IPPB1/4511-235/16-2/EC | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej, ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę komandytową składników majątku oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności pożyczkowych.
IPPB1/4511-235/16-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. przekształcanie podmiotów
 3. składnik majątkowy
 4. spłata
 5. wierzytelność
 6. wypłata z zysku
 7. zbycie
 8. zyski
 9. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 styczna 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej, ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę komandytową składników majątku oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności pożyczkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej, ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia przez spółkę komandytową składników majątku oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności pożyczkowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ("Wnioskodawca" lub "Podatnik") jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych ("PIT") mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest jednym z udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce ("Spółka"). Posiadane udziały w Spółce Wnioskodawca nabył częściowo w ramach umowy kupna, a częściowo w wyniku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Spółka może w przyszłości zostać dodatkowo wyposażona w kapitał poprzez wniesienie przez Wnioskodawcę lub drugiego wspólnika wkładu pieniężnego lub niepieniężnego.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność inwestycyjna, usługowa oraz Spółka pełni funkcję holdingową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce - dochody osiągane przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Spółka zbyła część udziałów w sp. z o.o. wniesionych uprzednio do Spółki przez jej udziałowców w tym Wnioskodawcę (pozostałe udziały w sp. z o.o. wniesione uprzednio do Spółki przez jej udziałowców zostaną również zbyte przez Spółkę). Środki uzyskane ze zbycia tych udziałów są inwestowane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Spółka będzie prowadziła również działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradczych oraz może prowadzić działalność w zakresie wynajmu nieruchomości (w ramach prowadzonej działalności Spółka nabyła już pierwsze nieruchomości).

Aktualnie udziałowcy Spółki (w tym Wnioskodawca) planują, że Spółka zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę komandytową („Spółka Przekształcona”) w trybie art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”). Na skutek przekształcenia Wnioskodawca stanie się wspólnikiem (komandytariuszem) Spółki Przekształconej, któremu przysługiwał będzie tzw. ogół praw i obowiązków w tej spółce, o którym mowa w art. 10 KSH (w szczególności prawa do udziału w zyskach Spółki Przekształconej w wysokości odpowiadającej udziałowi w zyskach Spółki przed przekształceniem). Na dzień przekształcenia nie nastąpi zwiększenie majątku jakim dysponować będzie Spółka Przekształcona w porównaniu z majątkiem Spółki (majątek Spółki stanie się majątkiem Spółki Przekształconej, w ramach przekształcenia nie zostaną natomiast wniesione nowe wkłady przez Udziałowców czy osoby trzecie). W związku z przekształceniem Wnioskodawca nie otrzyma również żadnej wypłaty od Spółki / Spółki Przekształconej.

Na dzień przekształcenia, Spółka zgodnie z planami biznesowymi może być, w szczególności, właścicielem poniższych składników majątkowych:

 • udziały w spółce lub spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pakiety większościowe lub mniejszościowe) prowadzących działalność w branży spożywczej, rolnej i innej nabyte (lub objęte) przez Spółkę w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej:
  • ogół praw i obowiązków w spółce lub spółkach komandytowych
  • nieruchomości nabyte przez Spółkę;
  • wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek (w szczególności na rzecz spółek powiązanych oraz udziałowców, w tym na rzecz Wnioskodawcy lub na rzecz innych podmiotów oraz osób fizycznych);
  • środki pieniężne.

Powyższe składniki majątkowe posiadane przez Spółkę w dacie jej przekształcenia zostały / zostaną przez nią nabyte przed przekształceniem bezpośrednio lub pośrednio ze środków pochodzących z wkładów wniesionych na kapitał Spółki (w tym z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wniesionych aportem do Spółki) oraz z wypracowanych zysków/dochodów (o ile wystąpią do czasu przekształcenia) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Po przekształceniu Spółka Przekształcona pozostanie właścicielem powyższych aktywów i będzie zarządzać środkami pieniężnymi (w tym środkami pieniężnymi uzyskanymi w związku z ewentualnym zbyciem części aktywów). Dłużnicy Spółki mogą również spłacać na rzecz Spółki Przekształconej udzielone przez nią pożyczki (jednorazowo bądź częściowo). Spółka Przekształcona będzie również kontynuowała działalność inwestycyjną - np. poprzez nabywanie udziałów w spółkach zależnych i podmiotów niepowiązanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że przekształcenie Spółki w Spółkę Przekształconą (sp. komandytową) w trybie art. 551 i nast. KSH będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o PIT, tj. Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania przychodu do opodatkowania dla celów PIT z wyjątkiem przychodu (dochodu) z tytułu wartości niepodzielonych zysków w Spółce oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę Przekształconą na rzecz Wnioskodawcy z zysków Spółki Przekształconej (a zatem wcześniej opodatkowanych podatkiem dochodowym) będą wolne od podatku PIT...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie odpowiednio zobowiązany / uprawniony do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej:
  1. przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych...
  2. kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony przez Spółkę wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo), niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub przez Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej)...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, 3 i 4. W zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę Przekształconą na rzecz Wnioskodawcy z zysków Spółki Przekształconej (a zatem wcześniej opodatkowanych podatkiem dochodowym) będą wolne od podatku PIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 26 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Pojęcie spółki niebędącej osobą, prawną obejmuje m.in. takie spółki osobowe prawa handlowego jak spółka komandytowa.

