IPPB1/415-1456/12-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 07.11.2012 r. (data wpływu 14.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z podjęciem studiów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z podjęciem studiów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Początkowo główną działalnością firmy Wnioskodawczyni było prowadzenie rekrutacji – głównie w sektorze marketingowym. Z uwagi na wygaśnięcie umowy z głównym kontrahentem Wnioskodawczyni skupiła działalność na drugim najważniejszym profilu firmy – działaniach marketingowych. Od 8 miesięcy Wnioskodawczyni świadczy usługi dla swoich klientów, prowadząc działania marketingowe takie jak: przygotowywanie materiałów reklamowych, prowadzenie prezentacji ich produktów, reprezentowanie klientów na targach branżowych, kontakt z prasą, reklamy w internecie.

W 2007 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła studia o kierunku „Reklama i Marketing” w Wyższej Szkole Zarządzania. Niestety z uwagi na problemy zdrowotne i niską frekwencję Wnioskodawczyni musiała przerwać studia. Aktualnie główny klient Wnioskodawczyni (od którego przychody stanowią większość całego przychodu firmy Wnioskodawczyni) zwrócił się do Wnioskodawczyni z prośbą o kontynuowanie studiów, uzasadniając tę prośbę faktem, że prowadząc działania marketingowe Wnioskodawczyni często reprezentuje ich firmę i chcieliby, aby tę rolę pełniła osoba z wyższym wykształceniem. Wnioskodawczyni powrót na studia planowała od pewnego czasu i zaistniała sytuacja jest ku temu dodatkową motywacją. Wnioskodawczyni zgodziła się na ten warunek kontynuacji współpracy z firmą Y. również z uwagi na fakt, iż spełniając go otrzymała większe zlecenia, a tym samym zwiększyła swój przychód.

Wniosek dotyczy możliwości uznania opłaty za studia za koszt uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni czytała wiele interpretacji ustawy o podatku dochodowym w tym kontekście i okazało się, że jeśli profil studiów jest związany z profilem działalności firmy oraz nauka wpływa bezpośrednio na wzrost przychodów, to można uznać to za koszt. Wnioskodawczyni prosi o interpretację jej konkretnej sytuacji, gdyż nie chciałaby zbyt pochopnie podjąć decyzji, gdyby mogło to wiązać się z zakwestionowaniem tej decyzji przez Urząd skarbowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opłatę za studia o profilu „Reklama i Marketing” Wnioskodawczyni może uznać za koszt prowadzenia działalności wpływający na zwiększenie przychodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Studia o kierunku Reklama i Marketing mają bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodu firmy Wnioskodawczyni z trzech powodów:

  1. podnoszą kwalifikacje Wnioskodawczyni w zakresie prowadzonej działalności,
  2. pozwalają Wnioskodawczyni utrzymać dotychczasowych klientów (warunek współpracy postawiony przez jednego z klientów),
  3. kontynuacja nauki zaskutkowała bezpośrednim zwiększeniem zakresu obowiązków i podniesieniem przychodów od firmy Y. z 700 do 2300 zł netto miesięcznie.

Studia są również prywatną korzyścią nie tylko dla firmy ale przedmioty, których Wnioskodawczyni uczy się na studiach (m. In. Podstawy Finansów, Techniki Produkcyjne w Reklamie, Marketing, Ekonomia) pozwalają Wnioskodawczyni również lepiej prowadzić działalność (np. Wnioskodawczyni sama rozlicza księgowość firmy), zarządzać finansami firmy i Wnioskodawczyni ma w przyszłości nadzieję rozwinąć ją na tyle, aby móc zatrudnić pracowników.

Możliwość uznania opłaty za studia (około 700 zł miesięcznie) pozwoli Wnioskodawczyni też lepiej utrzymać stabilność finansową i kontynuować naukę z mniejszą obawą o utratę środków do życia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być prawidłowo udokumentowany.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki , o których mowa we wniosku, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też, wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który, co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od grudnia 2011 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Początkowo główną działalnością firmy Wnioskodawczyni było prowadzenie rekrutacji – głównie w sektorze marketingowym. Z uwagi na wygaśnięcie umowy z głównym kontrahentem Wnioskodawczyni skupiła działalność na drugim najważniejszym profilu firmy – działaniach marketingowych. W 2007 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła studia o kierunku „Reklama i Marketing” jednak z uwagi na problemy zdrowotne i niską frekwencję Wnioskodawczyni musiała przerwać studia. Główny klient Wnioskodawczyni zwrócił się do Niej z prośbą o kontynuowanie studiów, uzasadniając tę prośbę faktem, że prowadząc działania marketingowe Wnioskodawczyni często reprezentuje ich firmę i chcieliby, aby tę rolę pełniła osoba z wyższym wykształceniem. Wnioskodawczyni powrót na studia planowała od pewnego czasu i zaistniała sytuacja jest ku temu dodatkową motywacją. Wnioskodawczyni zgodziła się na ten warunek z uwagi na fakt, iż spełniając go otrzymała większe zlecenia, a tym samym zwiększyła swój przychód.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli program studiów Wnioskodawczyni jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawczynię usług), ewentualnie w zachowaniu źródła tego przychodu, nie ma przeszkód prawnych, aby zaliczyć wydatki związane z tymi studiami (czesne) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te, jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, jednak pod koniecznym warunkiem ich należytego udokumentowania.

Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia.

Podkreślić należy, że interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawione przez Wnioskodawcę, natomiast dopiero w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ podatkowy może dokonać ustalenia okoliczności stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), które rzeczywiście zaistniały.

Ponadto, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.