IPPB1/4511-729/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
IPPB1/4511-729/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. deweloper
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. umowa przedwstępna
 5. wierzytelność
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z której tytułu prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innymi:

 1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z) i
 2. wynajem zarządzenie nieruchomościami własnymi i na zlecenie (PKD: 68.20.Z)

Wnioskodawca osiąga między innymi przychody z wynajmu nieruchomości w zamian za czynsz. Jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 2 czerwca 2015 r. w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca zawarł w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną nabycia od spółki jawnej dwóch wierzytelności wynikających z dwóch przedwstępnych umów zawartych przez spółkę jawną z deweloperem.

Deweloper, który realizuje w W. inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego z funkcją usługowo handlową z terminem zakończenia prac do 30 kwietnia 2016 roku, na podstawie dwóch umów przedwstępnych zawartych ze spółka jawną w dniu 6 listopada 2014 roku zobowiązał się do ustanowienia odrębnej własności dwóch lokali niemieszkalnych i sprzedaży odrębnej własności tych lokali niemieszkalnych na rzecz spółki jawnej nie później niż do dnia 30 listopada 2016 roku. Spółka jawna w umowach przedwstępnych zobowiązała się zapłacić ceny nabycia określone w harmonogramach płatności. Obie umowy przedwstępne zawarte z deweloperem przewidywały możliwość przeniesienia przez spółkę jawna praw i obowiązków wynikających z tych umów na osobę trzecią.

Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej ze spółką jawną Wnioskodawca zobowiązał się, nie później niż w dniu 31 sierpnia 2015 roku, zawrzeć umowę sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca i jego żona na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nabędą w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej od spółki jawnej przysługujące spółce jawnej wierzytelności wobec dewelopera oraz przeniesie na rzecz Wnioskodawcy i żony długi wobec dewelopera (dalej „Umowa cesji praw i obowiązków”) - wynikające z dwóch umów przedwstępnych za łączną cenę 936.793,38 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści osiem groszy.

W konsekwencji zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności Wnioskodawca wstąpi w prawa i roszczenia wynikające obu umów przedwstępnych uprawiających do nabycia od dewelopera nie później niż do dnia 30 listopada 2016 roku, odrębnej własności dwóch lokali użytkowych za cenę nabycia wskazaną w umowach przedwstępnych jako cenę za lokale i prawa z nimi związane i będzie zobowiązany do wpłat kolejnych rat ceny nabycia lokali zgodnie z harmonogramem płatności. Niezależnie od ceny za sprzedaż wierzytelności Wnioskodawca z tytułu zawarcia umowy cesji praw i obowiązków zobowiązał się zwrócić spółce jawnej, dokonującej cesji praw i obowiązków, kwoty rat już wpłacone przez spółkę jawną na rzecz dewelopera zgodnie z harmonogramem wpłat.

Spółka Jawna, sprzedająca wierzytelności jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, a umowa sprzedaży wierzytelności będzie objęta podatkiem od towarów i usług. Cena określona w umowie sprzedaży wierzytelności jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki 23%.

Cenę za prawo odrębnej własności lokali użytkowych Wnioskodawca zapłaci na podstawie odrębnych faktury VAT wystawionych przez dewelopera zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obydwa lokale zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w celu osiągania przychodów z tytułu ich wynajmowania. Oba lokale będą po nabyciu przedmiotem umowy najmu, a Wnioskodawca będzie wystawiał faktury VAT obejmujące należności czynszowe. Nie jest jednak znany ani moment kiedy lokale użytkowe zostaną przez Wnioskodawcę wynajęte ani też czas na jaki zostaną wynajęte.

