IPPB1/4511-1351/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Czy wykonując usługi medyczne poza granicami kraju i wyjeżdżając w tym celu w zagraniczną podróż służbową, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - za czas takiej podróży - wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)?
IPPB1/4511-1351/15-2/ECinterpretacja indywidualna
  1. diety
  2. działalność gospodarcza
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. podróż służbowa (delegacja)
  5. usługi medyczne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest lekarzem dentystą, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG. Działalność ta została rozpoczęta w sierpniu 2015 r. Wnioskodawca nie posiada własnego gabinetu, w którym mógłby świadczyć usługi medyczne. Usługi te wykonuje więc na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie Polski. Wnioskodawca zawarł również umowę o świadczenie usług medycznych z podmiotem mającym siedzibę w Szwecji. Usługi te są wykonywane na terytorium Szwecji.

Obecnie Wnioskodawca świadczy więc usługi zarówno na terytorium Polski, jak i Szwecji, przy czym w celu świadczenia usług na terytorium Szwecji Wnioskodawca wyjeżdża do tego kraju na kilku-kilkunastodniowe okresy, z założenia nie przekraczające 3 tygodni, co czyni w ramach podróży służbowych, ujmując w kosztach uzyskania przychodów diety z tytułu takich podróży. Następnie przebywa w Polsce również kilka-kilkanaście dni, świadcząc usługi na rzecz polskich podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Planowany łączny pobyt za granicą nie powinien przekroczyć 183 dni w roku.

Wnioskodawca nie wynajmuje na terytorium Szwecji mieszkania, nie posiada tam również swojego zakładu: oddziału, przedstawicielstwa, biura, budowy czy też osoby, która działa w jego imieniu i na jego rzecz (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to wykonuje).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonując usługi medyczne poza granicami kraju i wyjeżdżając w tym celu w zagraniczną podróż służbową, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - za czas takiej podróży - wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Natomiast stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Oznacza to, że o ile tylko dany wydatek ma na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, a jednocześnie nie jest on ujęty w katalogu kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT, to stanowi on koszt uzyskania przychodów.

Bezsprzeczne jest, że koszt w postaci diety jest przez Wnioskodawcę ponoszony w celu osiągnięcia przychodów. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Przepis ten nie przewiduje żadnych ograniczeń kręgu osób uprawnionych ze względu na rodzaj lub miejsce wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też nie rozróżnia wyjazdu służbowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, dokonania zakupu środka trwałego czy świadczenia usługi w wykonywaniu zawartej umowy. Jedyne ograniczenie, które zostało wprowadzone w tym przepisie odnosi się do limitu wartości, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wyłącza bowiem z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że uzyskując przychody z wykonywania usług medycznych poza granicami kraju i wyjeżdżając w tym celu w zagraniczną podróż służbową, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - za czas takiej podróży - wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.