizacji, jeżeli na dzień ich kapitalizacji wartość całkowitego zadłużenia Wnioskodawcy względem Wspólnika, jeszcze bez uwzględnienia wartości kapitalizowanych odsetek, nie będzie przekraczała trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) p.d.o.p., z kategorii kosztów uzyskania przychodów wyłączone są wydatki na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Kapitalizacja odsetek polega na przekształceniu zobowiązania z tytułu spłaty odsetek w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki czy też kredytu, czyli zobowiązanie z tytułu odsetek dopisane zostaje do zobowiązania głównego. Po dokonaniu kapitalizacji oprocentowanie liczone jest od nowej, wyższej podstawy, na którą składa się pożyczony kapitał i doliczone do tego kapitału odsetki. W ten sposób, pomimo braku przepływu naliczonych odsetek na rachunek pożyczkodawcy, w dniu kapitalizacji następuje pozostawienie tych odsetek do jego dyspozycji.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skapitalizowane odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji.

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2014 r., nr IPTPB3/423-137/14-2/GG „(...) odsetki od Obligacji 2, których dotyczy pytanie, mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (przy czym za zapłatę należy uznać także wygaśnięcie zobowiązania do zapłaty odsetek poprzez ich potrącenie). (...)’’

Podobnie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2013 r., nr IPPB3/423-1053/13-2/MC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że „(...) ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od zobowiązań, w tym również odsetek od zobowiązań inkorporowanych w obligacjach, pod warunkiem, iż zostaną one faktycznie zapłacone. Innymi słowy odsetki od obligacji, analogicznie jak odsetki od pożyczek czy innych zobowiązań będą kosztami uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia tj. faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. (..,)

Ad. 4.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż istnieje możliwość zaliczenia odsetek wyemitowanych obligacji do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione są warunki wynikające z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 11 i pkt 60 p.d.o.p.

Przez pojęcie wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 p.d.o.p. rozumie się także kapitał zobowiązania wymagalny na dzień zapłaty odsetek, bowiem przez pojęcie zadłużenia rozumie się sumę długów, a więc wartość wszystkich zobowiązań przysługujących podmiotom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 60 p.d.o.p,. Przy obliczeniu zadłużenia należy uwzględnić wszystkie istniejące i niezapłacone na dany dzień zobowiązania (zadłużenia), zarówno z tytułu samych obligacji (kapitał, odsetki), jak i jakiegokolwiek innego tytułu, na podstawie którego dana spółka jest zadłużona u wspólnika bądź podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tego wspólnika.

W konsekwencji, jeżeli na dzień zapłaty odsetek wymagalna cała wartość kapitału oraz łączna wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec Wspólnika z tytułu obligacji oraz innych zobowiązań przekroczy trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy, nie będzie on uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów całej kwoty zapłaconych odsetek, a jedynie kwoty proporcjonalnej, odpowiadającej obligacjom do wysokości trzykrotności kapitału zakładowego. Jeżeli jednak Wnioskodawca dokona wcześniejszej spłaty kapitału i na dzień zapłaty odsetek (w tym ich kapitalizacją) łączna wartość zadłużenia Wnioskodawcy Wnioskodawcy wobec z tytułu obligacji oraz innych zobowiązań nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów, całej kwoty zapłaconych odsetek.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż warunki emisji obligacji nie wyłączają możliwości zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione są warunki wynikające z ad. 15 ust. 1, ad. 16 ust. 1 pkt 11 i pkt 60 p.d.o.p

Należy przy tym podkreślić, że nie istnieje również żaden prawny wymóg określający formę rozliczeń pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem który nakazywałby stronom transakcji ustalenie warunków na innych zasadach, w szczególności nakazujący spłatę odsetek wraz z kapitałem Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie organów podatkowych.

W interpretacji indywidualnej z dnia i marca 2014 r., nr ITPB3/423-610/13/PS, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) w wartości zadłużenia (na dzień zapłaty kapitału pożyczek jak i odsetek od pożyczek - oraz jeśli istnieją to wartości zadłużenia z innych tytułów spłacanych w tym dniu), o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy, którą to wartość porównuje się do trzykrotności kapitału zakładowego, nie należy natomiast uwzględniać kwoty spłacanej w tym dniu kwoty kapitału pożyczek czy odsetek od udzielonych przez podmiot powiązany pożyczek. Spełnienie świadczenia wobec wierzyciela (pożyczkodawcy) poprzez spłatę kapitału pożyczek czy też odsetek od pożyczek skutkuje bowiem wygaśnięciem zobowiązania z powyższego tytułu. (...)

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2013 r. nr IPTPB3/423-136/13-S/IR, wskazał, że „(...) w przypadku, w którym spłata odsetek naliczonych od pożyczki nastąpi po spłacie części kwoty głównej pożyczki, w wartości zadłużenia Spółki, obliczanej na dzień zapłaty odsetek na potrzeby zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ww. ustawy wobec płaconych odsetek od pożyczki, nie będzie się uwzględniać części kwoty głównej pożyczki spłaconej wcześniej oraz odsetek od pożyczki płaconych w terminie płatności. Tym samym, w sytuacji w której spłata części kwoty głównej pożyczki (powodująca wygaśnięcie zobowiązania w tym zakresie) nastąpi przed dniem dokonania spłaty odsetek naliczonych od tej pożyczki, zobowiązanie z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki jako wygasłe, nie powinno być uwzględniane w obliczaniu na potrzeby stosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wielkości zadłużenia Spółki wobec wspólników posiadających co najmniej 25% udziału w kapitale Spółki. Jeżeli więc, na dzień wypłaty odsetek od pożyczki (udzielonej przez udziałowca, który w dniu jej podpisania posiadał łącznie nie mniej niż 25% udziałów) całkowite zadłużenie zdefiniowane w sposób jw. nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego to wypłacane odsetki w całości mogą stanowić koszty podatkowe. Należy podkreślić, że jest to jedyna okoliczność warunkująca nieistnienie ograniczenia w zakresie zaliczenia całości spłacanych odsetek do kosztów uzyskania przychodów. Okolicznością taką nie może być wyłącznie fakt spłaty kapitału w całości lub w części przewyższającej trzykrotność kapitału zakładowego przed spłatą odsetek (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.