IPPB1/4511-1366/15-7/KS | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia 1/4 udziału w nieruchomości Y2 przez Spółkę jawną X, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, są koszty odpłatnego zbycia, w tym udokumentowane koszty nabycia udziału w nieruchomości Y2, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, w tym nakłady na nieruchomość Y1 polegające na budowie budynku handlowo-usługowego?Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1 na rzecz Spółki jawnej X są koszty odpłatnego zbycia,w tym udokumentowane koszty nabycia udziału w nieruchomości Y1, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, w tym nakłady na nieruchomość Y1 poniesione w ramach Spółki jawnej X, polegające na budowie budynku handlowo-usługowego
IPPB1/4511-1366/15-7/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nakłady
 4. przychód
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) oraz pismem z dnia 17 marca 2016 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 lutego 2016 r. nr IPPB1/4511-1366/15-2/KS oraz z dnia 9 marca 2016 r. nr IPPB1/4511-1366/15-5/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - wspólnikiem Spółki jawnej X. Wnioskodawca nabył nieruchomość Y w 1980 roku w drodze kupna. W 2008 roku Wnioskodawca wniósł aportem udział w nieruchomości Y do Spółki jawnej X, po czym z tej nieruchomości zostały wyodrębnione nieruchomości Y1 i Y2. Obecnie Spółka jawna X oraz Wnioskodawca są współwłaścicielami nieruchomości Y, przy czym Spółka jawna posiada 1/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2, a Wnioskodawca posiada 3/4 udziału w nieruchomościach Y1 i Y2. Po wniesieniu aportu, Spółka jawna X ponosiła nakłady na nieruchomość Y1 w wysokości Z zł, polegające na budowie budynku handlowo-usługowego.

Spółka jawna X oraz Wnioskodawca zamierzają dokonać odpłatnego zniesienia współwłasności. W wyniku zniesienia współwłasności, Spółka jawna X ma otrzymać całą nieruchomość Y1, natomiast Wnioskodawca ma otrzymać całą nieruchomość Y2 co spowoduje, że spółka jawna X otrzyma nieruchomość Y1, o wartości ponad swój dotychczasowy udział, a Wnioskodawca otrzyma nieruchomość wartości poniżej swojego dotychczasowego udziału w nieruchomościach Yl i Y2. W związku z powyższym Spółka jawna X będzie zobowiązana do spłaty Wnioskodawcy w kwocie odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością nabytej nieruchomości Yl a wartością swojego dotychczasowego udziału.

W rezultacie odpłatnego zniesienia współwłasności Spółka otrzyma również roszczenie o zapłatę od Wnioskodawcy 3/4 wartości poniesionych nakładów Z zł na nieruchomość Y1 polegających na budowie budynku handlowo-usługowego. Ponieważ wartość roszczenia Spółki jawnej X z tytułu nakładów na nieruchomość Yl jest równa różnicy pomiędzy wartością nabytej nieruchomości Yl a wartością dotychczasowego udziału spółki w nieruchomościach Yl i Y2, spółka jawna X oraz Wnioskodawca oświadczą, że spłata Wnioskodawcy nastąpi poprzez wzajemne potrącenie powyższych wierzytelności.

Pismem z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) oraz z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 lutego 2016 r. nr IPPB1/4511-1366/15-2/KS i z dnia 9 marca 2016 r. nr IPPB1/4511-1366/15-5/KS Wnioskodawca poinformował, że:

