IPPB1/415-563/11-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wydatki poniesione przez wspólnika spółki komandytowej przed zarejestrowaniem tej spółki w sądzie (przed jej formalnym powstaniem) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wspólnika? W której pozycji rozliczenia rocznego PIT B (jako załącznika do PIT 36) należy ująć ewentualnie kup o których mowa powyżej, oraz koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jakie podatnik poniósł w roku 2010 (nawet jeśli powiększają stratę)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25.05 2011 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 13.06.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed zarejestrowaniem Spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.06 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed zarejestrowaniem Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni (obcokrajowiec) jest wspólnikiem i jednocześnie komplementariuszem spółki komandytowej. Jako osoba fizyczna nie mająca na terenie Polski miejsca zamieszkana, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawczyni w 2010 r. uzyskała przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu udziału w spółce komandytowej. Spółka została wpisana do KRS-u w dniu 07.05.2010 r.

Przed wpisem do KRS-u Wnioskodawczyni (jak i drugi komplementariusz i komandytariusz) poniosła wydatki na zawiązanie spółki komandytowej (opłaty sądowe, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym, opłaty za tłumaczenie, opłaty za reprezentację prawną i notariusza).

Dodatkowo jako płatnik składek ZUS; (wyłącznie za siebie) z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej; ponosi koszt obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, który nie jest kosztem spółki lecz wspólnika.

Związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione przez wspólnika spółki komandytowej przed zarejestrowaniem tej spółki w sądzie (przed jej formalnym powstaniem) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wspólnika... W której pozycji rozliczenia rocznego PIT B (jako załącznika do PIT 36) należy ująć ewentualnie kup o których mowa powyżej, oraz koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jakie podatnik poniósł w roku 2010 (nawet jeśli powiększają stratę)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka komandytowa jako spółka osobowa nie podlega opodatkowaniu od dochodów spółki. Dochód uzyskują jedynie wspólnicy spółki i podatnikami podatku dochodowego nie są spółki osobowe lecz jej wspólnicy stosownie do art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) i art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, które nie zostały wyłączone z puli kosztów przez ustawodawcę.

Zakładając, że spółka komandytowa będzie prowadziła działalność gospodarczą, czyli w ramach tej spółki jej właściciele będą osiągali przychody, które będą umiejscowione w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zdaniem Wnioskodawczyni to oznacza, że wydatki poniesione w związku z organizacją spółki były celowe tj. służące uzyskaniu przychodu (utworzeniu źródła przychodu). Wydatki takie umniejszają dochód bądź powiększają stratę.

Zdaniem podatnika poniesione wydatki, o których mowa powyżej (będące KUP) oraz koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, winien wpisać w załączniku PIT B (jako załącznik do zeznania rocznego PIT-36) w części B, a dochód i koszty wypracowane przez spółkę komandytową w części C.

Odpowiedź na pytanie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed zarejestrowaniem Spółki stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pani w zakresie drugiej części pytania zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23

Przepis powyższy oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Z treści przywołanego przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednocześnie, iż koszty uzyskania przychodów należy odnosić do tego źródła przychodów z którym dane wydatki są związane.

Odnosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy oddzielić koszty ponoszone przez Spółkę od kosztów ponoszonych przez Jej wspólników w związku z zawiązaniem Spółki. Koszty związane z zarejestrowaniem Spółki powinni ponosić wspólnicy.

Wspólnicy zawierający umowę spółki działają bowiem w swoim imieniu, a nie przyszłej spółki, która powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i od tego momentu staje się tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Koszty zawarcia umowy Spółki, obciążają jej założycieli, u których stanowić będą koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przez nich udziałów.

Reasumując mając na uwadze powyższe, stwierdza się, że wydatki poniesione przez wspólników przed zawiązaniem spółki komandytowej tj opłaty sądowe, opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym, opłaty za tłumaczenie, opłaty za reprezentację prawną i notariusza nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów wspólników z działalności gospodarczej bowiem stanowią one koszty związane z innym źródłem przychodu.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy) Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.