IPPB2/415-618/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Jeżeli akcje zostały nabyte za środki pieniężne w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.
IPPB2/415-618/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. małżeństwo
 3. papier wartościowy
 4. podział majątku
 5. sprzedaż
 6. wspólność majątkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-618/14-2/MK z dnia 30 września 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu nabycia akcji na wyłączną własność w wyniku dokonanego podziału wspólnego majątku małżonków oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu nabycia akcji na wyłączną własność w wyniku dokonanego podziału wspólnego majątku małżonków oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim od dnia 19 kwietnia 1997 i w dniu 12 kwietnia 2012 r. została ustanowiona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa wraz z podziałem majątku (akt notarialny sporządzony przez notariusza w dniu 12.04.2012 r..

W skład majątku wspólnego wchodziły w szczególności:

 1. Lokal mieszkalny przy A. w W. o wartości 450.000 zł,
 2. Lokal mieszkalny przy ul. S. w W. o wartości .350,000 zł,
 3. Lokal mieszkalny przy ul. S. w W. o wartości 400,000 zł,
 4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. A. w G. o wartości 200.000 zł
 5. Zabudowana domem nieruchomość położona przy ul. K. w W. o wartości 4.000,000 zł,
 6. Przedsiębiorstwo prowadzone przez małżonka Wnioskodawczyni jako jednoosobowego przedsiębiorcę pod nazwą T. o wartości 700.000 zł,
 7. 335 sztuk certyfikatów inwestycyjnych o wartości 499.000 zł,
 8. 76170 sztuk akcji zwykłych S. o wartości 700.000 zł,
 9. Prawa i roszczenia z tytułu zawarcia ubezpieczenia na życie i dożycie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym o wartości 200.000 zł,
 10. Prawa i roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wartości 150.000 zł,
 11. 6.019,000 sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zl spółki O. z siedzibą w W. o wartości 30.000.000 zł (4,98 zł za akcję)
 12. Wkłady na rachunkach bankowych prowadzonych na imię i nazwisko Wnioskodawczyni o wartości 2.480.653,65 zł
 13. Wkłady na rachunkach bankowych prowadzonych na imię i nazwisko małżonka Wnioskodawczyni o wartości 561.522,90 zł oraz 1.554,89 Euro, co przy średnim kursie NBP z dnia 12.04.2012 r. odpowiada kwocie 5.960,04 zł

Łączna wartość majątku, określona na dzień zniesienia współwłasności, na podstawie wartości rynkowej wynosiła 40.697.136,59 zł.

W związku z ustaniem wspólności majątkowej, Wnioskodawczyni oraz jej małżonek stali się tym samym współwłaścicielami majątku w częściach ułamkowych równych po 50% (50% = 20.348.568,29 zł).

W wyniku umowy o częściowy podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami doszło do podziału majątku wspólnego w częściach ułamkowych poprzez przekazanie Wnioskodawczyni majątku o wartości 18.517.885,80 zł (nie uwzględniając przejętych pasywów) oraz przekazanie małżonkowi Wnioskodawczyni majątku o wartości 22.173.886,84 zł, z zastrzeżeniem dla Wnioskodawczyni obowiązku dodatkowych spłat wykonywanych na rzecz Banku z tytułu umowy kredytu hipotecznego obciążającego w dniu dokonania podziału częściowego majątku hipotekę zwykłą zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. K. kwotą niespłaconego kredytu - 251 428,49 CHF (dalej „Kredyt”). Wartość niespłaconego Kredytu w złotych, na dzień dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków, z zastosowaniem średniego kursu NBP franka szwajcarskiego do złotego z dnia 12.04.2012 r. (1 CHF = 3,4728 PLN) wynosiła 873.160,86 zł i o tyle zmniejszona była wartość aktywów przejętych na własność przez Wnioskodawczynię, a zwiększona wartość aktywów nabytych przez małżonka Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni na mocy umowy zniesienia współwłasności nabyła na własność do swojego majątku następujące składniki:

 1. Lokal mieszkalny przy ul. S. w W. o wartości 350.000 zł,
 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. A. w G. o wartości 200.000 zł,
 3. Zabudowana nieruchomość położona przy ul. K. w W. o wartości 4.000.000 zł,
 4. Prawa i roszczenia z tytułu zawarcia ubezpieczenia na życie i dożycie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym o wartości 200.000 zł,
 5. Prawa i roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym o wartości 150.000 zł,
 6. Wkłady na rachunkach bankowych prowadzonych na imię i nazwisko Wnioskodawczyni o wartości 2.480.653,65zł,
 7. 2,234,500 sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł spółki publicznej O.. z siedzibą w W. o wartości 11.137.232,10 zł, (4,98 zł za 1 akcję - wycena konserwatywna małżonków).

