IPPB1/415-1221/14-5/EC | Interpretacja indywidualna

Czy zapłacony podatek (finansowany z własnych środków) jest kosztem podatkowym? (pyt. 5)
IPPB1/415-1221/14-5/ECinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconego podatku dochodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconego podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stan faktyczny nr 1

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Firma Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie projektowania graficznego, przygotowania projektów i produktów reklamowych, a także przygotowania prezentacji oraz budowania stron www.

Często na potrzeby działalności Wnioskodawczyni kupuje zdjęcia, grafiki wektorowe i klipy wideo. Wykorzystuje je jako ilustracje i grafiki w różnych projektach graficznych lub prezentacjach, które wykonuje w celu zrealizowania zamówienia klientów.

Za możliwość wykorzystania w swojej pracy materiałów (fotografii, grafik, filmów), a ściślej - skorzystania z praw autorskich do nich - firmy będące właścicielami tych materiałów, żądają opłat ustalonych w szczególny sposób. Mianowicie potencjalny klient zobowiązany jest do nabycia swoistego abonamentu nazwanego „kredytem”. W ramach „kredytu” uprawniony jest do skorzystania z praw do poszczególnych zdjęć lub grafik, które również wycenione są „w kredytach”. Zakupione kredyty nie podlegają zwrotowi. W konsekwencji ponoszone przez podmiot krajowy na rzecz osoby zagranicznej wydatki związane z „zakupem kredytów” w istocie stanowią uiszczaną z góry i niepodlegającą zwrotowi opłatę za prawo do skorzystania z praw autorskich do udostępnionych klientom materiałów graficznych.

Prowadząc firmę Wnioskodawczyni dokonuje zakupu materiałów graficznych „w ramach kredytu” od firm mających siedzibę za granicą (obecnie: Stany Zjednoczone Ameryki - Nowy Jork, Holandia - Amsterdam).

Od zagranicznych firm Wnioskodawczyni otrzymuje fakturę za abonament miesięczny (np. na 50 pobrań). Abonament ten określa liczbę „kredytów”, które następnie Wnioskodawczyni wymienia na zdjęcia i inne materiały graficzne. Pobiera je za pomocą witryny internetowej. Płatność za fakturę uiszcza przez internet za pomocą karty kredytowej. W związku z tym nie istnieje możliwość techniczna o pomniejszenie wypłacanej należności o kwotę należnego od niej podatku dochodowego.

Obecnie Wnioskodawczyni nie posiada certyfikatów rezydencji podatkowej potwierdzających, że odbiorcą należności jest amerykański/ holenderski rezydent podatkowy. Dlatego, że w przypadku transakcji dokonywanych za pośrednictwem Internetu uzyskanie certyfikatu rezydencji zwykle jest niemożliwe.

Stan faktyczny nr 2

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Jej firma świadczy usługi w zakresie projektowania graficznego, przygotowania projektów i produktów reklamowych, a także przygotowania prezentacji oraz budowania stron www.

W ramach swojej działalności Wnioskodawczyni wykonuje wiele projektów graficznych dla kontrahentów. Zdarzają się również takie projekty, które tworzy we współpracy z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą lub podpisuje umowy cywilnoprawne. Współpraca z tymi osobami odbywa się za pomocą internetu (zdalnie).

Aby zapanować nad ogromem informacji, planów, ustaleń, zmian Wnioskodawczyni wykupiła dostęp do systemu do zarządzania projektami . Aplikacja do systemu jest hostowana na serwerach firmy, która ją stworzyła (firma mieści się w Stanach Zjednoczonych). Dostęp do systemu jest możliwy na każdym komputerze, gdyż jest to usługa on-line (Wnioskodawczyni nie ma możliwości instalacji programu na konkretnym komputerze). Aplikacja jest narzędziem do komunikacji na poziomie zleceniodawca - wykonawca. Aplikacja umożliwia stworzenie listy wykonywanych projektów z panelu administracyjnego oraz zarządzanie nimi. Każdy projekt może być udostępniany dowolnej liczbie osób odpowiedzialnych za niego. Aplikacja pozwala na komunikację online wszystkich osób zaangażowanych, jak również załączanie plików. Dostępny jest także kalendarz z terminami poszczególnych zadań.

Za w/w dostęp do aplikacji wystawiany jest co miesiąc Invoice (abonament) od firmy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Chicago).

