IPPB1/415-817/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą od 1 kwietnia 2014 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych - Kancelarię Prawną. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składam deklarację VAT-7. W ramach działalności gospodarczej świadczy usługi prawne na rzecz osób prawnych i fizycznych. Wnioskodawczyni zawieram z klientami umowy o kompleksową obsługę prawną, a także umowy z indywidualnymi usługobiorcami o całościowe załatwienie konkretnej sprawy sądowej.

W ramach jednej z umów z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie udzielonego Jej pełnomocnictwa procesowego działa w imieniu na rzecz klienta, w skali każdego miesiąca ponosi wydatki na rzecz i w imieniu klienta z tytułu opłat sądowych (pozwy wnoszone elektronicznie w e-sądzie).

Wnioskodawczyni ponosi także wydatki związane z dojazdem do sądu oraz koszty wysyłanej w sprawach towarzystwa ubezpieczeniowego korespondencji.

  1. Na podstawie umów zawieranych z klientami Kancelaria ponosi koszty takie jak opłaty sądowe w imieniu i na rzecz nabywców usług prawnych. Wydatki te nie są wliczane w cenę usługi prawnej są płacone przez klientów dodatkowo. Zwrot tych należności przysługuje Kancelarii od swoich klientów niezależnie od wynagrodzenia należnego za świadczone usługi prawne. Dowodem poniesienia powyższych opłat przez Kancelarię są wyciągi z rachunku bankowego Kancelarii, jak również szczegółowe zestawienia sporządzane przez Kancelarię, z których wynika kiedy, na czyją rzecz i z czyją sprawą są związane opłaty sądowe ponoszone przez Kancelarię w imieniu i na rzecz klienta.
  2. Klienci Kancelarii są również zobowiązani, na podstawie zawartej między stronami umowy, do zwrotu wydatków poniesionych pierwotnie przez Kancelarię w celu wykonania usług prawnych na rzecz klientów, które są związane z wysyłką pism, dojazdem do sądów, dojazdem na spotkania z klientami. Są to m.in. opłaty za znaczki pocztowe, przejazd samochodem. W związku z powyższym klienci są obciążani obowiązkiem zwrotu wydatków takich jak przejazd samochodem, znaczki pocztowe. Powyższe koszty dodatkowe, jako Kancelaria, ponoszę we własnym imieniu i na swoja rzecz, a następnie poniesione koszty Wnioskodawczyni refakturuje na usługobiorców.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy powyższe opłaty sądowe, ponoszone w imieniu i na rzecz klienta, powinny być dokumentowane fakturami VAT i czy powinny być wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług... Czy jeżeli nie powinny być zaliczane do podstawy opodatkowania to mogą być ujęte na fakturze, czy raczej powinny być udokumentowane notą księgową... Czy opisany sposób dokumentowania opłat sądowych (szczegółowe zestawienia) jest wystarczający dla nieuwzględniania ich w podstawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
  2. Czy zwracane przez klientów dodatkowe opłaty związane z wysyłką pism - tj. zakup znaczków, dojazd do sądów – t. j. przejazd samochodem, które pierwotnie ponoszę jako Kancelaria we własnym imieniu i na swoją rzecz, stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% ... Czy opłaty te powinny być ujęte na fakturze sprzedaży łącznie z wynagrodzeniem za usługę, czy w odrębnej pozycji...
  3. Czy ponoszone przez Wnioskodawczynię pierwotnie koszty związane z opłatami sądowymi, jak i wydatki na zakup znaczków i przejazd samochodem stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich zwrot jest przychodem podatkowym...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 3 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie pytania Nr 1 i 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni - wydatki związane z opłatami sądowymi, ponoszone w imieniu i na rzecz klientów, nie mają charakteru definitywnego a ich zwrot przez klientów nie powoduje przyrostu aktywów Kancelarii. W związku z powyższym nie jest spełniona podstawowa przesłanka z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Oznacza to, ze wydatki związane z opłatami sądowymi nie stanowią dla mnie jako przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów.

Zwrócone przez klientów wydatki z tytułu opłat sądowych nie stanowią również przychodu podatkowego, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zakup znaczków pocztowych, jak i wydatki związane z przejazdem samochodem stanowiącym środek trwały w działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, natomiast zwrócone przez klienta stanowią przychód podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.