IPPB1/4511-1343/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zbycia utworu Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych oraz będą mu przysługiwały 50% koszty uzyskania przychodu ?
IPPB1/4511-1343/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 26 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego.

Indywidualna działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest skoncentrowana na reklamie. Z kolei spółka Wnioskodawcy zajmuje się tworzeniem rozwiązań marketingowych. W ramach obu w/w aktywności Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19%.

Wnioskodawca ma zamiar stworzyć w ramach indywidualnego, autorskiego projektu utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Celem projektu jest opracowanie analizy rynku oprogramowania proposal software:

 • analiza funkcjonalności oprogramowania 5 największych konkurentów na rynku proposal software
 • analiza cen rozwiązań konkurencyjnych
 • analiza komunikacji konkurentów
 • badanie potrzeb wśród potencjalnych klientów w postaci wywiadów pogłębionych.

Projekt i jego efekt nie mieszczą się zarówno w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawcy, jak i w zakresie działalności spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Wnioskodawca chce jednak upewnić się, jakie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowania w przypadku zbycia przez niego praw autorskich do wytworzonego dzieła (utworu) za kwotę nieprzekraczającą górnej granicy pierwszego progu podatkowego. Wnioskodawca nie korzystał przy tym do tej pory z 50% kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zbycia utworu Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych oraz będą mu przysługiwały 50% koszty uzyskania przychodu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia utworu Wnioskodawca będzie opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych oraz będą mu przysługiwały 50% koszty uzyskania przychodu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r,, poz. 361 ze zm.; dalej: „updof”), jednym ze źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. W myśl art. 18 updof - za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Stosownie do art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Zaś na mocy art. 22 ust. 9a updof – w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W świetle powyższych nie budzi wątpliwości, że zbycie praw autorskich do utworu (koncepcji oprogramowania) będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu z praw majątkowych. Projekt Wnioskodawcy nie mieści się w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jest odrębny od niej i autorski. Zgodnie bowiem z definicją działalności gospodarczej, chodzi o działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 updof (art. 5a pkt 6 updof). Projekt Wnioskodawcy nie spełnia tych wymogów, choćby z racji braku ciągłości i zorganizowania, jak również z uwagi na odrębny przedmiot, niż prowadzona przez niego działalność gospodarcza.

Dlatego też nie będzie miał zastosowania w tym przypadku art. 30c ust. 1 updof, zgodnie z którym - podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Z tego względu zastosowanie będą miały zasady ogólne, a podatek będzie rozliczony wg skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof. Skorzystanie przez wnioskodawcę z praw autorskich lub rozporządzenie nimi będzie usprawiedliwiało zastosowanie do osiągniętego przychodu 50% kosztów jego uzyskania, albowiem kwota przychodu nie będzie przekraczała górnej granicy pierwszego progu podatkowego, a Wnioskodawca nie korzystał do tej pory z 50% kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 tej ustawy określa źródła przychodów. W myśl tego przepisu, odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 7:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • pkt 7 – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Z powyższego wynika, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wyłączenie powyższe obejmuje więc m.in. przychody uzyskane z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. powyżej ustawy - zgodnie z którym źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych, niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Stosownie natomiast do art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego wskazują jedynie przykładowo z jakiego tytułu przychód należy zaliczać do przychodów z praw majątkowych. Do tego źródła przychodów należy zatem zaliczać wszelkie przychody uzyskiwane przez podatników m.in. z posiadania, korzystania i rozporządzania przez nich prawami autorskimi, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Na mocy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Stosownie do art. 17 tej ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki jawnej. Indywidualna działalność gospodarcza Wnioskodawcy jest skoncentrowana na reklamie. Z kolei spółka Wnioskodawcy zajmuje się tworzeniem rozwiązań marketingowych. W ramach obu ww. aktywności Wnioskodawca jest opodatkowany podatkiem dochodowym wg stawki liniowej 19%.

