IPPB1/415-162/12-3/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W rozpatrywanym przypadku wydatki związane z uiszczeniem opłaty za studia podyplomowe winny być zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo – w dacie ich poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2012 r. (data wpływu 17.02.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na studia podyplomowe – jest prawidłowe,
 • sposobu rozliczenia poniesionych wydatków na studia podyplomowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych z dziedziny architektury krajobrazu. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie księgi przychodów i rozchodów. Ewidencję księgową prowadzi osobiście. Osobiście wykonuję także wszelkie inne czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem usługi, do której działalność została utworzona tj. projektowaniem zieleni, Ponieważ z wykształcenia jest architektem krajobrazu i nie posiada specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości czy zarządzania firmą, w październiku 2011 podjęła kształcenie na poziomie wyższym w ramach Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu celem zdobycia wiedzy w tym zakresie.

Celem rzeczonych studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie na powiązania pomiędzy różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa. Program studiów obejmuje:

 1. Rachunkowość
 2. Czytanie sprawozdań finansowych
 3. Analiza sprawozdań finansowych jako źródło informacji do podejmowania decyzji
 4. Sprawozdawczy rachunek kosztów
 5. Podstawy zarządzania
 6. Zarządzanie operacyjne
 7. Zarządzanie strategiczne
 8. Logistyka
 9. Marketing
 10. Rachunek kosztów dla zarządzania
 11. Decyzje krótkookresowe
 12. Rachunek kosztów standardowych
 13. Rachunek kosztów działań
 14. Zarządzanie kosztami działań
 15. Zarządzanie rentownością klienta
 16. Ceny transferowe i produkcja pomocnicza
 17. Rachunkowość ośrodk6w odpowiedzialności
 18. Budżetowa metoda zarządzania
 19. Ocena projektów inwestycyjnych
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 21. Motywacyjne systemy wynagradzania
 22. Perspektywa finansowa w zarządzaniu wartością firmy
 23. Zarządzanie wartością firmy
 24. Zrównoważona karta osiągnięć
 25. Controliing
 26. Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości zarządczej

W dniu 28,10.2011 S. wystawiła fakturę za usługę omówionego powyżej kształcenia. Fakturę otrzymała w listopadzie 2011 r. Studia trwają od połowy października 2011 do pierwszego tygodnia czerwca 2012.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 08.05.2012 r. Wnioskodawczyni wskazała iż prowadzona przez nią księga przychodów i rozchodów jest prowadzona metodą „kasową”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy w tej sytuacji mogę zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatek na wzmiankowane powyżej kształcenie...
 2. Czy koszt ten należy zaliczyć jednorazowo czy też rozłożyć proporcjonalnie na czas trwania kształcenia...
 3. Jak rozliczyć część kosztów przypadającą na zamknięty rok obrotowy 2011...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki ponoszone w celu osiągania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, przy czym ustawa nie wskazuje, aby poniesiony wydatek przełożył się bezpośrednio na konkretny przychód. art. 23 nie zabrania uznać za koszty podatkowe „datki ponoszone przez przedsiębiorcę na podnoszenie własnych kwalifikacji.

Kształcenie, w zakres którego wchodzą m.in. Podstawy rachunkowości, Podstawy zarządzania organizacją, Zarządzanie strategiczne, Zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami, Nowe warunki konkurowania przedsiębiorstw, Pomiar kosztów i korzyści w procesie zarządzania, Rachunek kosztów, Kontrola menedżerska - budżetowa metoda zarządzania, Budżetowanie, Marketing, ma na celu umożliwienie efektywniejszego zdobywania i utrzymywania klientów oraz zarządzania działalnością m.in. poprzez umiejętną wycenę usług opartą o rachunek kosztów czy ocenę rentowności klientów, oraz dostarczenia wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń podatków. Kształcenie to służy zatem osiąganiu przychodów i wydatki z nim związane należy uznać za koszt uzyskania przychodu.

Ad.2

Zgodnie z art. 22 pkt 5c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W interpretowanym przypadku koszt (koszt kształcenia) nie jest bezpośrednio związany z przychodami i przekracza rok podatkowy. Koszt ten należy zatem rozłożyć proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy tj. proporcjonalnie do czasu trwania kształcenia czyli na miesiące: październik, listopad, grudzień 2011 i styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2012.

Ad.3

Jeśli Interpretacja będzie zgodna z moim stanowiskiem i zostanie dostarczona przed upływem terminu składania rocznych deklaracji podatkowych, część kosztów przypadająca na rok 2011 (tj. 3/9 całości) zostanie ujęta w łącznych rocznych kosztach roku 2011 „a część przypadająca na rok 2012 w miesiącu otrzymania interpretacji w wysokości odpowiadającej sumie kosztów przypadających na miesiące od stycznia do miesiąca otrzymania interpretacji pozostała część kosztu proporcjonalnie w kolejnych miesiącach do czerwca włącznie.

Jeśli interpretacja będzie zgodna z moim stanowiskiem i zostanie dostarczona po upływie terminu składania rocznych deklaracji podatkowych część kosztu przypadająca na rok 2011 zostanie ujęta w korekcie deklaracji podatkowej, natomiast część przypadająca na rok 2012 zostanie ujęta w sposób opisany powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na studia podyplomowe – jest prawidłowe, natomiast nieprawidłowe w zakresie sposobu rozliczenia poniesionych wydatków na studia podyplomowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawcy, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na studia podyplomowe nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na opłacenie studiów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawczynie działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych z dziedziny architektury krajobrazu. Wnioskodawczyni rozpoczęła studia podyplomowe – na kierunku Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, które pozwolą zdobyć jej kwalifikacje pomocne w prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na podyplomowych studiach , choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Odnosząc się natomiast zagadnień przedstawionych w pytaniu 2 i 3 organ wyjaśnia, iż:

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia, bez względu na to, kiedy zostały uzyskane przychody, z którymi te koszty są bezpośrednio związane.

Ze złożonego wniosku wynika, iż wydatki zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z tzw. „metodą kasową”.

Przy ewidencjonowaniu kosztów nie mają, zatem zastosowania zasady określone w art. 22 ust. 5–5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane dla podatników prowadzących księgi rachunkowe.

W konsekwencji – przy tej metodzie ewidencjonowania kosztów – Wnioskodawczyni nie ma obowiązku stosować się do dyspozycji przepisu art. 22 ust. 5c ww. ustawy, z którego wynika, że koszty pośrednie, – jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego – stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W rozpatrywanym przypadku wydatki związane z uiszczeniem opłaty za studia podyplomowe winny być zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo – w dacie ich poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawiony stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.