IPPB3/423-1000/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
IPPB3/423-1000/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. składki
  3. ubezpieczenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014r. (data wpływu 22 września 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Składki za ubezpieczenie od ryzyka utraty przychodów– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Akcyjna <zwany dalej: „Spółką”> buduje elektrownię gazowo-parową <zwaną dalej: „Elektrownią”> i w związku z tym zawarł z firmą ubezpieczeniową <zwaną dalej: „Ubezpieczycielem”> umowę ubezpieczenia <zwaną dalej:„Umową”> obejmującą ryzyka budowlano-montażowe, ryzyko odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej oraz ryzyko utraty przychodów.

Ryzyko utraty przychodów dotyczy przychodów z tytułu sprzedaży energii i pary, które miały być generowane przez Elektrownię, ale w związku z fizyczną stratą lub uszkodzeniem albo inną okolicznością, które doprowadziły do opóźnienia budowy, nie są generowane.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zysk brutto, rozumiany jako nadwyżka przychodów generowanych przez Elektrownię nad kosztami jej funkcjonowania, oraz/lub zwiększone koszty funkcjonowania Elektrowni, tj. dodatkowe wydatki, które zostaną poniesione w celu uniknięcia straty, która by powstała bez poniesienia tych wydatków.

Umowa na kilka sposobów ogranicza wysokość ubezpieczenia, tj:

  • do sumy określonej w umowie, która została określona dla maksymalnego okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (24 miesiące), z dodatkowymi podmiotami;
  • do wysokości utraconego zysku brutto obliczonego poprzez zastosowanie stawki zysku brutto (procenta zysku brutto do przychodu, który byłby osiągnięty, gdyby opóźnienie nie wystąpiło) do różnicy pomiędzy przychodem, który byłby osiągnięty, gdyby opóźnienie nie wystąpiło, i rzeczywiście osiągniętym przychodem, oraz/lub wysokości zwiększenia kosztów funkcjonowania Elektrowni;

Umowa wskazuje wstępny okres ubezpieczenia (od 8 marca 2013 r. do 4 grudnia 2015 r., przy czym ta ostatnia data określa zaplanowany termin rozpoczęcia funkcjonowania Elektrowni), ale przewiduje również możliwość jego wydłużenia za dodatkową składką. Z okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączony jest okres 60 dni.

Zgodnie z umową składka za ubezpieczenie od ryzyka utraty przychodów <zwana dalej: „Składką”> płatna jest na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela w 2 ratach, po zawarciu umowy, a następnie po 12 miesiącach. Bilansowo Składka została ujeta jednorazowo na koncie zespołu 409, jako inny koszt rodzajowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W którym momencie Spółka uprawniona jest do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu Składki...

Zdaniem Wnioskodawcy jest on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu Składki w momencie jej ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela.

Na podstawie art. 15 ust. 1 UCIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Składki ubezpieczeniowe takie jak Składka zapłacona przez Spółkę nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1. W szczególności, w przeciwieństwie do składki od ubezpieczenia ryzyka budowlano-montażowego i ryzyka odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej, które bezpośrednio wiążą się ze stratami i szkodami powstałymi w trakcie budowy Elektrowni, Składka nie jest wydatkiem na wytworzenie środka trwałego. Tym samym ustawodawca nie wyłącza tego typu składek z kosztów uzyskania przychodów.

Celem poniesienia wydatku w postaci Składki jest nie tyle otrzymanie odszkodowania od Ubezpieczyciela, co zabezpieczenie przyszłych przepływów pieniężnych, środków na przyszłą działalność Spółki. Dlatego też zapłacona przez Spółkę Składka nie została poniesiona w celu osiągnięcia przychodów, ale na zabezpieczenie źródła przychodów, w sytuacji gdy przychody takie nie będą generowane przez Elektrownię.

W przypadku kosztów poniesionych na zabezpieczenie źródła przychodów powszechnie przyjmuje się, że nie stanowią one kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, ale koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d UCIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia, a jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr 1401/PP-I/4210-3/07/lch z dnia 28.11.2007 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmieniającej postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10.09.2007 r„ „Reguła dotycząca takich kosztów <pośrednich - przypis wnioskodawcy> w czasie ma zastosowanie jedynie do wydatków dotyczących usług (świadczeń) wykonywanych w kilku okresach i gdy nie można ustalić, w jakiej części wydatki dotyczą danego roku. Nie dotyczy zaś ona wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo, lecz wykorzystywanymi albo odnoszącymi skutek przez dłuższy czas, które powinny być rozliczane jako koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.”.

W ocenie Spółki zapłacona przez nią Składaka nie dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Nie można wskazać okresu innego niż moment objęcia ubezpieczeniem od ryzyka utraty przychodów, w którym usługa ta byłaby wykonana. W przeciwieństwie do typowych ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i na życie, gdzie wystąpienie określonego zdarzenia w okresie ubezpieczenia powoduje wypłatę odszkodowania, ubezpieczenie od ryzyka utraty przychodów nie odnosi się do takich sytuacji. Jest wręcz przeciwnie, to brak zdarzenia w postaci wybudowania Elektrowni w określonym terminie może spowodować wypłatę odszkodowania. W szczególności okresem takim nie jest faza budowy Elektrowni, gdyż nie ma ona żadnego wpływu na wysokość odszkodowania, a dopiero jej wydłużenie może spowodować wypłatę odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Okresem takim nie jest również czas opóźnienia budowy Elektrowni, nie można bowiem wskazać czy takie opóźnienie w ogóle wystąpi (co nie ma przecież wpływu na prawo do zaliczenia Składki do kosztów uzyskania przychodów), a jeśli tak to jak długo będzie ono trwało. Zatem pamiętając, że Składka nie została poniesiona w celu bezpośredniego uzyskania przychodu w postaci odszkodowania, ale w celu zabezpieczenia źródła przychodów, a takie zabezpieczenie następuje już w momencie objęcia ubezpieczeniem, to koszt uzyskania przychodów z tytułu Składki powstaje w momencie jej poniesienia.

Stosownie do art. 15 ust. 4e UPDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ponieważ Składka została ujęta w księgach rachunkowych Spółki na podstawie faktury i nie dotyczy przypadków, o których mowa w art. 15 ust. 4f-4h oraz nie została ujęta ani jako rezerwa, ani jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, to dzień, na który dokonano tego ujęcia jest dniem, w którym Spółka jest uprawniona rozpoznać koszt uzyskania przychodów z tytułu Składki.

Podsumowując, zdaniem Spółki jest ona uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów z tytułu Składki w momencie jej ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w przedmiotowej interpretacji indywidualnej organ dokonał oceny stanowiska Spółki w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Składki za ubezpieczenie od ryzyka utraty przychodów. Wnioskodawca wystąpił bowiem z wnioskiem o interpretację treści art. 15 ust. 4d i 4e wskazanej ustawy i tego też dotyczyło jego pytanie, oraz przedstawione własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego. Natomiast przedmiotem interpretacji nie było zastosowanie w przedmiotowym stanie faktycznym art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczącego zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania płatności w terminach wskazanych w tym przepisie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.