 • 1/4 udziału w zbywanej nieruchomości Y2 stanowi własność Spółki jawnej X, natomiast 3/4 udziału w nieruchomości Y1 stanowi własność Wnioskodawcy,
 • zbywana przez Spółkę jawną X nieruchomość (1/4 udziału w nieruchomości Y2) stanowi środek trwały, wykorzystywany w działalności gospodarczej Spółki,
 • zbywana przez Wnioskodawcę nieruchomość (3/4 udziału w nieruchomości Y1) nie jest zakwalifikowana jako towar handlowy i nie jest wykorzystywana w działalności gospodarczej Spółki.
 • wspólnicy spółki jawnej X wnieśli do niej udział w nieruchomości Y w drodze aportu. Po wniesieniu aportu, z nieruchomości Y zostały wyodrębnione nieruchomości Y1 oraz Y2. W wyniku powyższego Spółka jawna X (która od momentu wniesienia aportu była właścicielem 1/4 udziału w nieruchomości Y) stała się właścicielem 1/4 udziału w nieruchomości Yl oraz 1/4 udziału w nieruchomości Y2. Inny wspólnik jest właścicielem 3/4 udziału w nieruchomości Y1 oraz 3/4 udziału w nieruchomości Y2 i stanowi to od początku jego odrębny względem spółki jawnej X majątek,
 • Wnioskodawca nabył 3/4 udziału w nieruchomości Y1 w dniu 15 maja 1980 r.,
 • przedmiotem zbycia na rzecz spółki jawnej 3/4 udziału w nieruchomości Y1 będzie jedynie grunt będący własnością Wnioskodawcy,
 • zbywana przez Wnioskodawcę nieruchomość (3/4 udziału w nieruchomości Y1) nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia 1/4 udziału w nieruchomości Y2 przez Spółkę jawną X, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, są koszty odpłatnego zbycia, w tym udokumentowane koszty nabycia udziału w nieruchomości Y2, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, w tym nakłady na nieruchomość Y1 polegające na budowie budynku handlowo-usługowego...
 2. Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1 na rzecz Spółki jawnej X są koszty odpłatnego zbycia, w tym udokumentowane koszty nabycia udziału w nieruchomości Y1, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, w tym nakłady na nieruchomość Y1 poniesione w ramach Spółki jawnej X, polegające na budowie budynku handlowo-usługowego...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania oznaczonego nr 1 wydane zostało odrębnie rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku zniesienia współwłasności w przedmiotowej sprawie dojdzie do odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1 przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki jawnej X. W rezultacie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 updof Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak stanowi art. 22 ust. 6c updof, koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Należy zauważyć, że Spółka jawna X ponosiła nakłady w wysokości Z zł na nieruchomość Y1 polegające na budowie budynku handlowo-usługowego. Ponieważ Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej X, w przypadku odpłatnego zbycia 3/4 udziału w nieruchomości Y1 przez Wnioskodawcę na rzecz spółki jawnej X, kosztami uzyskania przychodów będą również nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na nieruchomość Y1, polegające na budowie budynku handlowo-usługowego, w części przypadającej na Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podkreślić należy, że w rozpatrywanej sprawie przystępując do rozważenie kwestii ewentualnych kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz spółki jawnej udziału w nieruchomości należy przede wszystkim dokonać analizy przepisów w zakresie występowania przesłanek warunkujących powstanie przychodu określonego w katalogu źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (pkt 8).

Powołany wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Podkreślić jednocześnie należy, że w takim przypadku nie wystąpią również koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości skoro zdarzenie to nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- wykorzystywanych na potrzeby związane działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się co do zasady przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy pod warunkiem, że były wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli dany składnik majątku nie był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej jego odpłatne zbycie nie wygeneruje przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wskazano, że Wnioskodawca nabył 3/4 udziału w nieruchomości Y1 w dniu 15 maja 1980 r. Zbywana przez Wnioskodawcę nieruchomość (3/4 udziału w nieruchomości Y1) nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej.

W ocenie tut. organu podatkowego w przedmiotowej sprawie, w wyniku przeniesienia własności udziału w nieruchomości na rzecz spółki jawnej przez Wnioskodawcę, nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy, gdyż udział w nieruchomości, nie stanowił składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. W rezultacie czynność ta nie mieści się w dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że zbycie 3/4 udziału w nieruchomości Y1 na rzecz spółki jawnej, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego zdarzenie to należy rozpatrywać w kontekście źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 powoływanej ustawy. Przy czym, w przedmiotowej sprawie, przychód ze zbycia ww. udziału w nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie, albowiem zdarzenie to będzie mieć miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Skoro zatem zdarzenie to nie spowoduje powstania przychodu podatkowego, to tym samym nie wystąpią koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę 3/4 udziału w nieruchomości Y1 na rzecz spółki jawnej.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w nieruchomości należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.