IPPB3/423-1004/13-2/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż kosztem uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (certyfikatów inwestycyjnych) otrzymanych jako dywidenda rzeczowa będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 11 grudnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych otrzymanych jako dywidenda rzeczowa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych otrzymanych jako dywidenda rzeczowa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: Spółka” lub „Wnioskodawca, „P.”) jest spółką kapitałową prawa polskiego działającą jako zakład ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Spółka jest jedynym akcjonariuszem Powszechnego Zakład Spółka Akcyjna (dalej: „P. SA”). Wskazane podmioty należą do podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK), w której P. pełni rolę spółki dominującej oraz reprezentującej w zakresie obowiązków wynikających updop oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

W dniu 21 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P. SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wypłaty dywidendy w formie aktywów niepieniężnych, tj. w postaci certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych P. S.A. posiadanych przez P. SA.

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy reguluje porozumienie zawarte pomiędzy Spółką a P. SA z dnia 3 września 2013 r. w zakresie wypłaty dywidendy przez P. na Z Spółkę Akcyjną.

Zgodnie z porozumieniem, wartość aktywów niepieniężnych w postaci zdematerializowanych certyfikatów inwestycyjnych, została ustalona w oparciu o oszacowanie wartości certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych funduszy inwestycyjnych, przygotowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych P. S.A. Ponadto, różnica między całkowitą kwotą dywidendy a wartością aktywów niepieniężnych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, została wypłacona w formie środków pieniężnych. Tym samym, wartość certyfikatów inwestycyjnych, która odpowiadała kwocie należnej z tytułu dywidendy wypłaconej w formie rzeczowej, została oszacowana na dzień wypłaty dywidendy na podstawie ich wartości rynkowej.

Spółka planuje w przyszłości odpłatne zbycie otrzymanych w formie dywidendy certyfikatów inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż kosztem uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (certyfikatów inwestycyjnych) otrzymanych jako dywidenda rzeczowa będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z tytułu planowanego odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (certyfikatów inwestycyjnych) otrzymanych jako dywidenda rzeczowa będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Spółce.

Kwestia ustalania wartości początkowej aktywów niepieniężnych otrzymanych w formie dywidendy nie została wprost uregulowana przepisami updop.

Dywidenda stanowi, co do zasady, świadczenie pieniężne, jednak Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 r. N 94 poz. 1037 z póżń. zm., dalej:„ KSH”) nie zabrania możliwości wypłaty zysku w formie niepieniężnej (dywidenda rzeczowa). Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, dywidenda rzeczowa może sprowadzać się do świadczenia akcjonariuszom w formie przekazania towarów, produktów czy surowców wytwarzanych (pozyskiwanych) przez spółkę, względnie do przenoszenia na akcjonariuszy należących do spółki składników majątkowych.

Przychód z tytułu dywidendy

Tytułem wstępu, Wnioskodawca pragnie wskazać, że na moment otrzymania dywidendy, na podstawie art. 10 updop, Spółka osiąga dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, który, co do zasady, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podankiem dochodowym od osób prawnych. Przepis art. 10 updop nie reguluje sposobu ustalenia przychodu w sytuacji, gdy dywidenda zostaje otrzymana w innej formie niż pieniężna.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż z punktu widzenia cywilnoprawnego, obowiązek wypłaty dywidendy jest zobowiązaniem jednostronnym, wynikającym ze stosunków właścicielskich. Wypłacie dywidendy nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne wspólnika. Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka stoi na stanowisku, iż interpretacja art. 10 updop, w tym zastosowanie przez ustawodawcę sformułowania, iż dochodem przychodem z udziału w zyskach osób prawnych z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany”, pozwala przyjąć, iż do ustalenia przychodu z tytułu dywidendy rzeczowej, analogiczne zastosowanie powinien znaleźć art. 12 ust. 5 updop. Zgodnie z tym przepisem, wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Bez znaczenia, zdaniem Wnioskodawcy, pozostaje fakt, iż w odniesieniu do Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód (przychód) z tytułu otrzymanej dywidendy będzie podlegał zwolnieniu, jako że Spółka spełnia łącznie warunki wskazane w art. 22 ust. 4 updop.

