IPPB1/4511-1363/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?2. Czy pawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy?3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez Wnioskodawcę przed darowizną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
IPPB1/4511-1363/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce i prowadzącą od 1990 roku jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest obecnie przede wszystkim sprzedaż sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego. Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, który tworzy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego (dalej zwany Przedsiębiorstwem). Wnioskodawca zamierza rozpocząć proces sukcesji prowadzonego biznesu poprzez przekazanie własności, jak również zarządzania, prowadzonym dotychczas samodzielnie Przedsiębiorstwem na rzecz swoich trzech synów. W tym celu synowie Wnioskodawcy założą spółkę cywilną z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Cywilna). Wnioskodawca planuje dokonanie darowizny Przedsiębiorstwa na rzecz synów działających jako wspólnicy Spółki Cywilnej. Działalność Przedsiębiorstwa będzie kontynuowana w ramach Spółki Cywilnej w niezmienionej formie. Zgodnie z intencją Wnioskodawcy oraz jego synów, ciężar spłaty zobowiązań cywilnoprawnych funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem przejdzie na wspólników Spółki Cywilnej na podstawie odrębnych czynności prawnych.

W związku z darowizną Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez Spółkę Cywilną zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, Spółka Cywilna będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań nieuregulowanych przez Wnioskodawcę do dnia aportu, wynikających z faktur:

 1. wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed aportem, ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną.
 2. wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną.

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach, faktury dokumentujące zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem zostaną zapłacone bezpośrednio na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, ponieważ Spółka Cywilna (jako nabywca przedsiębiorstwa oraz podmiot, który przejął zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem) zobowiązana będzie do spełnienia świadczenia wynikającego z tych faktur. Dotyczy to zarówno faktur wystawionych przed dniem darowizny, jak również faktur wystawionych po dniu darowizny (faktury związane z Przedsiębiorstwem mogą zostać wystawione po dniu darowizny na Wnioskodawcę, ponieważ termin na wystawienie faktury mija 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę).

Ponadto może również zaistnieć sytuacja, w ramach której Wnioskodawca przed darowizną poniesie koszty, które będą bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznanymi po darowiźnie przez Spółkę Cywilną, tzn. Wnioskodawca przed darowizną zapłaci na rzecz kontrahenta zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przed darowizną na Wnioskodawcę, natomiast przychody związane z tymi kosztami rozpoznane zostaną po darowiźnie przez wspólników Spółki Cywilnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez Wnioskodawcę przed darowizną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy...

Zdaniem wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 Ustawy PIT.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są takie koszty, które spełniają kumulatywnie następujące warunki:

 1. zostały poniesione przez podatnika,
 2. są definitywne, a więc bezzwrotne,
 3. pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. nie są kosztami wymienionym w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną, które zostaną zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, spełniają wszystkie wymienione powyżej warunki niezbędne do uznania ich za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że wydatki te zostaną poniesione przez podatnika, a więc przez Wnioskodawcę. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca daruje na rzecz swoich synów własność całego Przedsiębiorstwa. Z darowizną Przedsiębiorstwa ściśle związane będzie przejęcie przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Aby więc przedmiotowe wydatki, zapłacone zostały po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, Wnioskodawca musi wyzbyć się swoich aktywów stanowiących Przedsiębiorstwo. Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie zobowiązania przez Spółkę Cywilną ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach darowizny Przedsiębiorstwa od Wnioskodawcy), będzie miała charakter jedynie techniczny.

Ponadto przedmiotowe wydatki będą definitywne (Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu tych wydatków). Wydatki te pozostawały również w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą oraz zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy PIT u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed darowizną, zapłacone po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez darowizną, zapłaconych po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Przedmiotowe wydatki spełniają wszystkie wymienione na wstępnie warunki niezbędne do uznania ich za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Podobnie jak w przypadku wydatków stanowiących koszty bezpośrednie, należy stwierdzić, że wydatki stanowiące koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, zostaną poniesione przez podatnika, a więc przez Wnioskodawcę. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca daruje na rzecz swoich synów własność całego Przedsiębiorstwa. Z darowizną Przedsiębiorstwa ściśle związane będzie przejęcie przez obdarowanych ciężaru spłaty zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem. Aby więc przedmiotowe wydatki, zapłacone zostały po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, Wnioskodawca musi wyzbyć się swoich aktywów stanowiących Przedsiębiorstwo. Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie zobowiązania przez Spółkę Cywilną ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach darowizny Przedsiębiorstwa od Wnioskodawcy), będzie miała charakter jedynie techniczny.

Ponadto przedmiotowe wydatki będą definitywne (Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu tych wydatków). Wydatki te pozostawały również w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą oraz zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - będą to koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c Ustawy PIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 5d Ustawy PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5E, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed darowizną na rzecz Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed darowizną, a zapłacone zostaną po darowiźnie na rzecz kontrahenta przez Spółkę Cywilną, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, a więc w dacie na który ujęto je w księgach rachunkowych (określony dzień przypadający przed darowizną).

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez Wnioskodawcę przed darowizną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że przedmiotowe wydatki będą bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez wspólników Spółki Cywilnej, nie będą więc pozostawały w bezpośrednim związku z przychodami Wnioskodawcy.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że mimo iż to Wnioskodawca przed darowizną ureguluje należności wynikające z przedmiotowych faktur, wydatki te należy uznać za koszty uzyskania przychodu wspólników Spółki Cywilnej. Zdaniem Wnioskodawcy, należy przyjąć, że wspólnicy Spółki Cywilnej będą uprawnieni do kontynuowania rozliczeń Wnioskodawcy w zakresie wydatków, które będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej.

Ponadto przedmiotowe wydatki będą definitywne (bezzwrotne), będą pozostawały w związku z prowadzoną przez Spółkę Cywilną działalnością gospodarczą oraz zostaną poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto przedmiotowe wydatki nie będą stanowiły kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 Ustawy PIT.

Podsumowując, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez Wnioskodawcę przed darowizną, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Za powyższym stanowiskiem przemawia również moment, w którym przedmiotowe wydatki powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 5c Ustawy PIT koszty uzyskania przychodów, inne i niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 5d Ustawy PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Biorąc pod uwagę powyższą regulację, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami wspólników Spółki Cywilnej, zapłacone przez Wnioskodawcę przed darowizną, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i wyłącznie przez wspólników Spółki Cywilnej w roku podatkowym w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.