Łączna wartość nabytych przez Wnioskodawczynię składników majątkowych wynosiła 18.517.885,80 zł co odpowiadało ok. 45,5 % udziałowi w stanie aktywnym majątku wspólnego.

Małżonek Wnioskodawczyni na mocy umowy nabył na własność do swojego majątku następujące składniki:

 1. Lokal mieszkalny przy A. w W. o wartości 450.000 zł,
 2. Lokal mieszkalny przy ul. S. w W. o wartości 400.000 zł,
 3. Przedsiębiorstwo prowadzone przez małżonka Wnioskodawczyni jako jednoosobowego przedsiębiorcę pod nazwą T. o wartości 700.000 zł,
 4. 335 sztuk certyfikatów inwestycyjnych o wartości 499,000 zł,
 5. 76170 sztuk akcji zwykłych S., o wartości 700.000 zł,
 6. Wkłady na rachunkach bankowych prowadzonych na imię i nazwisko małżonka Wnioskodawczyni o wartości 561.522,90 zł oraz 1.554,89 Euro, co przy średnim kursie NBP z dnia 12.04.2012 r. odpowiada kwocie 5.960,04 zł
 7. 3.784.500 sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł spółki publicznej O.. z siedzibą w W. o wartości 18.862.767,90 zł (4,98 zł za 1 akcję - wycena konserwatywna małżonków)

Łączna wartość nabytych przez Małżonka Wnioskodawczyni składników majątkowych wynosiła 22.173.886,84 zł co odpowiada ok. 54,5 % udziałowi w stanie aktywnym majątku wspólnego.

W pkt. V umowy dokonującej częściowego podziału majątku małżonków (akt notarialny sporządzony przez notariusza w dniu 12.04.2012 r., Wnioskodawczyni zobowiązała się, do spłaty Kredytu w całości, składając małżonkowi Wnioskodawczyni zapewnienie że Bank udzielający Kredytu nie będzie żądał ani dochodził od niego spłaty z tytułu Kredytu, a jeśli będzie dochodził, to Wnioskodawczyni pokryje koszty z tym związane.

Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyli akcje spółki O.. w wyniku objęcia 9.260,000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w dniu 20.07.2007 r. podczas przekształcenia spółki O. w O.. Wartość 9.260.000 akcji w dniu 20.07.2007 r. wynosiła 926.000 zł. Następnie, Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zawarli umowę sprzedaży 3.236.000 akcji. W wyniku umowy sprzedaży pozostali właścicielami 6.091.000 akcji.

Koszt nabycia przez Wnioskodawczynię 2.234.500 akcji O.. dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku New Connect (dalej „Akcje”) wyniósł 11.619.400 zł (nabycie akcji nastąpiło w dniu podziału majątku wspólnego, tj. w dniu 12.04.2012 r. - wartość rynkowa jednej Akcji w tym dniu wynosiła 5,2 zł za Akcję). Małżonkowie dokonując podziału majątku dorobkowego w dniu 12.04.2012 r. przyjęli w wycenie Akcji podlegających podziałowi konserwatywną wycenę po 4,98 zł za Akcję.

Wnioskodawczyni w celu nabycia Akcji poniosła koszt w kwocie 11.619.400 zł lub stosując konserwatywną wycenę małżonków - koszt w kwocie 11 127 810 zł.

Następnie Wnioskodawczyni sprzedała 2.234.500 Akcji O.. za kwotę 503.754,40 zł.