Zasadniczym przepisem regulującym zasady opodatkowania spółek niebędących osobami prawnymi jest art. 8 ustawy o PIT, który ustanawia ogólną zasadę transparentności podatkowej tego rodzaju spółek, tj. braku podmiotowości podatkowej na gruncie podatku dochodowego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wypłata na rzecz Wnioskodawcy nadwyżek środków gotówkowych w postaci podziału zysku Spółki Przekształconej nie stanowi zdarzenia podlegającego opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT. Wynika to z zasady transparentności podatkowej spółek osobowych, zgodnie z którą przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat, zwolnień oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Z punktu widzenia prawa podatkowego podmiotami praw i obowiązków związanych z majątkiem Spółki Przekształconej są więc wspólnicy tej spółki (tj. między innymi Wnioskodawca), których dla celów ustawy o PIT uznaje się za podatników opodatkowujących dochody z działalności prowadzonej przez Spółkę Przekształconą. Konsekwencją takiego podejścia jest, że dochody osiągane przez Spółkę Przekształconą są opodatkowane jednorazowo - tj. w momencie ich uzyskania przez Spółkę Przekształconą, natomiast sam podział zysku (jego wypłata) pomiędzy wspólników pozostaje obojętny (neutralny) pod kątem przepisów ustawy o PIT.

W konsekwencji wypłaty, tytułem podziału zysków, środków pieniężnych dokonywane przez Spółkę Przekształconą na rzecz Wnioskodawcy z zysków Spółki Przekształconej będą wolne od podatku PIT.

Ad. 3

W związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie odpowiednio zobowiązany / uprawniony do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej:

 1. przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych;
 2. kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie, wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesiony przez Spółkę wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo,), niezaliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub przez Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej).

Zasady sukcesji uniwersalnej.

Jak wskazano powyżej w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową zastosowanie na gruncie KSH znajduje zasada kontynuacji. Wyrażają expressis verbis art. 553 KSH, który stanowi, że:

 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 KSH),
 • spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2 KSH),
 • wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH).

Uzupełnieniem rozwiązania przyjętego w KSH na gruncie prawa podatkowego jest art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niemającą osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Zatem zasada ta dotyczy również spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ta ogólna zasada wynikająca z Ordynacji podatkowej znalazła również swoje uszczegółowienie w ustawie o PIT w odniesieniu do zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 22g ust. 22 ustawy o PIT przepis art. 22g ust. 12 ustawy o PIT ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie prawnej.

Ponadto, zgodnie z art. 22h ust. 3 ustawy o PIT, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 ustawy o PIT, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7 ustawy o PIT.

W świetle powyższego, w wyniku przekształcenia (zmiany formy organizacyjno-prawnej) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w lub spółkę komandytową, w trybie art. 551 i nast. KSH, ustawa o PIT przewiduje kontynuację amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez spółkę przekształconą na niezmienionych zasadach w stosunku do przekształcanej spółki kapitałowej (co stanowi sposób rozłożonego w czasie zaliczania do kosztów podatkowych przez spółkę przekształconą wydatków poniesionych przez spółkę przekształcaną przed przekształceniem).

W związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, Ustawodawca nie wprowadził na gruncie ustawy o PIT szczegółowych zasad dotyczących rozpoznania przez spółkę przekształconą wydatków na nabycie innych niż środki trwałe / wartości niematerialne i prawne składników majątkowych. Niemniej jednak brak jest podstaw do różnicowania konsekwencji podatkowych dla różnie zakwalifikowanych składników majątkowych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątkowych) nabytych przed przekształceniem.

Zatem mając na względzie zasadę sukcesji podatkowej, o jakiej mowa w przytoczonym powyżej art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej uznać należy, iż podmiot przekształcony wstępuje nie tylko we wszystkie prawa, ale i obowiązki podmiotu przekształcanego. Wstąpienie sukcesora w obowiązki poprzednika prawnego oznacza, że wynikające z przepisów prawa podatkowego ograniczenia, jakie dotyczyły takiego poprzednika, dotyczą także sukcesora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z uwagi na fakt, iż spółka osobowa nie ma statusu podatnika podatku dochodowego, a uzyskiwane przez tę spółkę przychody oraz ponoszone koszty stanowią przychody i koszty wspólników takiej spółki (art. 5a pkt 26 i art. 8 ust. 2 ustawy o PIT), w zakresie podatku dochodowego, w znacznym stopniu w praktyce to nie spółka osobowa jest „bezpośrednim” sukcesorem przekształcanej spółki kapitałowej, lecz „beneficjentem” tej sukcesji są wspólnicy powstałej z przekształcenia spółki osobowej.

