IPPB1/4511-1451/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej koszty usług wynikających z faktur wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę ?
IPPB1/4511-1451/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kosztów usług asystenckich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kosztów usług asystenckich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i wykładów z zakresu kardiologii. Wykłady prowadzi w kraju i za granicą. Zakres działalności oraz nawał obowiązków z nią związanych powoduje konieczność skorzystania z usług firmy zewnętrznej, która zajmie się sprawami organizacyjnymi, administracyjnym oraz szeroko rozumianymi usługami asystenckimi np. przygotowaniem materiałów do wykładów, umawianiem spotkań, rezerwacją hoteli. Wnioskodawca zawarł związek małżeński z osobą, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej świadczy na jego rzecz w/w usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej koszty usług wynikających z faktur wystawionych przez żonę jako przedsiębiorcę ...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stosownie do art. 22 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Wydatek więc może być uznany za koszt uzyskania przychodu gdy:

  • został faktycznie poniesiony,
  • istnieje związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy wydatkiem a przychodami,
  • nie jest wymieniony w art. 23 ustawy,
  • został odpowiednio udokumentowany.

Ustawodawca nie wykazał więc konkretnie jakie wydatki mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, ograniczając się do wyszczególnienia w art. 23 wydatków, które nie mogą być uznane za koszt. Możliwość zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu uzależniona jest od istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nim a jego wpływem na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodów.

Z kosztów uzyskania przychodów została wyłączona wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Termin "wartość pracy"należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca świadczona jest na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy bezumowne. Pojecie to należy traktować ściśle, rozgraniczając- dla celów nie zaliczania do kosztów podatkowych - składniki wynagrodzenia za świadczoną pracę od dodatkowych świadczeń ze strony pracodawcy, nie mających wpływu na wartość pracy własnej (ponoszonych przez 1 pracodawcę niezależnie od tego jaki jest wkład pracownika, np. świadczenia BHP).

W przypadku, gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Jest to usługa świadczona przez odrębny podmiot gospodarczy. Jeden z małżonków jako odrębny przedsiębiorca wykonuje usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawia faktury za wykonane usługi.

Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że wartość usługi świadczonej przez firmę żony będzie stanowiła dla mnie koszt uzyskania przychodu, po spełnieniu przesłanek z art. 22 ust.1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-1447/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB6/4510-391/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

usługi
IPTPP1/4512-644/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.