Strata jaką poniosła Wnioskodawczyni z tytułu transakcji sprzedaży Akcji, uwzględniając koszty ich nabycia wynosiła 11.115.645,50 zł lub jeśli przyjąć konserwatywną wycenę małżonków 10.624.055,60 zł.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 30 września 2014 r. Nr IPPB2/415-618/14-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • przeformułowanie pytania Nr 3 tak by dotyczyło zapytania o wykładnię przepisów prawa materialnego i ich zastosowania w opisanym stanie faktycznym oraz by w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 9 października 2014 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. W której dacie Wnioskodawczyni nabyła własność akcji O..... Jaką datę należy uznać za datę nabycia przez Wnioskodawczynię Akcji - moment ich nabycia w trakcie trwania małżeństwa do majątku objętego wspólnością majątkową, czy nabycie ich na wyłączną własność w wyniku zniesienia współwłasności i podziału majątku...
 2. Jaki jest sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji, czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Akcji jest kwota wartości rynkowej Akcji w dniu dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków, przyjęta przez małżonków do rozliczenia na potrzeby zniesienia współwłasności majątku dorobkowego w skład którego wchodziły, poza Akcjami także inne składniki majątku, a małżonek nabywający Akcje - Wnioskodawczyni zobowiązany został do samodzielnej spłaty zobowiązań zaciągniętych wcześniej przez małżonków...
 3. Czy za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię 2.234.500 Akcji O.. dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku New Connect, za cenę 503.754,40 zł należy uznać wartość rynkową tych Akcji na rynku regulowanym, a więc kwotę 11.619.400 zł, w związku z czym Wnioskodawczyni uzyskała stratę z tytułu zbycia 2.234.500 Akcji O.; Czy też za te koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji należy uznać wartość sprzedanych Akcji zgodnie z konserwatywną wyceną małżonków przyjęta podczas podziału majątku dorobkowego, a więc kwotę 11.127.810 zł., w związku z czym Wnioskodawczyni uzyskała stratę z tytułu zbycia 2.234.500 Akcji O.....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012, poz. 788, j.t), z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa łączna, która obejmuje przedmioty majątkowe i prawa nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków. Natomiast zgodnie z art. 43 ww. ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wnioskodawczyni i jej małżonek dokonali podziału majątku wspólnego, w tym akcji O.. w ten sposób, że wnioskodawczyni otrzymała mniej niż połowę udziałów w majątku wspólnym, w tym mniej niż połowę nabytych wraz z małżonkiem akcji O.. Ponadto Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku zobowiązana została do spłaty Kredytu, jaki został zaciągnięty przez obojga małżonków i spłat tych dokonuje spłacając comiesięczne raty.

W świetle przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) („k.c.”) przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności (działu spadku, podziału majątku wspólnego) jest nabyciem tych rzeczy. Stanowi o tym art. 155. § 1. k.c. w myśl którego „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Pogląd wskazujący na to, że z chwilą dokonania podziału majątku objętego współwłasnością następuje nabycie przez uprzedniego współwłaściciela składnika majątku jest ugruntowany w prawie cywilnym - zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie.

I tak, w tym temacie można przywołać następujące orzeczenia i poglądy:

Jeżeli przedmiotem współwłasności znoszonej w ramach postępowania o podział majątku wspólnego nie jest jedna rzecz lecz kilka rzeczy o zbliżonych właściwościach, współwłaścicielom (także jeżeli są oni byłymi małżonkami) mogą być przyznane poszczególne rzeczy w całości, bez konieczności ich fizycznego dzielenia, tak by każdy z uprawnionych zyskał w naturze (co preferuje ustawodawca w art. 211 k.c.), na swoją wyłączną własność rzeczy o zbliżonych właściwościach i wartości.” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.09.2012 r. w sprawie IV CSK 10/12, LEX nr 1230172.

Umowa działu spadku (zniesienia współwłasności) stanowi jedną z umów, o których mowa w art. 155 § 1 k.c.” Cygan Tomasz, Mroczek Ewa artykuł NPN,2004.1.51. Polemika z publikacją Piotra Maciejki pt. Dział Spadku o skutku wyłącznie zobowiązującym, LEX 45644/1.

„Termin „przeniesienie własności” jest terminem techniczno - prawnym i oznacza przejście prawa własności na podstawie umowy. Chodzi tu o przykładowo wymienione w art. 155 § 1 k.c. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości, ale też inne, których celem i zamierzonym przez strony skutkiem jest przejście własności z jednej na drugą, takie w szczególności jak: umowę spółki cywilnej, w której wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność (art, 860 i 861 § 1 k.c.); umowy o przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę (art. 903 i n. k.c.); umowę dożywocia (art. 908 i n. k .c.); umowę zniesienia współwłasności (art 210 k.c:.); umowę zbycia spadku i udziału w spadku (art. 1051 i n. k.c.).” Teresa A.Filipiak, Komentarz do art. 155 Kodeksu Cywilnego, LEX wersja elektroniczna.

W istocie bowiem, bez względu na zastosowany sposób zniesienia współwłasności, umowa taka (zniesienia współwłasności przyp. autora) stanowi rozporządzenie nieruchomością, kończąc się nabyciem wyodrębnionych części rzeczy przez poszczególnych współwłaścicieli (w razie podziału rzeczy wspólnej) lub nabyciem wyłącznej własności całej rzeczy przez jednego ze współwłaścicieli albo osobę trzecią (w razie sprzedaży).” Edward Gniewek, Komentarz do art. 210 Kodeksu Cywilnego, LEX wersja elektroniczna.

