IPPB1/415-464/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. (data nadania 26 czerwca 2014 r., data wpływu 30 czerwca 2014 r.) na wezwanie z dnia 18 czerwca 2014 r. (data doręczenia 23 czerwca 2014 r.) Nr IPPB1/415-464/14-2/MS, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji przez spółkę jawną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza objąć/nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”), w wyniku czego stanie się udziałowcem Sp. z o.o. Planowane jest, iż Sp. z o.o. dokona zakupu akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. W przyszłości planowane jest także przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę jawną (dalej: „Sp.j.”) na podstawie przepisów działu III tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). Sp.j. dokona zbycia akcji, nabytych przez Sp. z o.o. przed przekształceniem w Sp.j., na rzecz podmiotu trzeciego.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. Nr IPPB1/415-464/14-2/MS wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W dniu 30 czerwca 2014 r. do tut. Biura wpłynęło uzupełnienie, w którym Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem działalności spółki jawnej będzie m.in. kupno i sprzedaż (obrót) papierami wartościowymi, w tym akcjami, a czynności te będą stanowić realizację przedmiotu działalności gospodarczej tej spółki, tj. akcje będą stanowiły towar handlowy w spółce jawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione przez Sp. z o.o., na nabycie akcji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji przez Sp. j., powstałą z przekształcenia Sp. z o.o. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp. j. ...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Sp. z o.o. na nabycie akcji, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu zbycia akcji przez Sp.j, powstałą z przekształcenia Sp. z o.o. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j.

Na gruncie polskiego prawa podatkowego przyjęto zasadę, iż spółki niebędące osobami prawnymi (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie są podatnikami podatku dochodowego. Spółki te są podmiotami transparentnymi podatkowo co oznacza, że osiągane przez nie przychody oraz ponoszone koszty są przypisywane bezpośrednio do ich wspólników. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT”) zasadę tą wyraża art. 8 ust. 1 i 2, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Regułę tą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W praktyce oznacza to, że Wnioskodawca, jako wspólnik Sp.j., powinien zwiększać swoje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT”) oraz koszty ich uzyskania o przypadające na niego proporcjonalnie do udziału w zysku Sp.j. przychody i koszty uzyskiwane/ponoszone przez Sp.j.

W Konsekwencji uznać należy, ze zbycie akcji przez Sp.j. spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT u Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Sp.j. Kosztem uzyskania tego przychodu powinny być zaś wydatki poniesione na nabycie tych akcji co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. W analizowanej sytuacji wydatki na nabycie akcji zostaną co prawda poniesione przez Sp. z o.o., niemniej jednak na skutek przekształcenia Sp. z o.o. w Sp.j. prawo do ich rozpoznania przejdzie na Sp.j., a ściślej |biorąc pod uwagę wspomniany art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT na jej wspólników, w tym Wnioskodawcę.

Wskazać bowiem należy, że przekształcenie Sp. z o.o. w Sp.j. skutkuje pełną sukcesją praw i obowiązków tj. przejściem tych praw i obowiązków ze spółki przekształcanej (Sp. z o.o.) na spółkę przekształconą (Sp.j.). Zgodnie bowiem z art. 93a § 1 w związku z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) osobowa spółka handlowa (w tym spółka jawna) zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Istotą przekształcenia jest jedynie zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzona przez podmiot przekształcany działalność gospodarcza jest bowiem co do zasady kontynuowana w takim samym zakresie i przy wykorzystaniu tego samego majątku - zmienia się jedynie jej forma prawna. Stąd też na gruncie prawa podatkowego (art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej) przyjęto zasadę, że przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową winno skutkować pełną sukcesją w zakresie praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Do praw tych zaliczyć należy także prawo do rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu ze zbycia akcji przez Sp.j. (powstałą z przekształcenia Sp. z o.o.) wydatków poniesionych przez Sp. z o.o. (przekształconą następnie w Sp.j.) na ich nabycie. W momencie nabycia akcji przez Sp. z o.o. wydatki te nie mogą zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu przez Sp. z o.o., zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - ich rozpoznanie jest bowiem odroczone do momentu zbycia akcji i uzyskania z tego tytułu przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym. W przypadku gdy zbycia akcji dokona Sp.j. (powstała z przekształcenia Sp. z o.o.) i uzyska z tego tytułu przychód, to jednocześnie będzie też uprawniona do uwzględnienia kosztów uzyskania tego przychodu w wysokości kosztów poniesionych uprzednio przez Sp. z o.o. na ich nabycie. Z uwagi jednak, że Sp.j. jest podmiotem transparentnym podatkowo, przychody ze zbycia akcji i koszty ich uzyskania, o których mowa powyżej powinny być przypisane bezpośrednio do wspólników Sp.j., w tym Wnioskodawcy - proporcjonalnie do ich prawa do udziału w zysku Sp. j., zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT.

W ostatecznym rozrachunku, Wnioskodawca będzie zatem zobowiązany do rozpoznania przychodu ze zbycia akcji przez Sp.j. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j. Jednocześnie Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako kosztu uzyskania tego przychodu części wydatków poniesionych na nabycie akcji przez Sp. z o.o., przekształconą następnie w Sp.j. - proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Sp.j.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje oraz wyroki sądów dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.