Pismem z dnia 8 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny oraz opłatę.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał:

Stan faktyczny nr 1:

Wnioskodawca wskazał, że obecnie jest w posiadaniu oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej tylko od firmy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej od firmy z Holandii.

Stan faktyczny nr 2:

Firma Wnioskodawcy jest końcowym użytkownikiem oprogramowania do zarządzania projektami . Wnioskodawca korzysta z tego oprogramowania na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i nie ma uprawnień do powielania oprogramowania w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Stan faktyczny nr 1

W związku z powyższym:

 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego zapłata na rzecz firm z USA i Holandii za zakup zdjęć i materiałów graficznych podlega pod art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na firmie Wnioskodawczyni ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.o.p,d,o.p....
 2. Czy jeśli Wnioskodawczyni uzyska certyfikat rezydencji od firmy z USA i Holandii, to czy zryczałtowanym podatek dochodowy w wysokości 20% będzie mogła obniżyć do stawki określonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem...
 3. Czy po uzyskaniu certyfikatów rezydencji będzie mogła wystąpić od Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku...
 4. W jaki sposób powinien być liczony zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconych należności...
 5. Czy zapłacony podatek (finansowany z własnych środków) jest kosztem podatkowym...

Stan faktyczny nr 2

W związku z powyższym:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego w/w usługi on-line podlegają podatkowi u źródła zg z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 5 w zakresie 1 stanu faktycznego. Odpowiedź na pozostałe pytania w zakresie stanu faktycznego nr 1 i stanu faktycznego nr 2 zostanie wydana odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni zapłacony podatek jest kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Również, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, a w tym wypadku taki związek bez wątpienia zachodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 1. musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu;
 2. nie może być wymieniony w art. 23 w/w ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 3. musi być należycie udokumentowany.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są co do zasady wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu. Ponadto wydatek musi być prawidłowo udokumentowany, w sposób nie budzący wątpliwości.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalności gospodarczej można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Przy czym każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów, o czym stanowi art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodów są takie wydatki, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy nie uważa się koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Często na potrzeby działalności Wnioskodawczyni kupuje zdjęcia, grafiki wektorowe i klipy wideo. Za możliwość wykorzystania w swojej pracy materiałów (fotografii, grafik, filmów), a ściślej - skorzystania z praw autorskich do nich - firmy będące właścicielami tych materiałów, żądają opłat ustalonych w szczególny sposób. Mianowicie potencjalny klient zobowiązany jest do nabycia swoistego abonamentu nazwanego „kredytem”. W ramach „kredytu” uprawniony jest do skorzystania z praw do poszczególnych zdjęć lub grafik, które również wycenione są „w kredytach”. Zakupione kredyty nie podlegają zwrotowi. W konsekwencji ponoszone przez podmiot krajowy na rzecz osoby zagranicznej wydatki związane z „zakupem kredytów” w istocie stanowią uiszczaną z góry i niepodlegającą zwrotowi opłatę za prawo do skorzystania z praw autorskich do udostępnionych klientom materiałów graficznych.

Prowadząc firmę Wnioskodawczyni dokonuje zakupu materiałów graficznych „w ramach kredytu” od firm mających siedzibę za granicą (obecnie: Stany Zjednoczone Ameryki - Nowy Jork, Holandia - Amsterdam).

Od zagranicznych firm Wnioskodawczyni otrzymuje fakturę za abonament miesięczny (np. na 50 pobrań). Abonament ten określa liczbę „kredytów”, które następnie Wnioskodawczyni wymienia na zdjęcia i inne materiały graficzne. Pobiera je za pomocą witryny internetowej. Płatność za fakturę uiszcza przez internet za pomocą karty kredytowej. W związku z tym nie istnieje możliwość techniczna o pomniejszenie wypłacanej należności o kwotę należnego od niej podatku dochodowego.

W związku z tym wątpliwość Wnioskodawczyni dotyczy możliwości zaliczenia zapłaconego podatku w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy, w szczególności ww. art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, stwierdzić jednak należy, iż zapłacony podatek dochodowy nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na powyższe przedstawione we wniosku stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ILPB2/415-994/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IPPB3/423-706/14-2/JBB | Interpretacja indywidualna

podatek
IPPB1/415-1161/14-3/EC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.