Do umowy o zniesienie współwłasności stosuje się ogólne przepisy o czynnościach prawnych oraz dalsze przepisy o przeniesieniu własności. Zniesienie współwłasności stanowi bowiem postać rozporządzenia prawem.” Edward Gniewek, Prawo rzeczowe, C.H.Beck, str. 127, Warszawa 2003 r.

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, że Wnioskodawczyni nabyła 2.234.500 Akcji O.. dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku New Connect w dniu 12.04.2012 r., a więc w dniu zniesienia współwłasności i podziału majątku dorobkowego małżonków.

 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art, 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, iż źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy wskazano, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz, U. Nr 183, poz, 1538 z późn. zm.). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, który odsyła dalej do art. 23 ust. 1 pkt 38) tej ustawy - w myśl których to przepisów dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, jakimi to kosztami są wydatki poniesione na nabycie bądź objęcie papierów wartościowych.

Teza, iż umowa zniesienia współwłasności jest umową odpłatną wydaje się oczywista, wszak w zamian za nabycie pewnych rzeczy na własność współwłaściciel godzi się na definitywne wyzbycie praw do innych rzeczy. Przy zawarciu tej umowy dochodzi do swoistej wymiany pomiędzy współwłaścicielami praw do poszczególnych składników majątkowych objętych współwłasnością mającej charakter ekwiwalentny. Wyrażając zgodę na dokonanie zniesienia współwłasności i podział majątku w określonym kształcie, współwłaściciel płaci za prawo nabycia jednych rzeczy, zrzeczeniem się praw do innych.

Odpłatne czynności prawne charakteryzują się tym, że każda ze stron uzyskuje jakąś korzyść majątkową - niekoniecznie w postaci pieniężnej. Natomiast za nieodpłatne, a w konsekwencji i niewzajemne uznać należy nie tylko umowy, w których nie zastrzeżono korzyści majątkowej (np. darowizna, użyczenie rzeczy), ale i takie, gdzie korzyść majątkowa ma charakter tylko symboliczny (np. sprzedaż samochodu za 1 zł).” Zbigniew Radwański, Zobowiązania - część ogólna, str. 115, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2003 r.

W przedmiotowym przypadku Wnioskodawczyni nie dość, że w ramach odpłatności za przejęcie na własność m.in. Akcji, zrezygnowała ze współwłasności innych składników majątkowych stanowiących jej współwłasność łączną, płacąc w ten sposób za nabywane składniki majątkowe, to zobowiązała się do dokonania dodatkowo spłaty w ratach Kredytu, który stanowił obciążenie majątku wspólnego małżonków, choć umowa kredytowa zawarta była przez współmałżonka Wnioskodawczyni, jako kredytobiorcę, za zgodą jego małżonki.

Wartość nabywanej w wyniku podziału współwłasności rzeczy, a w szczególności akcji spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, powinna być określona, nie poprzez wartość nominalną akcji, lecz mając na względzie ich wartość rynkową w dniu dokonywania podziału współwłasności.

Wartość rynkową akcji dopuszczonych do publicznego obrotu określa kurs akcji na rynku regulowanym.

„Wartość nakładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny rynkowej tego udziału.

Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy mieć na względzie stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a ceny z daty orzekania.” Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.03.2008 r., III CZP 9/08, OSNC2009/4/54.

W sytuacji, gdy jeden z byłych małżonków zbył po ustaniu wspólności ustawowej, bez zgody drugiego byłego małżonka, przedmiot należący do majątku wspólnego, dochodzi w istocie do zbycia udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego, co jest bezskuteczne wobec: współmałżonka, jeżeli narusza uprawnienia przysługujące mu w wyniku podziału majątku wspólnego, W tej sytuacji nie ma znaczenia, jaką cenę sprzedaży faktycznie uzyskał były małżonek zbywając: przedmiot należący do majątku wspólnego, skoro sprzedaż tę traktuje się jak niebyłą i ustala wartość zbytego przedmiotu tak, jakby nadal należał do majątku wspólnego, a więc według stanu z chwili ustania wspólności ustawowej i według jego wartości rynkowej z chwili podziału,” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26.09.2007 r., IV CSK 139/07,LEX nr 485873.

Jeżeli sąd drugiej instancji uwzględnia powstałą w toku postępowania apelacyjnego - ze względu na upływ czasu - zmianę wartości składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego, dokonuje ponownego ustalenia - na dzień zamknięcia rozprawy przed sądem drugiej instancji - wartości wszystkich składników majątku wspólnego.” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.02.2002 r., III CRN 449/00, OSNC 2003/2/28.

