IPPB1/415-464/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną.
IPPB1/415-464/14-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. objęcie (nabycie) akcji
  4. spółka kapitałowa
  5. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. (data nadania 26 czerwca 2014 r., data wpływu 30 czerwca 2014 r.) na wezwanie z dnia 18 czerwca 2014 r. (data doręczenia 23 czerwca 2014 r.) Nr IPPB1/415-464/14-2/MS, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza objąć/nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”), w wyniku czego stanie się udziałowcem Sp. z o.o. Planowane jest, iż Sp. z o.o. dokona zakupu akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. W przyszłości planowane jest także przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę jawną (dalej: „Sp.j.”) na podstawie przepisów działu III tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Sp.j. dokona zbycia akcji, nabytych przez Sp. z o.o. przed przekształceniem w Sp.j., na rzecz podmiotu trzeciego.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr IPPB1/415-464/14-2/MS wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W dniu 30 czerwca 2014 r. do tut. Biura wpłynęło uzupełnienie, w którym Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności spółki jawnej będzie m.in. kupno i sprzedaż (obrót) papierami wartościowymi, w tym akcjami, a czynności te będą stanowić realizację przedmiotu działalności gospodarczej tej spółki, tj. akcje będą stanowiły towar handlowy w spółce jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Sp. z o.o., na nabycie akcji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji przez Sp. j., powstałą z przekształcenia Sp. z o.o. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp. j. ...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Sp. z o.o. na nabycie akcji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji przez Sp.j, powstałą z przekształcenia Sp. z o.o. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j.

Na gruncie polskiego prawa podatkowego przyjęto zasadę, iż spółki niebędące osobami prawnymi (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie są podatnikami podatku dochodowego. Spółki te są podmiotami transparentnymi podatkowo co oznacza, że osiągane przez nie przychody oraz ponoszone koszty są przypisywane bezpośrednio do ich wspólników. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT”) zasadę tą wyraża art. 8 ust. 1 i 2, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Regułę tą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W praktyce oznacza to, że Wnioskodawca, jako wspólnik Sp.j., powinien zwiększać swoje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT”) oraz koszty ich uzyskania o przypadające na niego proporcjonalnie do udziału w zysku Sp.j. przychody i koszty uzyskiwane/ponoszone przez Sp.j.

W Konsekwencji uznać należy, ze zbycie akcji przez Sp.j. spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT u Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp.j. Kosztem uzyskania tego przychodu powinny być zaś wydatki poniesione na nabycie tych akcji co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. W analizowanej sytuacji wydatki na nabycie akcji zostaną co prawda poniesione przez Sp. z o.o., niemniej jednak na skutek przekształcenia Sp. z o.o. w Sp.j. prawo do ich rozpoznania przejdzie na Sp.j., a ściślej |biorąc pod uwagę wspomniany art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT na jej wspólników, w tym Wnioskodawcę.

Wskazać bowiem należy, że przekształcenie Sp. z o.o. w Sp.j. skutkuje pełną sukcesją praw i obowiązków tj. przejściem tych praw i obowiązków ze spółki przekształcanej (Sp. z o.o.) na spółkę przekształconą (Sp.j.). Zgodnie bowiem z art. 93a § 1 w związku z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) osobowa spółka handlowa (w tym spółka jawna) zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Istotą przekształcenia jest jedynie zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzona przez podmiot przekształcany działalność gospodarcza jest bowiem co do zasady kontynuowana w takim samym zakresie i przy wykorzystaniu tego samego majątku - zmienia się jedynie jej forma prawna. Stąd też na gruncie prawa podatkowego (art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej) przyjęto zasadę, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową winno skutkować pełną sukcesją w zakresie praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Do praw tych zaliczyć należy także prawo do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu ze zbycia akcji przez Sp.j. (powstałą z przekształcenia Sp. z o.o.) wydatków poniesionych przez Sp. z o.o. (przekształconą następnie w Sp.j.) na ich nabycie. W momencie nabycia akcji przez Sp. z o.o. wydatki te nie mogą zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu przez Sp. z o.o., zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - ich rozpoznanie jest bowiem odroczone do momentu zbycia akcji i uzyskania z tego tytułu przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. W przypadku gdy zbycia akcji dokona Sp.j. (powstała z przekształcenia Sp. z o.o.) i uzyska z tego tytułu przychód, to jednocześnie będzie też uprawniona do uwzględnienia kosztów uzyskania tego przychodu w wysokości kosztów poniesionych uprzednio przez Sp. z o.o. na ich nabycie. Z uwagi jednak, że Sp.j. jest podmiotem transparentnym podatkowo, przychody ze zbycia akcji i koszty ich uzyskania, o których mowa powyżej powinny być przypisane bezpośrednio do wspólników Sp.j., w tym Wnioskodawcy - proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku Sp. j., zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT.

W ostatecznym rozrachunku, Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany do rozpoznania przychodu ze zbycia akcji przez Sp.j. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j. Jednocześnie Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako kosztu uzyskania tego przychodu części wydatków poniesionych na nabycie akcji przez Sp. z o.o., przekształconą następnie w Sp.j. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje oraz wyroki sądów dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.