IPPB1/4511-421/16-2/KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego otrzymanie środków pieniężnych w związku z wycofaniem części wkładu ze Spółki będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w przypadku uznania, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wycofaniem części wkładu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca R. K. (zwany dalej: „Wnioskodawcą”) jest wspólnikiem (komandytariuszem) w spółce komandytowej (zwana dalej: „Spółką”) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwana dalej: „RP”). Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym na terenie RP opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów.

Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości możliwe będzie podjęcie przez niego decyzji o wycofaniu części wkładu wniesionego do Spółki. Suma kwot otrzymanych tytułem zwrotu wkładów wniesionych do Spółki będzie równa wartości nominalnej wniesionych wkładów. Zwrot wkładu nastąpi w formie wypłaty środków pieniężnych. Wypłaty środków pieniężnych nie będą związane z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki osobowej czy likwidacją tej spółki. Wypłata wkładu może zostać dokonana jednorazowo bądź ratalnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego otrzymanie środków pieniężnych w związku z wycofaniem części wkładu ze Spółki będzie powodowało po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy w przypadku uznania, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wycofaniem części wkładu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

Wycofanie części wkładu kapitałowego będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie Wnioskodawcy Ad. 1

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.; zwana dalej: „UPDOF”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Dochody spółek niebędących osobami prawnymi nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników takiej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 UPDOF przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednakże jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę tytułem zmniejszenia jego udziału kapitałowego w spółce nie będą związane z wystąpieniem wspólnika ze Spółki, w konsekwencji nie będą objęte regulacją art. 14 ust. 2 pkt 16 UPDOF.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 UPDOF źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Stosownie do treści ww. przepisu, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Na podstawie art. 18 UPDOF przychodem z praw majątkowych są w szczególności przychody z praw autorskich i pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym odpłatnego zbycia tych praw. Przepisy UPDOF pomimo posługiwania się terminem „prawa majątkowe”, nie zawierają jego definicji, natomiast zawarty w art. 18 UPDOF katalog tych praw nie jest enumeratywny, na co wskazuje użyte sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 UPDOF, można zaliczyć także inne prawa, niż wymienione.

Zdaniem Wnioskodawcy do przychodów z tego źródła należy zaliczyć świadczenia otrzymane przez niego z tytułu obniżenia wkładu w tej Spółce. Wkład w Spółce wiąże się bowiem z konkretnymi prawami majątkowymi, które przysługują Wnioskodawcy w związku z członkostwem w Spółce.

Potwierdzeniem ww. stanowiska są interpretacja indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r. o znaku ITPB1/4511-429/15/MW, w której organ wskazał, że „przychód uzyskany przez wspólnika w związku z obniżeniem jego wkładu wniesionego do spółki komandytowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 października 2015 r. o znaku ITPB1/4511-819/15/WM, w której uznano, że „zmniejszenie udziału kapitałowego Wnioskodawczyni w majątku spółki komandytowej, w wyniku czego otrzyma Ona środki pieniężne, stanowi przychód podatkowy, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2015 r. o znaku IBPB-1-1/4511-597/15/ZK, w której organ zajął stanowisko, że „przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) części wkładów wniesionych do spółki komandytowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 r. o znaku ITPB1/4511-1247/15/HD, w której organ wskazał, że „przychód uzyskany przez wspólnika w związku z obniżeniem jego wkładu w spółce komandytowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2016 r. o znaku ILPB1/4511-1-1714/15-2/KS, w której przyjęto, że „związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę środków pieniężnych od Spółki komandytowej w następstwie wycofania części jego wkładu z tej spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 marca 2016 r. o znaku IBPB-1 -1/4511-58/16/SG, w której organ wskazał, że „z tytułu obniżenia wkładu w spółce jawnej Wnioskodawca uzyska przychód z praw majątkowych.”.

Podsumowując, w związku z wycofaniem przez niego części wkładu ze Spółki oraz otrzymaniem z tego tytułu środków pieniężnych przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, klasyfikowany, jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 UPDOF.

Ad. 2

W przypadku wystąpienia po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytułu zwrotu części wkładu, kosztem uzyskania przychodu będą wydatki faktyczne poniesione na nabycie wkładu, proporcjonalnie do wielkości obniżenia wkładu.

Uzasadnienie Wnioskodawcy Ad. 2

Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPDOF kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztem uzyskania przychodu jest zatem wydatek, który został faktycznie poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz nie jest wymieniony w katalogu zawartym w art. 23 UPDOF.

Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, o ile w myśl przepisów UPDOF nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Poniesiony wydatek powinien obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Aby mogło dojść do powstania kosztu uzyskania przychodu, podatnik musi ponieść faktyczny wydatek (ekonomiczny ciężar), związany ze zdarzeniem prawnym, mającym wpływ na uzyskanie przychodu lub zachowanie, bądź zabezpieczenie źródła przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia przychodu z tytułu wycofania części wkładu ze Spółki będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia go o koszty uzyskania przychodu. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie wkładu do Spółki, proporcjonalnie do części zwracanego wkładu.

Potwierdzeniem ww. stanowiska są interpretacja indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 października 2014 r. o znaku IBPBI/1/415-867/14/AB, w której organ uznał, że „w związku z uznaniem otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych za przychód z praw majątkowych, dla celów jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia wartości uzyskanego przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, tj. o wydatki faktycznie poniesione na nabycie wycofywanej części wkładu do spółki komandytowej, które spełniać będą przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015 r. o znaku ITPB1/4511-429/15/MW, w której wskazano, że „kosztem uzyskania przychodów będą - proporcjonalnie do dokonywanego obniżenia - wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie wkładu”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 marca 2016 r. o znaku ILPB1/4511-1-1714/15-2/KS, w którym uznano, że że kosztem uzyskania przychodu z tytułu zwrotu części wkładu w Spółce komandytowej, będą wydatki faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie (objęcie) tego wkładu - proporcjonalnie do wielkości obniżenia.”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 grudnia 2015 r. o znaku IBPB-1-1/4511-597/15/ZK, w którym organ wskazał, że „kosztami uzyskania przychodu będą faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie zwróconej części wkładu wniesionego do spółki powiększone o poniesione przez Wnioskodawcę nakłady przypadające na zwracaną część wkładu, które spełniać będą przesłanki wymienione w cyt. wyżej art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Podsumowując, w przypadku wystąpienia przychodu z tytułu wycofania części wkładu ze Spółki będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia go o koszty uzyskania przychodu. W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu będą wydatki faktycznie poniesione na nabycie wkładu do Spółki, proporcjonalnie do części zwracanego wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1 i 2

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.