Sąd Najwyższy w szeregu innych orzeczeń podobnie wskazywał, że na potrzeby zniesienia współwłasności należy brać pod uwagę wartość rynkową rzeczy bądź praw z chwili zniesienia współwłasności. (Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2004 r., II CK 538/03, LEX nr 137537, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02.12.2009 r., I CSK 134/09, LEX nr 599738, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.01.1974 r., III CRN 384/73, LEX nr 7386, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.10.1989 r., III CRN 327/89, LEX nr 79956).

Należy również zwrócić uwagę, iż cena rynkowa akcji spółek handlowych, zwłaszcza tych notowanych na giełdzie, podlega nieustannym zmianom. Nie można wykluczyć, iż nawet w przypadku nabycia lub objęcia akcji po preferencyjnych cenach, a więc poniżej ceny rynkowej, późniejszy spadek wartości rynkowej tych akcji, byłby na tyle znaczący, iż doprowadziłby do sytuacji, w której cena zbycia akcji byłaby niższa niż cena ich nabycia. Wówczas w istocie rzeczy mielibyśmy do czynienia nie z dochodem, lecz ze stratą, ponieważ koszty uzyskania przychodów przewyższałyby uzyskane przychody.” Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2010 r., III SA/Wa 568/09, LEX nr 612103.

W przedmiotowym przypadku, kurs Akcji, które były przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym New Connect w dniu dokonania zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej pomiędzy Wnioskodawczynią i jej małżonkiem, a więc w dniu 12.04.2012 r. wynosił 5,2 zł za Akcję i cenę tą należy traktować jako wartość Akcji. Strony przyjęły wartość akcji bardziej konserwatywnie na potrzeby dokoęe podatkową Wnioskodawczyni, bowiem stosując zarówno cenę 5,2 zł za Akcję, jak i 4,98 zł za Akcję dla wyznaczenia ich wartości, wartość Akcji będącej przedmiotem zbycia znacznie przewyższała przychód z ich zbycia.

W praktyce, wątpliwości może budzić sformułowanie użyte przez ustawodawcę w art. 23 ust. 1 pkt 38) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które może być mylnie interpretowane, jakoby dla uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji niezbędne byłoby poniesienie wydatków na nabycie akcji w formie pieniężnej. Zagadnienie to było przedmiotem analizy przez sądy administracyjne, tytułem przykładu można tutaj wskazać następujące orzeczenia:

„Fakt, iż zapłata za akcje gotówkowe spółki nastąpiła w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, nie stanowi przeszkody do zastosowania przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu umorzenia tych akcji. Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest formą wydatku na nabycie akcji. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 05.01.2009 r., I SA/ Bk 549/08, LEX nr 483237.

„Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji są wydatki poniesione na ich objęcie (art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o. f.). Interpretacja sformułowania „wydatków na objęcie udziałów (akcji)”, zakłada istnienie związku pomiędzy poniesieniem wydatku a nabyciem (objęciem) udziałów (akcji) i oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące (objęcie) nabycie tych udziałów (akcji), bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie (objęcie) tych udziałów (akcji).” Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24.07.2013 r., I SA/Gd 712/13, LFX nr 1363716

Aby nabyć składnik majątkowy objęty współwłasnością na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli w wyniku zniesienia współwłasności i dokonania podziału majątku, niezbędne jest wyrażenie zgody przez tego współwłaściciela na nabycie innych składników majątkowych przez drugiego współwłaściciela, co jest swoistą zapłatą za nabywane składniki majątkowe, bądź dokonanie adekwatnych spłat - mających dokładnie taki sam charakter. Spłaty nie muszą być dokonywane na ręce współwłaściciela - wystarczy, że współwłaściciel w zamian za dokonanie zniesienia współwłasności i nabycie na własność określonych składników majątkowych zobowiąże się do dokonywania spłat na rzecz podmiotu trzeciego, zwalniając drugiego współwłaściciela ze zobowiązania na nim ciążącego, co może mieć miejsce np. z wykorzystaniem instytucji przekazu.