Za taką interpretacją przemawia fakt, iż w przypadku dywidendy niepieniężnej, składniki majątkowe, jakie zostaną przekazane Spółce, zostaną wydane w związku z realnym zobowiązaniem spółki wypłacającej dywidendę, obliczonym na podstawie wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych przysługujących akcjonariuszom. Jako, że zmianie nie ulega wartość wypłaty, a jedynie forma świadczenia, wartość otrzymanych przez akcjonariusza składników majątkowych powinna odpowiadać kwocie należnej z tytułu dywidendy gotówkowej.

Opłatne zbycie

Spółka pragnie zauważyć, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych ustała się na podstawie art. 14 updop, stanowiącym, iż przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.”

Jako, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, określony zgodnie z art. 7 ust. 2 jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania”, prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych (certyfikatów inwestycyjnych) otrzymanych w ramach dywidendy niepieniężnej determinuje wysokość zobowiązania Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z. wyjątkiem wydatków, które zostały wymienione enumeratywnie w art. 16 ust. 1.

Zdaniem Spółki podobnie jak w przypadku ustalenia przychodu z tytułu otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej, brak jest przepisu w updop, który wskazywałby, w jaki sposób określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia aktywów objętych w ramach dywidendy rzeczowej.

Jak zostało wskazane, w przypadku dywidendy rzeczowej składniki majątkowe wydawane są w związku z realnym zobowiązaniem Spółki wypłacającej dywidendę, które obliczane jest na podstawie wartości rynkowej. Tym samym, zdaniem Spółki, skoro aktywa niepieniężne stanowią dywidendę o określonej wartości, to wartość ta powinna stanowić równocześnie koszt uzyskania przychodów w przypadku późniejszego, odpłatnego zbycia przedmiotu dywidendy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zastosowanie per analogiam art. 12 ust. 5 updop, do ustalenia przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy rzeczowej, pozwala na zastosowanie analogicznych przepisów wskazujących koszty uzyskania przychodów, w sytuacji odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, tj. art. 15 ust. 1i updop. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, w związku z którymi, stosownie do art. 12 ust. 5-6a, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

  1. wartość przychodu określonego w art. 12 ust. 5 i 6, albo
  2. wartość przychodu, określonego w art. 12 ust. 5a i 6a, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy tub praw albo innych świadczeń

- pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Tym samym, analogiczne zastosowanie wskazanych przepisów determinuje, iż kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników otrzymanych w ramach dywidendy rzeczowej będzie wartość przychodu określonego zgodnie z art. 12 ust. 5, tj. wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw, określonych na podstawie cen rynkowych.

Zdaniem Spółki, powyższych konkluzji nie zmienia brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 6 updop, według którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odplatanego zbycia tych papierów wartościowych. Przepis ten reguluje wyłącznie kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie i objęcie papierów wartościowych.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (certyfikatów inwestycyjnych) otrzymanych jako dywidenda rzeczowa, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości rynkowej otrzymanych aktywów z dnia ich wydania Spółce.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2011 roku (sygn. IPPB3/423-404/11-4/JG), w której organ potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia Składników majątkowych, uzyskanych jako wynagrodzenie za umorzone Udziały lub jako majątek otrzymany w ramach likwidacji Spółki bądź jako dywidenda w naturze, należy ustalić w wysokości wartości tynkowej Składników majątkowych, z dnia ich nabycia od Spółki jako wynagrodzenie za umarzany udział lub jako majątek otrzymany w ramach likwidacji Spółki bądź jako dywidenda w naturze.”

Powyżej zaprezentowane stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji z 26 listopada 2012 roku (sygn. IPPB3/423-650/12-3/KK); interpretacja z 17 lutego 2010 roku (sygn. IPPB1/415-919/09-5/AG); interpretacja z 17 lutego 2010 roku (sygn. IPPBl/415-919/09-6/AG).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.