Wnioskodawca ma zamiar stworzyć w ramach indywidualnego, autorskiego projektu utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Celem projektu jest opracowanie analizy rynku oprogramowania proposal software. Projekt i jego efekt nie mieszczą się zarówno w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawcy, jak i w zakresie działalności spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Wnioskodawca planuje zbycie praw autorskich do wytworzonego dzieła (utworu) za kwotę nieprzekraczającą górnej granicy pierwszego progu podatkowego. Wnioskodawca nie korzystał przy tym do tej pory z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla kwalifikacji przychodów twórców, artystów i wykonawców z tytułu korzystania i rozporządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do źródła przychodów ma znaczenie fakt czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.

Wyjaśnić należy, że przychody osiągane z praw autorskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy zakwalifikować jako przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast przychód z tytułu przeniesienia praw autorskich uzyskany przez podatnika (osobę fizyczną) na podstawie umów zawartych poza działalnością gospodarczą należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej nie będą miały zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów.

Skoro Wnioskodawca wskazał, że opracowanie analizy rynku oprogramowania stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, a Wnioskodawca będzie jego twórcą i będzie je sprzedawał, jednakże czynności te nie będą wykonywane w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawcy, jak i w zakresie działalności spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, to przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane będą do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą bowiem przychodami z praw majątkowych. Oznacza to, że przychody te nie będą zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W rezultacie, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegał będzie - w roku uzyskania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do kwestii możliwości pomniejszenia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia oprogramowania przez Wnioskodawcę o koszty uzyskania przychodu stwierdzić należy, że w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - co do zasady - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

O zastosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów decyduje zatem fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu z tytułu przedmiotu prawa autorskiego bądź pokrewnego.

W myśl art. 22 ust. 9a ww. ustawy, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Jednakże zgodnie art. 22 ust. 12 ww. ustawy do przychodów, o których mowa w art. 14 (przychody z działalności gospodarczej), nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów określone w ust. 9. W stosunku do tych przychodów obowiązuje zasada wyrażona w ww. art. 22 ust. 1 ustawy.

Rozważając zatem możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, należy wziąć pod uwagę, do jakiego źródła przychodów został zakwalifikowany przychód jaki otrzymał Wnioskodawca z tytułu zbycia praw autorskich do wytworzonego dzieła (utworu).

Ponadto powołany przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych, i podatnik jest twórcą, czy też nie, należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że ma zamiar stworzyć w ramach indywidualnego, autorskiego projektu utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i jako twórca zamierza zbyć praw autorskich do wytworzonego dzieła (utworu). Poza tym Wnioskodawca poinformował, że projekt i jego efekt nie mieszczą się zarówno w zakresie działalności indywidualnej Wnioskodawcy, jak i w zakresie działalności spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Zatem, w przedmiotowej sprawie przychód z tytułu odpłatnego zbycia stworzonego przez Wnioskodawcę opracowania analizy rynku oprogramowania zaliczyć należy do przychodów z praw majątkowych, do których zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, że przychód z tytułu odpłatnego zbycia stworzonego przez Wnioskodawcę oprogramowania zaliczyć należy do przychodów z praw majątkowych. Dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze zbycia przez niego praw autorskich do wytworzonego dzieła (utworu) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem do osiągniętych przychodów Wnioskodawca będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, z zastosowaniem limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 9a ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku, interpretację indywidualną oparto zatem na wskazanym przez Wnioskodawcę opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania – właściwy organ – ustali, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest odmienne od rzeczywistego, to wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcę w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie zauważyć należy, że organy podatkowe nie są właściwe w zakresie rozstrzygania autorskiego charakteru wykonywanych czynności. Interpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim nie leży w kompetencji organów podatkowych.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Przepis art. 3 pkt 2 ww. Ordynacji podatkowej stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, cytowana powyżej ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, a tym samym do stwierdzenia, czy Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu przepisów ww. ustawy lub czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego. W razie wątpliwości, co do prawidłowości zakwalifikowania wykonanej pracy jako korzystającej z praw autorskich lub pokrewnych, należy zwrócić się w celu rozstrzygnięcia tej kwestii do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IPPB1/4511-1317/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

utwory
IPPB4/4511-951/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.