IPPB1/4511-1075/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki partnerskiej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych lub doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz tejże spółki przez jej wspólnika w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej.
IPPB1/4511-1075/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spółka partnerska
 4. usługi prawnicze
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki partnerskiej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych lub doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz tejże spółki przez jej wspólnika w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki partnerskiej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych lub doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz tejże spółki przez jej wspólnika w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego i prowadzi działalność w formie spółki partnerskiej radców prawnych i doradców podatkowych (dalej: „Spółka”). Równocześnie Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w ramach której świadczy usługi pomocy prawnej, w tym w zakresie prawa podatkowego.

Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Spółką umowę o współpracy, której przedmiotem będzie świadczenie przez Wnioskodawcę usług pomocy prawnej, w tym w zakresie prawa podatkowego w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz Spółki. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki dotyczyć będą pomocy prawnej klientom Spółki, tzn. Spółka na podstawie umowy zawartej z klientem zobowiązuje się świadczyć na rzecz klienta usługi pomocy prawnej, w tym w zakresie prawa podatkowego, a Wnioskodawca będzie w tym zakresie podwykonawcą Spółki. Za swoje usługi Wspólnik będzie wystawiał Spółce faktury VAT. Przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki stanowić będą dla Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu PIT przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 i nast. Ustawy PIT.

Wnioskodawcy, pozostającemu partnerem w Spółce, przysługiwać będzie, stosownie do postanowień umowy Spółki, udział w zysku osiąganym przez Spółkę.

Partnerem Spółki, oprócz Wnioskodawcy, jest inna osoba fizyczna, doradca podatkowy. Drugi z partnerów Spółki zamierza zawrzeć ze Spółką analogiczną co Wnioskodawca umowę o współpracy, na podstawie której świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi doradztwa podatkowego, wystawiając na rzecz Spółki faktury VAT z tego tytułu.

Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości partnerami Spółki mogą zostać także inne osoby fizyczne będące radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi, które będą świadczyły na rzecz Spółki usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia; usług pomocy prawnej od Wnioskodawcy, udokumentowany fakturą wystawioną, przez Wnioskodawcę na Spółkę, stanowi dla Wnioskodawcy będącego partnerem w tej Spółce koszt uzyskania przychodu- z tytułu uczestnictwa w Spółce proporcjonalnie do udziału w zyskach określonego w umowie Spółki...
 2. Czy wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia usług doradztwa podatkowego lub usług pomocy prawnej od innych partnerów Spółki, udokumentowany fakturą wystawioną przez tych partnerów na Spółkę, stanowi dla Wnioskodawcy będącego partnerem w tej Spółce koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce proporcjonalnie do udziału w zyskach określonego w umowie Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1 Wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia usług pomocy prawnej od Wnioskodawcy, udokumentowany fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę na Spółkę, stanowi dla Wnioskodawcy będącego partnerem w tej Spółce koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce proporcjonalnie do udziału w zyskach, określonego w umowie Spółki.

Stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady powyższe, stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1) Ustawy PIT stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • powinien pozostawać w związku z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • powinien być właściwie udokumentowany.

Przepis art. 22 ust. 1 Ustawy PIT nie określa jakie konkretne wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku pomiędzy ponoszonymi kosztami a osiąganymi przychodami tzn. poniesienie wydatku powinno mieć wymierny lub co najmniej potencjalny wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź funkcjonowanie źródła tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

Bez wątpienia natomiast wydatek z tytułu nabycia usług pomocy prawnej nie jest objęty katalogiem wydatków wymienionych w art. 23, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze iż świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki usługi związane są z usługami jakie Spółka świadczy swoim klientom występuje przewidziany w art. 22 ust. 1 Ustawy PIT związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodami osiąganymi przez Spółkę.

Z kolei w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników. W kontekście powołanego przepisu Wnioskodawca wskazuje, że wykonywanie wskazanych we wniosku usług pomocy prawnej następować będzie w oparciu o stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze: Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą oraz Spółkę. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie może znajdować zastosowania powołany wyżej przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT, gdyż wykonywanie usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest pracą własną w rozumieniu tęgo przepisu.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia usług pomocy prawnej od Wnioskodawcy, udokumentowany fakturą wystawioną przez Wnioskodawcę na Spółkę, stanowi dla Wnioskodawcy będącego partnerem w tej Spółce koszt uzyskania. przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce proporcjonalnie do udziału w zyskach, określonego w umowie Spółki, tj. stosownie do art. 8 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT.

Wnioskodawca podkreśla końcowo, że analogiczne do powyższego stanowisko jest prezentowane w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych z upoważnienia Ministra Finansów np.: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Iżby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 października 2013 r. nr IPPB1/415-830/13-2/IF, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2013 r., nr ITPB1/415-468a/13/WM, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 maja 2010 r. nr IBPB1/1/415-237/10/ZK i innych podobnych.

Ad. 2. Wydatek poniesiony przez Spółkę z tytułu nabycia usług doradztwa podatkowego lub pomocy prawnej od innych partnerów Spółki, udokumentowany fakturą wystawioną przez partnera na Spółkę, stanowi dla Wnioskodawcy będącego partnerem w tej Spółce koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestnictwa w Spółce proporcjonalnie do udziału w zyskach, określonego w umowie Spółki.

Na uzasadnienie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołuje argumentację wskazaną w odniesieniu do pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.