Wnioskodawczyni wydatki niezbędne dla nabycia Akcji poniosła w formie uwzględnienia wartości rynkowej Akcji w toku zniesienia współwłasności składników majątku wspólnego małżonków i niejako za wartość nabywanych Akcji zapłaciła zgodą na nabycie przez małżonka na własność innych składników majątku wspólnego w ekwiwalentnej wartości. Ponadto Wnioskodawczyni zobowiązana została w wyniku dokonania zniesienia współwłasności i podziału majątku dorobkowego małżonków do dokonania spłat Kredytu w kwocie 873.160,86 zł, a więc kwocie przewyższającej także przychód z tytułu zbycia Akcji. Należy podkreślić, że aby nabyć Akcje, Wnioskodawczyni musiała zgodzić się na nabycie przez współmałżonka innych składników majątkowych objętych współwłasnością jak również musiała zobowiązać się do dokonania spłat Kredytu.

Związek pomiędzy kosztem jaki musiała ponieść (zaakceptowanie nabycia na własność przez małżonka ekwiwalentnych składników majątku wspólnego) jest oczywisty, bowiem taka jest istota umowy znoszącej współwłasność i dokonującej podziału majątku małżeńskiego - każdy ze współwłaścicieli godzi się na nabycie niektórych składników majątkowych przez małżonka, po to by nabyć samemu na własność inne składniki majątkowe. Bez tych ustępstw Wnioskodawczyni nie nabyłaby Akcji i nie mogłaby ich sprzedać.

Reasumując - kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia Akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym jest ich wartość rynkowa wyrażająca się kursem Akcji z dnia nabycia własności tych Akcji, a więc z dnia dokonania zniesienia współwłasności i podziału majątku dorobkowego małżonków, w skład którego wchodziły Akcje oraz inne składniki majątkowe. Wartość rynkowa tych Akcji będących przedmiotem nabycia przez Wnioskodawczynię stanowi wydatek jaki Wnioskodawczyni poniosła w celu nabycia Akcji, bowiem wartość ta została zapłacona przez Wnioskodawczynię innymi składnikami majątku wchodzącego w skład znoszonej współwłasności, poprzez przekazanie ich na wyłączną własność współmałżonka. Bez wyrażenia zgody na nabycie innych składników majątkowych objętych współwłasnością podlegającą zniesieniu, Wnioskodawczyni nie nabyłaby na swoją wyłączną własność Akcji, zatem nie mogłaby uzyskać przychodu z ich zbycia.

Koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez Wnioskodawczynię za kwotę 503.754,40 zł, 2.234.500 Akcji O.. wynosił 11.619.400 zł.

Zatem skoro, jak wykazano wyżej:

 • umowa zniesienia współwłasności jest umową wzajemną odpłatną, jeśli współwłaściciele w jej wyniku nabywają składniki majątkowe objęte współwłasnością w sposób zbliżony do ekwiwalentności
 • to z chwilą dokonania zniesienia współwłasności, współwłaściciel nabywa własność rzeczy bądź prawa objętych tą współwłasnością, a chwilą nabycia własności nie jest data kiedy składnik majątkowy objęty współwłasnością wszedł do majątku wspólnego, ani żadna inna chwila,
 • wartość składników majątkowych podlegających nabyciu przez współwłaściciela w wyniku zniesienia współwłasności określa się stosując wartość rynkową tych składników na dzień dokonania podziału współwłasności,
 • wartością rynkową akcji spółek handlowych dopuszczonych do publicznego obrotu, jest ich kurs na rynku regulowanym, - wydatki poniesione na nabycie akcji, jakie podlegają uznaniu za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji mogą być poniesione w inny sposób, a nie tylko poprzez zapłatę ceny w gotówce - pod warunkiem, że były niezbędne do poniesienia w celu nabycia akcji, a w szczególności mogą być poniesione poprzez przekazanie innemu współwłaścicielowi wyłącznego prawa własności do innych składników objętych współwłasnością,
 • aby nabyć składnik majątkowy objęty współwłasnością na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli w wyniku zniesienia współwłasności i dokonania podziału majątku, niezbędne jest wyrażenie zgody przez tego współwłaściciela na nabycie innych składników majątkowych przez drugiego współwłaściciela - co jest swoistą zapłatą za nabywane składniki majątkowe, bądź dokonanie adekwatnych spłat - mających dokładnie taki sam charakter. Spłaty nie muszą być dokonywane na ręce współwłaściciela, mogą być dokonywane na rzecz podmiotu trzeciego,

to za koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia 2.234.500 Akcji O.. dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku New Connect za cenę 503.754,40 zł przez Wnioskodawczynię należy uznać wartość rynkową tych Akcji w dacie dokonania zniesienia wspólności majątkowej, wyrażającą się w kursie tych Akcji na rynku regulowanym, a więc kwotę 11.619.400 zł, ewentualnie stosując konserwatywną wycenę małżonków - kwotę 11.127.810 zł.

