IPPB1/4511-1158/15-2/EC | Interpretacja indywidualna

Zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. W szczególności będą to wydatki poniesione na nabycie tego udziału, tj. suma wartości wkładu gotówkowego oraz kwoty udzielonej pożyczki. Wartość odsetek nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, ponieważ wnioskodawca nie poniósł żadnego faktycznego wydatku związanego z wniesionymi do J. odsetkami.
IPPB1/4511-1158/15-2/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. obowiązek
 4. odsetki od pożyczki
 5. pożyczka
 6. sprzedaż
 7. spółka komandytowa
 8. spółka osobowa
 9. wkład
 10. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zwany dalej „Wnioskodawcą”, jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest wspólnikiem komandytariuszem w spółce pod firmą J. sp. z o.o. sp.k., zwaną dalej J. Wnioskodawca wniósł do J. wkład, na który złożył się wkład w postaci gotówki, kwoty udzielonej przez wnioskodawcę J. pożyczki oraz w postaci odsetek od pożyczki, której wnioskodawca uprzednio udzielił J.. Odsetki zostały naliczone, lecz nie zostały nigdy zapłacone przez J. na rzecz wnioskodawcy i nie zostały przez wnioskodawcę uznane za przychód w rozumieniu przepisów podatkowych. W związku z tym wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków w związku z wniesieniem odsetek do J. Wnioskodawca planuje sprzedaż ogółu praw i obowiązków wynikających z jego udziału w J.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału wnioskodawcy w J., kosztem uzyskania przychodu dla wnioskodawcy będzie suma wkładu gotówkowego wnioskodawcy do J., kwoty kapitału pożyczki udzielonej przez wnioskodawcę J. oraz wkładu w postaci odsetek od pożyczki, czy też wyłącznie suma wartości wkładu gotówkowego oraz kwoty kapitału udzielonej pożyczki...

Zdaniem wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków wynikających z udziału wnioskodawcy w J. kosztem uzyskania przychodu dla wnioskodawcy będzie wyłącznie suma wartości wkładu gotówkowego oraz kwoty udzielonej pożyczki.

Wartość odsetek nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, ponieważ wnioskodawca nie poniósł żadnego faktycznego wydatku związanego z wniesionymi do J. odsetkami. Odsetki te nie stanowiły również przychodu podatkowego wnioskodawcy. Kwota kapitału pożyczki będzie natomiast stanowiła koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy, ponieważ jej konwersja na udział w J. jest równoznaczna z wniesieniem do J. wkładu gotówkowego o tej samej wartości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – określanego w dalszej części skrótem „K.s.h.”), ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 10 § 2 K.s.h.). Powyższe unormowania dopuszczają możliwość przeniesienia udziału rozumianego, jako ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na osoby trzecie lub pozostałych wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika, że jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z uwagi na fakt, iż w ww. przepisie ustawodawca używa zwrotu w „szczególności” przyjąć należy, że katalog praw majątkowych jest otwarty, a zatem można do niego zaliczyć również inne prawa majątkowe, niewymienione w powyższym przepisie. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody ze sprzedaży osobom trzecim przez wspólnika spółki osobowej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce. Trzeba przy tym zauważyć, iż w stosunku do przychodów ze sprzedaży udziału w spółce osobowej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Zatem przychód ze sprzedaży udziału w spółce komandytowej, w myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie w momencie otrzymania lub postawienia Wnioskodawcy do dyspozycji pieniędzy (lub wartości pieniężnych).

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo – skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

W świetle tego przepisu należy przyjąć, że do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków Wnioskodawca może zaliczyć wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych i które mają związek ze źródłem tego przychodu. W szczególności będą to wydatki poniesione uprzednio przez Wnioskodawcę na nabycie tego udziału. Jednocześnie należy zauważyć, że wartość wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki winna być określona w zawartej umowie spółki jawnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej - J. Wnioskodawca wniósł do J. wkład, na który złożył się wkład w postaci gotówki, kwoty udzielonej przez wnioskodawcę J. pożyczki oraz w postaci odsetek od pożyczki, której wnioskodawca uprzednio udzielił J.. Odsetki zostały naliczone, lecz nie zostały nigdy zapłacone przez J. na rzecz wnioskodawcy i nie zostały przez wnioskodawcę uznane za przychód w rozumieniu przepisów podatkowych.

Wnioskodawca planuje sprzedaż ogółu praw i obowiązków wynikających z jego udziału w J.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. W szczególności będą to wydatki poniesione na nabycie tego udziału, tj. suma wartości wkładu gotówkowego oraz kwoty udzielonej pożyczki. Wartość odsetek nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, ponieważ wnioskodawca nie poniósł żadnego faktycznego wydatku związanego z wniesionymi do J. odsetkami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.