IPPB1/4511-430/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy opłaty za w/w studia podyplomowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-430/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. studia podyplomowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku ze studiami podyplomowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku ze studiami podyplomowymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym celem jest doradztwo przedsiębiorstwom z różnych branż w zakresie:

 1. doradztwa strategicznego, w tym:
  1. tworzenie długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstw,
  2. tworzenie strategii biznesowych przedsiębiorstw w różnych obszarach funkcjonalnych, m.in. sprzedaż, marketing, dystrybucja i logistyka, finanse, inne
  3. planów restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 2. świadczenie usług „interim management” (tj. czasowy menedżera) w zakresie m.in. zarządzania projektami:
  1. tworzenie programu projektów i inicjatyw mających na celu wdrożenie strategii przedsiębiorstw,
  2. wsparcie przy tworzeniu oraz zarządzaniu biurami projektów przedsiębiorstw,
  3. doradztwo przy zarządzaniu kluczowymi strategicznymi projektami,
 3. doradztwa finansowego:
  1. doradztwa transakcyjnego w obszarze inwestycji kapitałowych, tj. fuzji i przejęć przedsiębiorstw,
  2. pozyskiwanie kapitału (m.in. dług, przygotowanie do wejścia na giełdę, pozyskanie inwestora)
  3. wyceny przedsiębiorstw oraz modelowanie finansowe,
 4. szkoleń z ww. obszarów dla kadry zarządzającej.

W zależności od rodzaju świadczonych usług Wnioskodawca pracuje bezpośrednio z właścicielami przedsiębiorstw lub z ich Zarządami i kadrą zarządzającą wysokiego szczebla. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mają przede wszystkim charakter i/ doradztwa strategiczno-finansowego, gdzie niezbędna jest szeroka i przekrojowa wiedza biznesowa z wielu obszarów funkcjonowania firmy i praktyczna znajomość specyfiki danej branży, znajomość nowoczesnych narzędzi zarządzania strategicznego i technik sprzedażowych i negocjacyjnych oraz skutecznego komunikowania się i współdziałania z innymi oraz ii/ projektowy lub zadaniowy, gdzie niezbędne są szerokie kompetencje i umiejętności związane z przygotowaniem i planowaniem projektów, ich oceny i doboru oraz zarządzania nimi.

W związku z powyższym od dnia 14.10.2014 roku Wnioskodawca podjął studia podyplomowe M. w Akademii, których celem jest dostarczenie wiedzy z dziedziny zarządzania, który stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analiza i opracowywanie metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opłaty za w/w studia podyplomowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za studia podyplomowe zostały prawidłowo rozliczone i mogą być kosztem uzyskania przychodu. Charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług powoduje, że aby być konkurencyjnym oraz świadczyć usługi doradcze na najwyższym poziomie, a w efekcie pozyskiwać nowych klientów, konieczna jest nowoczesna przekrojowa wiedza z dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do praktycznych umiejętności w zakresie analizy i metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych przedsiębiorstw i jej korespondujących obszarów biznesowych, sprawnego podejmowania decyzji i zarządzania projektami, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Aby prowadzona przeze Wnioskodawcę działalność gospodarcza była konkurencyjna konieczne jest zdobycie nowoczesnej i usystematyzowania posiadanej wiedzy biznesowej, co będzie miało wpływ na podniesienie jakości usług Wnioskodawcy, zwiększenie potencjału jego działalności, a tym samym pozwoli na utrzymanie się na rynku.

W obecnych realiach, osoby prowadzące działalność gospodarczą, której przychody w 100% uzależnione są od ich wiedzy, kontaktów i „bystrości biznesowej”, są zmuszone do ciągłego kształcenia się. Również w przypadku Wnioskodawcy, ze względu na to, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu różnych usług doradczych innym firmom (klientom) jest zmuszony ciągle poszerzać swoją wiedzę, kontakty oraz obycie w celu utrzymania konkurencyjności. W przypadku Wnioskodawcy z uwagi na zakres usług i rodzaj działalności najlepszym rozwiązaniem w poszerzaniu wiedzy, wygenerowaniu pomysłów biznesowych oraz kontaktów są studia typu M., które adresują wszystkie te kwestie, a dodatkowo z założenia mają na celu poznanie bieżących trendów biznesowych i wymianę doświadczeń praktycznych między uczestnikami studiów oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Dlatego Wnioskodawca zdecydował się podjąć studia podyplomowe M. na Akademii. Studia mają na celu poszerzenie wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (strategia, finanse, marketing, zarządzanie projektami, zachowania organizacyjne, inne) i ten cel jest w 100% zbieżny z charakterem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej opisanej na wstępie sekcji G wniosku. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i kontaktów w praktyce umożliwi zwiększenie przychodów i utrzymanie się na konkurencyjnym rynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest, więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi to być, zatem taki wydatek, którego związek z prowadzoną działalnością nie budzi wątpliwości, a obowiązek wykazania tego związku należy do podatnika. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na kryterium celowości, leży, bowiem w gestii podatnika. Należy jednak mieć na uwadze, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 2. nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. być właściwie udokumentowany.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą Wnioskodawcy nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Odnosząc się natomiast do wydatków poniesionych na studia podyplomowe wskazać również należy, że jeżeli w istocie program studiów podyplomowych o których mowa we wniosku, jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług), ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione tytułem podjęcia studiów podyplomowych, można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zauważyć jednakże należy, iż to na Wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Nadmienić także należy, iż zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-373/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB1/4511-34/15-3/ES | Interpretacja indywidualna

studia podyplomowe
IPPB1/415-957/13-2/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.