Skoro Wnioskodawczyni sprzedała 2.234.500 Akcji O.. za kwotę 503.754,40 zł, niezależnie od tego jaka cena wartości rynkowej Akcji zostanie przyjęta - kurs Akcji na rynku New Connect, czy konserwatywna wycena małżonków, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku od osób fizycznych w związku ze zbyciem Akcji, bowiem poniosła w związku z tym zbyciem stratę (w kwocie 11.115.645,5 zł lub jeśli przyjąć konserwatywną wycenę małżonków - 10.624.055,6 zł).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z poźn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jednakże w myśl art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może również ulec rozszerzeniu lub ograniczeniu na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd bądź w przypadku ustania małżeństwa między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Tym samym z chwilą ustania wspólności ustawowej dochodzi do przekształcenia współwłasności łącznej a każdy z małżonków może rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym, który według domniemania jest równy udziałowi drugiego współmałżonka i wynosi 1/2. Jedynym przypadkiem, kiedy dopuszczalne jest istnienie nierównej wielkości udziałów jest sytuacja, kiedy o takiej nierówności postanawia sąd.

Następnie małżonkowie mogą zdecydować o sposobie podziału majątku wspólnego np. w drodze umowy o podział majątku wspólnego.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego zniesienie współwłasności (wspólności) nie stanowi nabycia rzeczy (prawa lub przedmiotu materialnego), jeżeli wartość majątku uzyskanego w wyniku podziału mieści się w ramach udziału w rzeczy wspólnej, jaki przypadał byłemu współwłaścicielowi i nie nastąpiły żadne spłaty i dopłaty.

Podstawowym sposobem zniesienia współwłasności (wspólności) wielu rzeczy (praw lub przedmiotów niematerialnych) oznaczonych co do tożsamości jest przyznanie ich określonej ilości każdemu ze współwłaścicieli, a ilość przyznanych każdemu z nich rzeczy (praw lub przedmiotów niematerialnych) powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności (wspólności).

W przypadku, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu (zmniejszeniu) musi być traktowany w kategorii nabycia (odpowiednio zbycia), ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu (zmniejszeniu) zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (prawem lub przedmiotem niematerialnym), jak i stan jej majątku osobistego.

Zatem za datę nabycia składników majątku, które przypadły danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), jeżeli wartość otrzymanych w wyniku podziału rzeczy, mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku dorobkowym małżeńskim.

Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy lub wydania orzeczenia sądu, na mocy których doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy i praw mieści się w udziale jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.

Następnie należy obliczyć wartość udziału jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym, czyli wartość całego majątku dorobkowego małżonków podzielić na pół. Otrzymana kwota odpowiadać będzie wartości udziału jaki przysługiwał małżonkowi w majątku wspólnym. Kolejnym krokiem jest porównanie wartości majątku, jaki współmałżonek otrzymał w drodze podziału majątku dorobkowego, do kwoty jaka mu przysługiwała pierwotnie w majątku wspólnym.

I wówczas, gdy współmałżonek w wyniku podziału majątku otrzymałby rzeczy i prawa, których wartość przekracza wartość udziału pierwotnie mu przysługującego w majątku wspólnym, to należałoby uznać, że dzień, w którym dokonano tego podziału majątku jest datą nabycia ponad udział do jakiego pierwotnie miał prawo do otrzymanych na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego rzeczy i praw.

Natomiast jeżeli współmałżonek w wyniku podziału majątku wspólnego otrzyma rzeczy i prawa nieprzekraczające wartości udziału jaki pierwotnie mu przysługiwał w majątku wspólnym a podział odbył się bez spłat i dopłat, to należałoby uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i praw mieści się w udziale, jaki współmałżonkowi w majątku wspólnym przysługiwał. Zatem w takiej sytuacji za datę nabycia rzeczy i praw otrzymanych w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika że Wnioskodawczyni pozostawała w związku małżeńskim od dnia 19 kwietnia 1997 r. i w dniu 12 kwietnia 2012 r. została ustanowiona akt notarialnym pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa wraz z podziałem majątku.