Wynagrodzenie za zbycie wierzytelności jest niezależne od ceny za oba lokale. Cena za oba lokale użytkowe jest ustalona w umowach przedwstępnych i jest należna deweloperowi zgodnie z terminami płatności określonymi harmonogramach wpłat określonych w tych umowach przedwstępnych. Cena za odstąpienie nie mieści się w cenie za prawa do lokali użytkowych. Zbywca wierzytelności (spółka jawna) wynikających z umów przedwstępnych i zbywca praw do lokali (deweloper) są oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy kwota wynagrodzenia, która zostanie przez Wnioskodawcę zapłacona spółce jawnej (sprzedawcy wierzytelności z umów przedwstępnych), potwierdzona wystawioną przez spółkę jawna fakturą VAT, może zostać przez Wnioskodawczynię zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia w wysokości wartości netto wynikającej z faktury VAT...
 2. Czy nabycie wierzytelności przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca i jego żona nabędą w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej od spółki jawnej przysługujące spółce jawnej wierzytelności wobec dewelopera - wynikające z dwóch umów przedwstępnych będzie korzystało ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC z tego powodu, iż czynność ta podlega podatkowi VAT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na zagadnienie przedstawione w pytaniu Nr 1. Natomiast odpowiedź na pytanie Nr 2 zostanie udzielona w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy koszt cesji praw i obowiązków z umów przedwstępnych należy ująć w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w całości w dacie jego poniesienia, natomiast koszty związane z nabyciem lokali użytkowych zapłacone deweloperowi zgodnie z harmonogramem płatności należy rozliczyć w drodze amortyzacji zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Katalog wyłączeń zawarty w art. 23 ustawy o PIT nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenie z tytułu cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o przedwstępnej o nabycie nieruchomości. Możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zależy zatem od spełnienia pozostałych przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT ustawy, w szczególności od oceny zasadności poniesienia tych wydatków.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy o PIT nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Podkreślić przy tym należy, iż ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że kwota wynagrodzenia jakie Wnioskodawca zobowiązany będzie zapłacić z tytułu umowy cesji praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej wybudowania i przeniesienia odrębnej własności dwóch lokali użytkowych (nabyte lokale użytkowe przeznaczone będą przez Wnioskodawcę na wynajem w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej) będzie w istocie wydatkiem poniesionym w celu uzyskiwania przychodów z najmu lokali użytkowych świadczonego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym stanowić będzie ona wydatek poniesiony w związku z uzyskiwaniem przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi i na zlecenie, a zatem może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą można podzielić na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskaniem przychodu. Za koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu należy uznać te koszty, których poniesienie można wprost powiązać z konkretnym przychodem uzyskanym przez podatnika (np. zakup towarów handlowych). Natomiast koszty pośrednie to takie koszty, których nie można powiązać bezpośrednio z uzyskaniem konkretnego przychodu, lecz ich poniesienie służy całokształtowi prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (np. koszty administracyjne). Takim też kosztem, a więc kosztem pośrednio związanym z uzyskaniem przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, będzie poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek na wynagrodzenie z tytułu cesji praw i obowiązków wynikających z umowy cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej wybudowania i przeniesienia odrębnej własności dwóch lokali użytkowych. Nie można bowiem wskazać czy przewidzieć przychodu, którego roku wydatek ten będzie dotyczył gdyż nie jest znane i pewne w których latach i na jaki okres nieruchomości po ich nabyciu będą przez Wnioskodawcę wynajmowane.

Odnosząc się do momentu ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów, wskazać należy, że na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. Przy czym, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). Zauważyć przy tym należy, że definicja momentu poniesienia kosztu zawarta w ww. art. 22 ust. 6b dotyczy wszystkich podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów niezależnie od przyjętej metody ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy, stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku stanie .faktycznym kwota wynagrodzenia, która zostanie zapłacona spółce jawnej (zbywcy wierzytelności), w związku z umową sprzedaży praw z tytułu umów przedwstępnych wybudowania i przeniesienia odrębnej, własności dwóch lokali użytkowych powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowo w momencie poniesienia, na podstawie art. 22 ust. 6b ustawy o PIT.

Z kolei wydatki, które Wnioskodawca zobowiązany jest ponosić na rzecz dewelopera zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowach przedwstępnych (w tym wydatki, które Wnioskodawca zwróci spółce jawnej), których Wnioskodawca stanie się stroną, uprawiających do nabycia od dewelopera nie później niż do dnia 30 listopada 2016 roku, odrębnej własności dwóch lokali użytkowych za cenę nabycia wskazaną w umowach przedwstępnych jako cenę za lokale i prawa z nimi związane, które te lokale zostaną przez Wnioskodawcę zaliczone do środków trwałych, będą rozliczane przez odpisy amortyzacyjne zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o PIT. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenia z interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 28 lipca 2014 r., sygn. IPTPB1/415-258/14-2/MD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.