IPPB1/415-1090/14-3/AM | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki na zagospodarowania nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego, które wpływają na atrakcyjność lokalizacji osiedla realizowanego przez dewelopera, mniejszą liczbę miejsc postojowych i nasadzeń zastępczych na terenie osiedla są kosztem uzyskania przychodów w dacie poniesienia ?
IPPB1/415-1090/14-3/AMinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. inwestycje
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. tereny zielone
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 19 grudnia 2014 r. ( data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest między innymi wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Polsce, która zajmuje się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (deweloper). W jednym z zadań inwestycyjnych (osiedle) doszło do następującej sytuacji. Budowa budynków mieszkalnych ma miejsce głównie na terenie przemysłowym i poprzemysłowym. Z nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym spółki osobowej graniczy inna nieruchomość należąca do jednostki samorządu terytorialnego. Spółka osobowa i jednostka podpisały porozumienie w myśl, którego spółka osobowa we własnym zakresie i na własny koszt dokona zagospodarowania terenu nieruchomości w zamian za co uzyska prawo do wliczenia utworzonych tam miejsc postojowych (parkingowych) dla samochodów osobowych do zbilansowania miejsc postojowych (parkingowych) realizowanej inwestycji budowlanej. Innymi słowy na terenie będącym we władaniu spółki osobowej, na którym powstają budynki z lokalami na sprzedaż (działalność deweloperska) może się znajdować mniej miejsc postojowych, gdyż potrzeby mieszkańców w tym zakresie zaspokoją w części miejsca postojowe na terenie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego.

Spółka osobowa wystąpiła także o pozwolenie na wycinkę drzew. Przez organ działający w imieniu jednostki samorządu terytorialnego została wydana decyzja, która między innymi przewiduje dokonanie nasadzeń zastępczych. Również w tym wypadku jednostka samorządu terytorialnego w podpisanym porozumieniu zgodziła się, aby nasadzenia dokonane na terenie jej nieruchomości zakwalifikować jako nasadzenia zastępcze z decyzji pozwolenia na wycinkę drzew.

Na terenie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego będą przez Spółkę oprócz miejsc postojowych zorganizowane tereny zielone, dodatkowa droga dojazdowa i przejście dla pieszych między drogą publiczną a terenem osiedla (także bezpośredni dostęp do przystanku komunikacji miejskiej).

Tereny przemysłowe nie są ulubionym miejscem wybieranym przez ludzi do zamieszkania, więc spółka osobowa musiała się liczyć z tym, że wielu nabywców zrezygnuje z zakupu od niej lokalu z uwagi na otoczenie. W związku z tym zagospodarowany teren zielony (rekreacyjny) zwiększa zainteresowanie osiedlem, podnosi atrakcyjność lokalizacji. Ma pośredni, choć trudno uchwytny, wpływ na wysokość i tempo uzyskiwania przychodów przez spółkę osobową, a więc pośrednio także przez Wnioskodawcę.

Wydatki potrzebne na wykonanie zadań przez Spółkę obejmujące głównie prace projektowe, uzyskanie zgód, prace budowlane, ogrodnicze, odbiory techniczne zamykają się sześciocyfrową kwotą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki na zagospodarowania nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego, które wpływają na atrakcyjność lokalizacji osiedla realizowanego przez dewelopera, mniejszą liczbę miejsc postojowych i nasadzeń zastępczych na terenie osiedla są kosztem uzyskania przychodów w dacie poniesienia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie budzi wątpliwości, iż opisane we wniosku wydatki na zagospodarowanie terenu należącego do jednostki samorządu terytorialnego nie są poniesione na wytworzenie ani nabycie środków trwałych spółki osobowej. Poniesione przez nią nakłady nie stanowią również inwestycji w obcym środku trwałym, ponieważ porozumienie podpisane z jednostką samorządu terytorialnego nie daje spółce osobowej prawa do przejęcia do używania wytworzonych obiektów.

Nie można również wyłączyć wydatków z kosztów uzyskania przychodów opierając się na przepisach dotyczących darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Czynności spółki osobowej nie mają cech charakterystycznych dla darowizny, którymi są dobrowolność spełnienia świadczenia oraz brak jakiejkolwiek ekwiwalentności. Zgodnie z cywilistyczną zasadą "superficies solo credit”, to co znajduje się na powierzchni gruntu przypada gruntowi, a to co jest trwale połączone z gruntem, staje się jego częścią składową i własnością właściciela gruntu. Tak więc w opisywanym przypadku zagospodarowania terenu należącego do jednostki samorządu terytorialnego nie może być mowy o darowiźnie, gdyż spółka osobowa nigdy nie była właścicielem.

Ponadto nie może być mowy o braku jakiejkolwiek ekwiwalentności, gdyż spółka osobowa uzyskała prawo do wliczenia utworzonych tam miejsc postojowych do zbilansowania miejsc postojowych realizowanej inwestycji deweloperskiej, a także do zakwalifikowania dokonanych tam nasadzeń jako nasadzeń zastępczych z decyzji pozwolenia na wycinkę drzew.

Na terenie we władaniu Spółki, na którym powstają budynki z lokalami na sprzedaż (działalność deweloperska) może się znajdować mniej miejsc postojowych, gdyż potrzeby mieszkańców w tym zakresie zaspokoją w części miejsca postojowe na terenie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego. Dla dewelopera oznacza to wymierne korzyści, gdyż większa powierzchnia lokali może zostać zaprojektowana, wybudowana, sprzedana i dzięki temu zostanie osiągnięty wyższy przychód. Kolejną korzyścią dla dewelopera jest możliwość dokonania nasadzeń poza swoim terenem i dzięki temu lepsze wykorzystanie go na potrzeby generowania przychodów i/lub umieszczenia większej liczby obiektów lub na większej powierzchni podnoszących jakość życia, prestiż osiedla i ułatwiających znalezienie na konkurencyjnym rynku generujących przychody nabywców, jak na przykład płac zabaw lub deptak.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Zdaniem Wnioskodawcy istnieje związek poniesionych przez spółkę osobową wydatków, z jej przychodami, gdyż większa powierzchnia lokali może zostać zaprojektowana, wybudowana i sprzedana.

Zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym koszty uzyskania przychodów spółki osobowej proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku są dla niego kosztami uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe (stan faktyczny) jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.