Łączna wartość majątku, określona na dzień zniesienia współwłasności, na podstawie wartości rynkowej wynosiła 40.697.136,59 zł. W związku z ustaniem wspólności majątkowej, Wnioskodawczyni oraz jej małżonek stali się tym samym współwłaścicielami majątku w częściach ułamkowych równych po 50% (50% = 20.348.568,29 zł). W wyniku umowy o częściowy podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami doszło do podziału majątku wspólnego w częściach ułamkowych poprzez przekazanie Wnioskodawczyni majątku o wartości 18.517.885,80 zł co odpowiadało ok 45,5% udziałowi w stanie aktywnym majątku wspólnego (nie uwzględniając przejętych pasywów) oraz przekazanie małżonkowi Wnioskodawczyni majątku o wartości 22.173.886,84 zł, co odpowiadało ok 54,5% udziałowi w stanie aktywnym majątku wspólnego z zastrzeżeniem dla Wnioskodawczyni obowiązku dodatkowych spłat wykonywanych na rzecz Banku z tytułu umowy kredytu hipotecznego obciążającego w dniu dokonania podziału częściowego majątku hipotekę zwykłą zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. K. kwotą niespłaconego kredytu - 251 428,49 CHF (dalej „Kredyt”). Wartość niespłaconego Kredytu w złotych, na dzień dokonania podziału majątku dorobkowego małżonków, z zastosowaniem średniego kursu NBP franka szwajcarskiego do złotego z dnia 12.04.2012 r. (1 CHF = 3,4728 PLN) wynosiła 873.160,86 zł i o tyle zmniejszona była wartość aktywów przejętych na własność przez Wnioskodawczynię, a zwiększona wartość aktywów nabytych przez małżonka Wnioskodawczyni.

W skład nabytego na własność przez Wnioskodawczynię majątku w postaci rzeczy i praw weszło m.in. 2.234,500 sztuk akcji Spółki T..

Następnie Wnioskodawczyni sprzedała 2.234.500 Akcji O.. za kwotę 503.754,40 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość w jakiej dacie Wnioskodawczyni nabyła po zniesieniu współwłasności i podziale majątku własność akcji O.. oraz którą wartość należy uznać za koszt uzyskania przychodu i w jaki sposób należy je ustalić.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów akcji oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 11 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 131 poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). Papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. akcje.

Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zasady ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych określone zostały w art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem – dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Jeżeli akcje zostały nabyte za środki pieniężne w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Przepis ten literalnie wskazuje, że w razie odpłatnego zbycia akcji kosztem uzyskania przychodów mogą być wydatki na nabycie akcji.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła rzeczy i prawa o wartości nieprzekraczającej udziału jaki pierwotnie jej przysługiwał w majątku wspólnym małżonków.

W świetle powyższego należy uznać, że wartość otrzymanych na wyłączną własność rzeczy i praw mieści się w udziale, jaki jej w majątku wspólnym przysługiwał. Zatem za datę nabycia przez Wnioskodawczynię własności akcji w wyniku zniesienia współwłasności i podziału majątkowego małżonków, należy przyjąć datę ich nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego.

Z uwagi na to, że w wyniku podziału majątku wspólnego Wnioskodawczyni nabyła rzeczy i prawa o wartości nieprzekraczającej udziału jaki pierwotnie jej przysługiwał w majątku wspólnym małżonków (45,5%) jak również podziałowi temu nie towarzyszyły dopłaty i spłaty, nie miało miejsca nowe nabycie w wysokości przekraczającej wartość majątku jaki przysługiwał Wnioskodawczyni w majątku wspólnym. W konsekwencji przy sprzedaży Akcji Wnioskodawczyni może jedynie uwzględnić jako koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie Akcji w trakcie trwania wspólności majątkowej, odnoszące się do części nabytej w trakcie trwania tej wspólności, tj. w wysokości 50%, a nie jak twierdzi Wnioskodawca do wartości rynkowej z dnia dokonania podziału majątku.

W świetle powyższego nie można uznać, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia 2.234.500 sztuk Akcji O.. dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku New Connect, nabytych przez Wnioskodawczynię w wyniku podziału majątku będzie wartość rynkowa tych Akcji na rynku regulowanym z dnia podziału majątku wspólnego, czy też wartość sprzedanych Akcji zgodnie z konserwatywną wyceną małżonków przyjętą podczas podziału majątku dorobkowego.

Jednocześnie organ zauważa, że przedmiotem interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego nie może być dokonywanie oceny danych liczbowych (rozliczeń) zawartych we wniosku o wydanie takiej interpretacji. Rozstrzygnięcie w zakresie konkretnych kwot stanowiących podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 21 § 3-4 ustawy - Ordynacja podatkowa może być zawarte jedynie w decyzji podatkowej, która jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego uregulowanego w przepisach zawartych w dziale IV tej ustawy, które to przepisy zgodnie z treścią art. 14h tylko w części mają zastosowanie w postępowaniu w sprawie wydawania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.