Sam zresztą przepis art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej mówi o „odpowiednim” stosowaniu przepisów o sukcesji, w przypadku spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej, a więc uwzględniającym dotyczące takiej spółki zasady opodatkowania podatkiem dochodowym.

W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w piśmiennictwie utrwalony jest pogląd, iż zakres sukcesji uniwersalnej na gruncie przepisów o podatku dochodowym należy pojmować maksymalnie szeroko. M.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 listopada 2009 r. (sygn. akt I SA/G1 342/09), Sąd oceniając zakres sukcesji podatkowej jaka wiąże się z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową stwierdził, że „Zestawienie regulacji art. 93a z przepisem art. 93e Ordynacji podatkowej pozwala na wyprowadzenie wniosku, że pierwszy z wymienionych przepisów ustanawia, jako zasadę sukcesję uniwersalną praw i obowiązków podatkowych, która doznaje ograniczeń tylko w przypadkach, o których mowa w art. 93e. Oznacza to, że przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej nie przechodzą na spółkę przekształconą tylko wówczas, gdy wyjątek od zasady (tzn. pełnej sukcesji) został przewidziany w odrębnych ustawach, umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jeszcze wyraźniej zakres tej sukcesji określa się w piśmiennictwie. Zgodnie z przywołanymi w powyższym orzeczeniu przez sąd poglądami doktryny, wejście spółki niemającej osobowości prawnej w prawa i obowiązki spółki kapitałowej - na gruncie podatków dochodowych - może dotyczyć skutków podatkowych zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej (spółce kapitałowej) i ujętych w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce, gdyby przekształcenie to nie miało miejsca (por. R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Komentarz do art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, LEX, 2007, wyd. II.). Takie rozumienie sukcesji uniwersalnej potwierdził również NSA w wyroku z dnia 26 sierpnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 499/10).

Kwestia zaliczania przez spółkę przekształconą (osobową spółkę prawa handlowego) do kosztów podatkowych wydatków poniesionych przez spółkę przekształcaną (spółkę kapitałową) znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie organów podatkowych, np. interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB2/415-794/13-5/WM) czy też interpretacja indywidualna z dnia 20 maja 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB1/415-112/13-4/DS) oraz interpretacja indywidualna z dnia 3 stycznia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB1/415-1498/12-2/MT).

W związku ze wskazanymi powyżej zasadami sukcesji uniwersalnej na gruncie prawa podatkowego, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Przekształconą składników majątkowych nabytych przez Spółkę, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej:

 1. przychodów podatkowych na gruncie PIT z tytułu odpłatnego zbycia tych składników majątkowych;
 2. kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych w wysokości wartości przyjętych dla celów podatkowych i wynikających z ksiąg podatkowych Spółki, (w tym w szczególności wydatków poniesionych przez Spółkę na ich nabycie lub wytworzenie lub wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny) niezliczonych wcześniej w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Spółkę lub Spółkę Przekształconą (tj. wspólników Spółki Przekształconej).

Ad. 4

W związku z sukcesją uniwersalną na gruncie prawa podatkowego, w przypadku spłaty na rzecz Spółki Przekształconej wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę przed przekształceniem pożyczek), Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Tym samym sama spłata zobowiązania pozostaje zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o PIT.

Odnośnie udzielonych pożyczek, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Biorąc pod uwagę powyższe, w związku z sukcesją uniwersalną, w przypadku wierzytelności, z tytułu których przychód powstał przed przekształceniem Spółki w Spółkę Przekształconą (i podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w rękach Spółki) gdyż kwota danej wierzytelności stała się należna, sama spłata wierzytelności na rzecz Spółki Przekształconej po przekształceniu powinna być neutralna podatkowo (z wyjątkiem naliczonych odsetek od wierzytelności). Również w przypadku udzielonych przez Spółkę pożyczek ich spłata na rzecz Spółki Przekształconej po przekształceniu powinna być neutralna podatkowo (z wyjątkiem spłaconych odsetek).

Zatem, w przypadku spłaty wierzytelności, które powstały przed przekształceniem Spółki (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Spółkę pożyczek) na rzecz Spółki Przekształconej, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Przekształconej przychodów oraz kosztów, gdyż spłata wierzytelności będzie neutralna podatkowo (z wyjątkiem otrzymanych odsetek od tych wierzytelności).

W oparciu o przedstawione powyżej argumenty, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w odniesieniu do zawartych w niniejszym wniosku pytań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.