IPPB1/4511-325/16-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jeśli w istocie ponoszenie wskazanych we wniosku wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych jest warunkiem niezbędnym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a to będzie miało odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga – mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z tą działalnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z tą działalnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca od 1 marca 2014 roku prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, opodatkowaną wg. skali 18% i 32%. Podstawowy zakres prowadzonej działalności to „Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania” (kod PKD 70.22.Z). Oprócz tego prowadzi działalność wydawniczą i w zakresie wspomagania edukacji, w tym w szczególności w zakresie budowy pasywnych źródeł dochodu.

W tym roku (od marca 2016 roku) w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza prowadzić bloga internetowego. Blog będzie dotyczył m.in. przeglądu interesujących miejsc i ciekawych doświadczeń i będzie prowadzony w ramach domeny.

W szczególności na blogu znajdą się treści z tematyki dotyczącej stylu życia - czyli podróży, gastronomii, gadżetów elektronicznych, motoryzacji, sportów i mody - czyli szeroko rozumianego stylu życia, a zatem na blogu znajdą się m. in.:

 • relacje z wyjazdów turystycznych
 • testy produktów
 • recenzje filmów, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i innych,
 • recenzje restauracji, gabinetów kosmetycznych, hoteli, klubów fitness i innych,

Wnioskodawca zakłada, że Blog, oprócz bycia oddzielną „linią biznesową” działalności będzie również wykorzystywany do promocji jego działalności doradczej (w zakresie uruchamiania nowych przedsiębiorstw, przygotowywania biznes planów i budowania dochodu pasywnego), a w celu przyciągnięcia czytelników blog będę prowadził regularnie i w sposób profesjonalny.

Blog zamierza prowadzić w celach zarobkowych, tzn. blog ma być źródłem przychodu i dochodu. W szczególności zakłada, iż przychody będę osiągał z:

 • zamieszczania reklam na stronie internetowej,
 • udziału w kampaniach reklamowych,
 • udziału w programach partnerskich (w tym z pisania artykułów sponsorowanych).

Przychody związane z prowadzeniem błoga będą miały związek z takimi czynnościami jak:

 • dzierżawa powierzchni reklamowej - zamierzam udostępniać ściśle określone miejsce na swojej stronie internetowej określonemu reklamodawcy lub systemowi reklamowemu;
 • umowa zlecenie lub o dzieło zawierane z reklamodawcami, którzy chcą zamieścić
 • umowa o współpracy - np wyjazdem pozyskam partnerów zainteresowanych przekazaniem np. odzieży, sprzętu turystycznego, fotograficznego, który następnie będzie opisywany i prezentowany na zdjęciach zamieszczonych na blogu;
 • inne źródła - np. reklamy internetowe lub mobilne, którym nie będzie towarzyszyła formalnie spisana umowa, ....

Powyższe przychody będzie je dokumentował w oparciu o umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej i faktury VAT (z płatnością na rachunek bankowy i gotówką).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania

Czy wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach mojej działalności gospodarczej...

W szczególności zakładam, że wydatki związane z blogiem będą obejmowały:

 • rejestracja domeny, opłata za serwer, oprogramowanie, zakup sprzętu komputerowego,
 • zakup aparatu fotograficznego oraz niezbędnych akcesoriów (zasadnicza cześć błoga to zdjęcia),
 • wydatki bezpośrednio związane z napisaniem artykułu, który będzie publikowany na blog (np. opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych, zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, zakup produktu do testów) -napisanie recenzji będzie miało na celu zachowanie źródła przychodów jakim jest blog. Atrakcyjne dla czytelników recenzje będą zwiększały popularność błoga, a tym samym zwiększały zainteresowanie potencjalnych reklamodawców i sponsorów. Podobnie jak napisanie recenzji również napisanie artykułu z wyjazdu turystycznego będzie miało na celu zachowanie źródła przychodu jakim będzie blog.
 • koszty nauki języka angielskiego i tłumaczeń -w celu zwiększenia liczby odbiorców i zwiększenia zainteresowania reklamodawców część bloga będzie prowadzona również w języku angielskim. Od liczby czytelników błoga zależą też w dużej mierze stawki reklam i innych form uzyskiwania przychodów z błoga. Tym samym angielska wersja językowa będzie przyczyniała się do zwiększenia przychodów z bloga.
 • zatrudnienie osób do administrowania stroną/wsparcia przy opracowaniu wpisów (w przypadku wzrostu skali działalności).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14.10.2015 r., znak IPPB1/4511-1035/15-2/AM uważa stanowisko za prawidłowe (tzn. że wskazane koszty będę stanowiły koszty uzyskania przychodów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Wydatki związane z prowadzeniem bloga nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że aby wszelkie wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych, mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że jeśli w istocie ponoszenie wskazanych we wniosku wydatków związanych z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych jest warunkiem niezbędnym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a to będzie miało odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione w związku z prowadzeniem bloga – mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

W konsekwencji wydatki związane z prowadzeniem bloga i tworzeniem artykułów w nim publikowanych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej pod warunkiem należytego ich udokumentowania.

Pamiętać jednakże należy, że to na Wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Jeśli podatnik nie wykaże ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość i racjonalność poniesienia wydatków na związanych z prowadzeniem bloga z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatek nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów. Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub m sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.