IPPB1/4511-142/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych transakcji dokonanych na rynku Forex
IPPB1/4511-142/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. pochodne instrumenty finansowe
 4. waluta
 5. waluta obca
 6. średni kurs NBP
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. ) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji dokonanych na rynku Forex – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji dokonanych na rynku Forex.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 2009 roku prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Przeważający typ działalności to: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników.

Od 2013 roku w ramach reinwestycji środków pieniężnych zarobionych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje transakcji na rynku forex. Transakcje nie są związane z prowadzoną działalności.

Od początku 2015 transakcje Wnioskodawca przeprowadza za pośrednictwem brokera mającego siedzibę w Autralii. Rachunek brokerski prowadzony jest w walucie USD. Inwestowane środki przelewa do brokera z konta bankowego prowadzonego w walucie USD.

Transakcje na rynku forex wykonywane są w dwojaki sposób: samodzielne kupno i sprzedaż walut oraz poprzez „kopiowanie” transakcji wykonywanych przez innych inwestorów na ich własnych rachunkach brokerskich.

Kopiowanie” transakcji odbywa się w sposób automatyczny za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W momencie, kiedy inwestor, którego transakcje są kopiowane, wykonuje operację na swoim rachunku, oprogramowanie kopiujące i automatycznie wykonuje analogiczną transakcję na rachunku Wnioskodawcy. Dostęp do sygnałów transakcyjnych obarczony jest miesięczną opłatą wyrażoną w walucie USD. Opłaty Wnioskodawca wykonuje za pomocą karty debetowej powiązanej z kontem bankowym prowadzonym w walucie USD.

Oprogramowanie kopiujące musi być zainstalowane na komputerze z systemem operacyjnym Windows i powinno działać w godzinach otwarcia rynku forex. Wnioskodawca uruchomił to oprogramowanie na serwerze VPS (Virtual Private Server - serwer wirtualny). Dostęp do serwera VPS obarczony jest miesięczną opłatą wyrażoną w walucie USD. Opłaty Wnioskodawca wykonuje za pomocą karty debetowej powiązanej z kontem bankowym prowadzonym w walucie USD.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji na rynku forex można zaliczyć opłaty za przelewy z konta bankowego na konto brokerskie...;
 2. W jaki sposób przeliczyć na PLN wyrażony w USD koszt przelewu wykonanego z konta bankowego na rachunek brokerski...;
 3. Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji na rynku forex można za liczyć opłaty za dostęp do sygnałów transakcyjnych (dostęp do transakcji innych inwestorów, które są „kopiowane” na rachunku brokerskim Wnioskodawcy)...;
 4. W jaki sposób przeliczyć na PLN wyrażony w USD koszt opłaty za dostęp do sygnałów transakcyjnych - przy założeniu, że opłata ta jest wykonywana kartą debetową powiązaną z rachunkiem prowadzonym w walucie USD...;
 5. Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji na rynku forex można zaliczyć opłaty za dostęp do serwera VPS...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym za koszty uzyskania przychodów z transakcji na rynku forex można uznać wyłącznie poniesione, celowe, bezpośrednie i właściwie udokumentowane wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych.

Ad. 1 Do kosztów uzyskania przychód u z tytułu transakcji na rynku forex można zaliczyć opłaty za przelewy z konta bankowego na konto brokerskie, ponieważ wydatki te są bezpośrednio związane z wykonaniem transakcji na rynku forex. i

Ad. 2 Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu będzie w tym przypadku dzień, w którym przelew zostanie zaksięgowany na rachunku bankowym prowadzonym w USD – tzn. dzień zgodny z datą księgowania przelewu.

Ad. 3 Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji na rynku forex można zaliczyć opłaty za dostęp do sygnałów transakcyjnych, ponieważ sygnały te są wykorzystywane (za pomocą odpowiedniego oprogramowania) do przeprowadzania transakcji na rynku forex.

Ad. 4 Na podstawie art. 11 a ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu będzie w tym przypadku dzień, w którym operacja obciążenia karty zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym prowadzonym w USD - tzn. dzień zgodny z datą księgowania operacji.

Ad. 5 Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu transakcji na rynku forex nie można zaliczyć opłaty za dostęp do serwera VPS. Serwer ten jest wykorzystywany przeze mnie do uruchomienia oprogramowania kopiującego transakcje innych i i inwestorów, jednak serwer VPS - będąc pełnoprawnym komputerem - może być wykorzystywany również do innych celów - niezwiązanych z forex.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Za datę przychodu określonego powyżej uważa się moment realizacji tych praw, o czym stanowi art. 17 ust. 1b ustawy.

Przez pochodne instrumenty finansowe zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) powołanej ustawy – instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są m.in. niebędące papierami wartościowymi finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe. W kategorii tej mieszczą się transakcje zawierane na rynku.

W związku z powyższym przychód z transakcji na rynku uznać należy za przychód ze źródła przychodów określonego w powołanym wyżej przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z kapitałów pieniężnych.

Sposób opodatkowania tychże dochodów został regulowany w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 tej ustawy dochód ten ustala się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z pochodnych instrumentów finansowych ustala się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Jak wynika z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do kosztów uzyskania przychodów wnioskodawca będzie mógł zaliczyć np. opłaty za przelewy z konta bankowego na konto brokerskie, opłaty za dostęp do sygnałów transakcyjnych, opłaty za dostęp do serwera VPS.

Odnosząc się do przeliczenia na PLN wyrażony w USD kosztów wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Tym samym stanowiskom Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.