IPPB1/4511-976/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

Czy koszt udokumentowany w fakturze VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu przez Firmę G.?
IPPB1/4511-976/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. polisa ubezpieczeniowa
 4. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 11 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r., data nadania 12 listopada 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 22 października 2015 r. Nr IPPB1/4511-976/15-2/ES (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 4 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w najbliższym czasie planuje podpisanie kontraktu na świadczenie usług informatycznych dla firmy X, mającej siedzibę w Austrii (brak przedstawicielstwa w Polsce). Jako warunek podpisania kontraktu, firma X wymaga przedstawienia ubezpieczenia działalności Wnioskodawcy od odpowiedzialności cywilnej w ramach realizowanego projektu. Wnioskodawca otrzymał ofertę od renomowanej firmy ubezpieczeniowej w Polsce na zakup stosownej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczeniowa będzie ważna przez okres 12 m-cy, a jej koszt wyniesie ok. 12.000 zł. Informacje o działalności gospodarczej: przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Forma rozliczania: Księga przychodów i rozchodów.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 października 2015 r. Nr IPPB1/4511-976/15-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, że:

 • interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • omówione we wniosku zdarzenie przyszłe (zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach realizowanego projektu) z dniem 14 sierpnia 2015 r. stało się zaistniałym stanem faktycznym,
 • polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej została zawarta w dniu 14 sierpnia 2015 r. pomiędzy firmą G. a podmiotem A. S.A. (polisa w załączeniu),
 • do zawartej umowy ubezpieczenia A. S.A. wystawiła fakturę VAT (faktura w załączeniu),
 • firma G. podpisała kontrakt z podmiotem N. GmbH z siedzibą w Austrii na świadczenie usług informatycznych,
 • według wewnętrznych regulacji podmiotu N. GmbH każdy podmiot, z którym nawiązują współpracę musi posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • polisa ubezpieczeniowa ma na celu zabezpieczenie podmiotu N. GmbH od strat majątkowych w wyniku działań firmy G.,
 • polisa ubezpieczeniowa obejmuje tylko zdarzenia związane z:
  • utrzymaniem i wsparciem systemu informatycznego Documentum,
  • modernizacją systemu Documentum,
  • w relacji z podmiotem N. GmbH,
 • polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje:
  • zdarzeń związanych w ww. punktami,
  • zdarzeń związanych z innymi podmiotami niż N. GmbH,
  • ubezpieczenia na życie,
 • metodą księgowania w firmie G. jest księga przychodów i rozchodów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy koszt udokumentowany w fakturze VAT wystawionej przez A. S.A. z tytułu zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu przez Firmę G....

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt udokumentowany w fakturze wystawionej przez A. S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej może zostać uznany jako koszt uzyskania przychodu przez firmę G.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podkreślić przy tym należy, że obowiązek wykazania celowości ponoszonych wydatków, ich racjonalności z punktu widzenia zakresu i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, należy do podatnika. Kwestia ta może zostać zweryfikowana przez upoważnione organy administracji skarbowej w toku prowadzonego ewentualnie postępowania.

Przepis art. 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia kosztów ubezpieczeń podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zatem możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich nabyciem do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy oceniać pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wymienionych w cytowanym art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności poprzez pryzmat ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. W świetle powyższego wskazać należy, że kosztem uzyskania przychodu nie mogą być np. wydatki na ubezpieczenie na życie podatnika, czy też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia te związane są bowiem ściśle ze sferą osobistą podatnika, jego zdrowiem i życiem, a nie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej działalności, nabył ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to było warunkiem zawarcia umowy z firmą N. GmbH z siedzibą w Austrii. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie zdarzenia związane z utrzymaniem i wsparciem systemu informatycznego Documentum oraz modernizacją systemu Documentum,w relacji z tym podmiotem.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wydatek na zakup polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jako mający związek z prowadzoną działalnością gospodarczą może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Przy czym podkreślić należy, że wykazanie związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.