IPPB1/4511-1455/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie, które właściciel firmy będzie wypłacał sobie z tytułu pracy w projekcie będzie stanowiło dla jego przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodu oraz czy wynagrodzenie takie stanowiłoby dodatkowe źródło przychodu podlegające opodatkowaniu?
IPPB1/4511-1455/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. działalność gospodarcza
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 lutego 2016 r. nr IPPB1/4511-1455/15-4//KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania:

 • w części dotyczącej powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania – jest nieprawidłowe.
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej prawidłowego rozliczenia i opodatkowania realizowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej projektu współfinansowanego przez A., Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, tytuł projektu „X.”. Projekt będzie realizowany w okresie od 09.11.2015 r. do 30.04.2018 r.

Zgodnie z założeniami Programu osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu przy założeniach:

 • właściciel spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu;
 • w projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca);
 • potwierdzenie poniesienia kosztu dokumentem księgowym zawierającym dekret księgowy- sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych zawierający m.in. oznaczenie kont na których dokonano zapisu (zaksięgowano dokument). Koszt ten musi być także ujęty w wydzielonej ewidencji księgowej projektu.
 • potwierdzenia poniesienia takiego kosztu faktycznym przepływem środków - przelewem z konta jednostki na konto prywatne osoby fizycznej prowadzącej działalność jednoosobowo lub w formie spółki w wysokości odpowiadającej wysokości wydatku kwalifikowanego (tj. z uwzględnieniem wkładu własnego).

Dofinansowanie przeznaczone jest na wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej oraz środka trwałego stanowiącego prototyp innowacyjnego urządzenia do sortowania z wykorzystaniem zaawansowanych technik wizyjnych wraz z dokumentacją techniczną i prawami autorskimi.

Realizacja projektu została rozpoczęta ale przedsiębiorca - koordynator projektu nie wnioskował o wynagrodzenie/przychód będący przedmiotem niniejszego wniosku i także nie otrzymał takiego przychodu/wynagrodzenia.

Pismem z dnia 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 lutego 2016 r. nr IPPB1/4511-1455/15-4//KS Wnioskodawca uzupełnił opisane zdarzenie przyszłe, przeformułował pytania oraz przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał akty prawne związane z umową o dofinansowanie z A.:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L347 z 20 grudnia 2013 str. 320),
 • ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), - Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre decyzje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 str. 1) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z 12 lutego 2015 r.,
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.),
 • ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 18 grudnia 2009 r. w prawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Dz. U. nr 223 poz. 1786 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem A. (Dz. U. z 2015 r., poz. 299)
 • Porozumienie w sprawie systemu PO IR zawartego między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Pośredniczącą w 17 grudnia 2014 r.,
 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013 r., w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i i zatrudnienia" (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 289).

Umowa o dofinansowanie Projektu "X. w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Badania Przemysłowej prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została zawarta w dn. 16 listopada 2015 r. pomiędzy Wnioskodawcą (beneficjent) a Instytucją Pośredniczącą: A. Dotacja będzie wypłacana ze środków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.

Wnioskodawca jest beneficjentem dotacji, która będzie wypłacana przez A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie, które właściciel firmy będzie wypłacał sobie z tytułu pracy w projekcie będzie stanowiło dla jego przedsiębiorstwa koszt uzyskania przychodu oraz czy wynagrodzenie takie stanowiłoby dodatkowe źródło przychodu podlegające opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawczyni wynagrodzenie przedsiębiorcy realizującego projekt badawczo-rozwojowy może być zaliczone do kosztów związanych z rozliczeniem projektu dotowanego ze środków współfinansowanych przez UE i A.

Przychód przedsiębiorcy nie podlega opodatkowaniu, ponieważ związany jest z wytworzeniem środka trwałego - wartości niematerialnej i prawnej.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji (dofinansowań) i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym koszt pracy przedsiębiorcy - koordynatora dotowanego projektu nie będzie w trakcie amortyzacji kosztem uzyskania przychodu w proporcji w jakiej dotowane jest przedsięwzięcie ze środków UE. Ponadto zgodnie z uopdf art. 23 ust. 1 pkt 10 nie jest kosztem uzyskania przychodu praca przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność gospodarczą. Zatem koszt wynagrodzenia koordynatora projektu, tj. w tym przypadku przedsiębiorcy w części przez niego finansowanej nie będzie również kosztem uzyskania przychodu w trakcie amortyzacji, tudzież sprzedaży wytworzonego w przyszłości, środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż co do zasady ta część otrzymanego dofinansowania, która pochodzi ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, jest przychodem Wnioskodawcy z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bowiem jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca jest beneficjentem środków pochodzących z Unii Europejskiej, co tym samym wyłącza możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, dotyczącego wyłącznie uczestników projektów realizowanych z ww. środków. Natomiast środki, które otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy.

W związku z powyższym zauważyć należy, iż środki finansowe, które Wnioskodawca otrzyma tytułem wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji koordynatora wskazanego we wniosku projektu, stanowić będą dla niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (a nie wynagrodzenie), zwolniony z opodatkowania, na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Praca wykonywana przez Wnioskodawcę na rzecz projektu jest pracą wykonywaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji otrzymane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód z działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie cyt. powyżej | przepisów...

Reasumując - otrzymane wynagrodzenie w ramach dotacji i wyżej przedstawionego stanu faktycznego dla przedsiębiorcy nie będzie jego kosztem uzyskania przychodu ani też nie będzie stanowiło dodatkowego źródła dochodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania:
 • w części dotyczącej powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania – jest nieprawidłowe.
 • w pozostałej części – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (obwiązującego od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jest beneficjentem dotacji, która będzie wypłacana przez A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie przeznaczone jest na wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej oraz środka trwałego stanowiącego prototyp innowacyjnego urządzenia do sortowania z wykorzystaniem zaawansowanych technik wizyjnych wraz z dokumentacją techniczną i prawami autorskimi. Dotacja będzie wypłacana ze środków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie uprzednio cyt. przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o A. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie beneficjentem projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2014-2020, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) w związku z realizacja projektu za pośrednictwem A. stanowiącego państwową agencją wykonawczą, to ta część przyznanego Wnioskodawcy od ww. agencji wykonawczej dofinansowania, która pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez agencję na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych. Natomiast w pozostałej części otrzymane przez Wnioskodawcę środki w związku z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej oraz środka trwałego zgodnie z treścią uprzednio cyt. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi również przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji do otrzymanej kwoty nie będzie miał zastosowania wskazywany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 129 oraz art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu stwierdzić należy, że nie będą one mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

A zatem środki finansowe, które Wnioskodawca otrzyma jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizowanego projektu nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy zakresie:

 • powstania przychodu zwolnionego od opodatkowania - należało uznać za nieprawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów środków finansowych stanowiących wynagrodzenie za pracę wykonywana w ramach realizowanego projektu - należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.