IPPB1/415-667/14-3/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji,) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy (dalej „Wnioskodawca”) rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej (dalej „Spółka”). Spółka zorganizowana i zarejestrowana będzie według prawa słowackiego jako komanditna spoloćnost, odpowiednik polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Poza Wnioskodawcą wspólnikami Spółki mogą być osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej. Spółka pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą w Unii Europejskiej, poza terytorium Polski, a głównym źródłem jej dochodów będą dywidendy wypłacane przez spółki z grupy. Dywidendy te mogą być wypłacane w formie pieniężnej oraz w formie aktywów niepieniężnych tj. w postaci akcji. Akcje te następnie mogą zostać odpłatnie zbyte przez Wnioskodawcę. Spółka na terytorium Słowacji utrzymywać będzie stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki decyzje. Ponadto Spółka będzie prowadzić również działalność operacyjną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof...
  2. Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji,) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy...

Odpowiedź na pytanie numer 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. W zakresie pytania numer 1 zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy.

Jak zostało wskazane powyżej, Komanditna spolocnost jest w świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników, którym przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym przez k.s. Udział ten może zostać wypłacony do wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aktywów niepieniężnych (akcji).

Przychód z tytułu udziału w zysku Spółki.

Tytułem wstępu, Wnioskodawca pragnie wskazać, że otrzymane wynagrodzenie od Spółki powinno być kwalifikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który, co do zasady podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż z punktu widzenia cywilnoprawnego, obowiązek wypłaty zysku z tytułu udziału w Spółce jest zobowiązaniem jednostronnym, wynikającym ze stosunków właścicielskich. Wypłacie tego zysku nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne wspólnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że otrzymane wynagrodzenie z tytułu udziału w zysku Spółki w postaci akcji powinno być zakwalifikowane zgodnie z art. 14 ust. 2, pkt 8 updof jako wartość otrzymanych świadczeń w naturze. W związku z powyższym wartość ta powinna zostać ustalona zgodnie z art. 11 ust 2-2b tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Bez znaczenia pozostaje fakt, iż w odniesieniu do Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód (przychód) z tytułu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku Spółki może podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof.

Za taką interpretacją przemawia fakt, iż w przypadku wypłaty zysku w postaci niepieniężnej, składniki majątkowe, jakie zostaną przekazane Wnioskodawcy, zostaną wydane w związku z realnym zobowiązaniem Spółki, obliczonym na podstawie wartości rynkowej akcji. Jako, że zmianie nie ulega wartość wypłaty, a jedynie forma świadczenia, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych powinna odpowiadać kwocie należnej z tytułu wypłaty zysku w formie gotówkowej.

Odpłatne zbycie otrzymanych akcji.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6) lit. a) upodof za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu wartości tego rodzaju przychodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 updof (art. 17 ust. 2 updof). Wynika z tego, że aby ustalić przychód z tytułu sprzedaży akcji należy cenę określoną w umowie sprzedaży pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia.

Jako, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, określony zgodnie z art. 9 ust. 2 updof jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach wypłaty zysku ze Spółki w formie niepieniężnej determinuje wysokość zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art. 23.

Jak już zostało wskazane, Wnioskodawca otrzyma od Spółki z tytułu udziału w zysku akcje, które należy traktować jako świadczenie w naturze. W związku z tym koszt uzyskania przychodu w takim przypadku powinien zostać ustalony w oparciu o art. 22 ust. 1d. W myśl powyższego przepisu kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw jest wartość przychodu określona w art. 11 ust 2 i 2a tj. cena rynkowa.

W przypadku wypłaty zysku Spółki wydawane są składniki majątkowe w związku z realnym zobowiązaniem Spółki wypłacającej zysk, które obliczane są na podstawie wartości rynkowej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro aktywa niepieniężne stanowią zysk Spółki o określonej wartości, to wartość ta powinna stanowić równocześnie koszt uzyskania przychodów w przypadku późniejszego, odpłatnego zbycia przedmiotu wypłaty (akcji).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższych konkluzji nie zmienia brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, według którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatanego zbycia tych papierów wartościowych. Przepis ten reguluje wyłącznie kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie i objęcie papierów wartościowych.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości rynkowej otrzymanych aktywów z dnia ich wydania Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko, choć na gruncie odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27.02.2014 sygn. IPPB3/423-1004/13-2/KK.

Na uwagę zasługuje również orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21.11.2012 sygn. II FSK 1509/11, w którym Sąd wskazał, że w momencie sprzedaży prawa majątkowego co prawda uzyskuje się przychód, lecz utracone (przekazane w zamian za zapłatę) prawo majątkowe stanowi koszt w wysokości tej części, która podlega sprzedaży. Odmienna ocena prowadziłaby do uznania transakcji sprzedaży za bezprzedmiotową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.