IPPB1/4511-1426/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z wyżej opisanymi studiami, tj. koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
IPPB1/4511-1426/15-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z działalnością agencji reklamowych wg PKD sklasyfikowaną pod symbolem 78.11.Z (a dodatkowo działalność sklasyfikowaną pod symbolami: 18.13.Z, 18.20.Z, 47.91.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 62.01 .Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91 .Z, 63.99.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, ). Działalność tę wykonuje od maja bieżącego roku. Długoterminowo Wnioskodawca chciałby rozwinąć działalność gospodarczą poprzez pozyskanie większej liczby klientów. Obecnie posiada wykształcenie wyższe tytuł licencjata na kierunku grafika komputerowa. Pozyskane wykształcenie jednakże nie dostarczyło mu niezbędnych metod i narzędzi do tworzenia dobrej jakości projektów graficznych, fotografii reklamowej, ilustracji cyfrowej oraz zasad marketingu i prowadzenia kampanii reklamowych. Studia magisterskie na kierunku grafika rozpoczęte 6 września 2014 roku są kontynuacją studiów licencjackich o tym samym profilu. Miesięczna opłata za podjęte studia magisterskie wynosi 760 złotych. Wnioskodawca podjął dalszą naukę w celu zdobycia szerszej wiedzy praktyczniej i teoretycznej z dziedziny projektowania graficznego, fotografii reklamowej, ilustracji cyfrowej, ale również aby poznać szczegółowo zasady marketingu, prowadzenia kampanii reklamowych oraz zasad współpracy z większymi klientami. Studia licencjackie były tylko wstępem do samodzielnego prowadzenia projektów i pracy na własny rachunek. Poruszały wyżej wymienione tematy tylko w stopniu podstawowym i nie dawały poczucia samodzielności w prowadzeniu projektów. Wnioskodawca poprzez kontynuację nauki na uczelni na studiach magisterskich wie, że zdobędzie większe doświadczenie, niezbędną, aktualną wiedzę i pozna nowe trendy wykorzystujące przy współpracy z obecnymi oraz nowymi klientami, co jest doceniane i zauważalne w codziennej pracy.

Bez tytułu magistra ciężko będzie Wnioskodawcy nawiązać współpracę z większymi firmami, oraz w przyszłości zatrudnić dobrych współpracowników. Brak dyplomu, zdecydowanie obniży kwalifikacje Wnioskodawcy w stosunku do konkurencji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z wyżej opisanymi studiami, tj. koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, studia magisterskie związane z grafiką dostarczą mu metod i narzędzi, które pozwolą na skuteczne dotarcie do szerokiego grona klientów, a w rezultacie na zabezpieczenie źródeł przychodów, uniezależnienie się od tylko jednego ich źródła oraz zwiększenie tychże przychodów. Stąd też, w świetle obowiązujących przepisów, wnioskodawca uważa, że wydatki poniesione na ww. studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • ozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca od maja bieżącego roku prowadzi działalność gospodarczą związaną z działalnością agencji reklamowych wg PKD sklasyfikowaną pod symbolem 78.11.Z Wnioskodawca chciałby rozwinąć działalność gospodarczą poprzez pozyskanie większej liczby klientów. Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że studia umożliwią poszerzenie wiedzy praktyczniej i teoretycznej z dziedziny projektowania graficznego, fotografii reklamowej, ilustracji cyfrowej, ale również aby poznać szczegółowo zasady marketingu, prowadzenia kampanii reklamowych oraz zasad współpracy z większymi klientami. Wnioskodawca poprzez kontynuację nauki na uczelni na studiach magisterskich zdobędzie większe doświadczenie, niezbędną, aktualną wiedzę i pozna nowe trendy wykorzystujące przy współpracy z obecnymi oraz nowymi klientami. Dzięki studiom na uczelni Wnioskodawca nawiąże współpracę z większymi firmami, co bezpośrednio przyczyni się do zachowania i zwiększenia źródła osiąganych przez Wnioskodawcę przychodów.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego przyjąć zatem należy, że Wnioskodawca podejmie studia w celu zwiększenia oraz zabezpieczenia źródła przychodu z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wobec tego, wydatki na czesne, podręczniki i dojazdy poniesione w związku ze studiami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPP2/4512-295/15/AJ | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
ILPB3/4510-1-490/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

studia
ILPB2/4511-1-1007/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.