ILPB4/4510-1-54/16-6/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych, dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych, kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku, kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 10 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.) oraz z 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 czerwca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych,
 • dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych,
 • kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku,
 • kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jako komplementariusz spółki Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji projektów budowlanych oraz robót budowlanych.

W ramach swojej działalności Spółka realizuje również projekt badawczo-rozwojowy polegający na wytworzeniu innowacyjnego obiektu budowlanego.

W wyniku badań rozwojowych stworzono obiekt przemysłowy typu „A” w wersji zero-emisyjnej z założeniami budownictwa zrównoważonego – ZEOZ – „Zero Emisyjny Obiekt Zrównoważony” wraz z dwoma komputerami i oprogramowaniem (dalej: prace rozwojowe lub prototyp). Prototyp ten został poddany badaniom przy zastosowaniu wielu kryteriów. Głównym założeniem projektu było wynalezienie technologii budowania obiektów zero emisyjnych i równocześnie zrównoważonych.

Rezultaty realizacji projektu badawczo-rozwojowego są następujące:

 1. stworzenie prototypu budynku;
 2. dokonanie zgłoszenia patentowego;
 3. dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego;
 4. utworzenie trwałej komórki B+R w Spółce.

W wyniku wdrożenia rezultatów prac B+R w projekcie zostanie wprowadzona na rynek innowacyjna usługa polegająca na projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych opartych na technologii ZEOZ – Zero Emisyjny Obiekt Zrównoważony.

Wytworzony w ramach projektu prototyp budynku to budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) (wydano pozwolenie na budowę, jest także wydane pozwolenie na użytkowanie).

Spółka posiada szczegółową ewidencję oraz dokumentację prac rozwojowych. Dokumenty te obejmują dokumentację projektową prototypu, raporty z badań testów przeprowadzonych na prototypie, faktury potwierdzające nabycie towarów i usług niezbędnych do wytworzenia prototypu, szczegółowy biznesplan inwestycji, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Po zakończeniu prac rozwojowych Spółka ponosi bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku. Ponadto Wnioskodawca realizuje dalsze prace na prototypie, ponosząc przy tym wydatki. Wydatki te mogą prowadzić do ulepszenia i modernizacji.

Projekt prototypu został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków publicznych w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (reprezentowaną przez „B” Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.) wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanym z realizacją projektu została ustalona na poziomie 12.361.031,31 PLN (w tym wartość obu komputerów to 19.320 PLN, a oprogramowania 9.300 PLN), z czego dofinansowanie ogółem wyniosło 5.562.464,09 PLN. Łączna wartość wydatków ogółem to 17.061.159,41 PLN (suma kosztów z projektu POIG 1.4. oraz koszty pozostałe, takie jak np. organizacja placu budowy, media, ochrona).

W piśmie z 10 maja 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Spółka:

 1. Informuje, że w jej ocenie szczegółowa ewidencja oraz dokumentacja prac rozwojowych, w posiadaniu której jest Wnioskodawca, potwierdza, że prototyp budynku oraz technologia budowania obiektów zero emisyjnych i równocześnie zrównoważonych (ZEOZ) są ściśle ustalone. Ponadto Spółka pragnie wskazać, że koszty prac rozwojowych są wiarygodnie określone,
 2. Przyznaje, iż szczegółowa ewidencja oraz dokumentacja prac rozwojowych potwierdza techniczną przydatność prototypu budynku i technologii budowania obiektów zeroemisyjnych i równocześnie zrównoważonych (ZEOZ) i na jej podstawie została podjęta decyzja o stosowaniu tej technologii (tj. wprowadzono na rynek innowacyjną usługę polegającą na projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych opartych na technologii ZEOZ – Zero Emisyjny Obiekt Zrównoważony),
 3. Informuje, iż ze szczegółowej ewidencji oraz dokumentacji prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży usługi polegającej na projektowaniu i generalnym wykonawstwie obiektów przemysłowych opartych na technologii ZEOZ – Zero Emisyjny Obiekt Zrównoważony,
 4. Informuje, iż data oddania prototypu budynku do użytkowania (tj. 30.09.2015 r.) jest także datą wpisania kosztów prac rozwojowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto, w przedmiocie wezwania do uzupełnienia opłaty Spółka informuje, iż wezwanie do uiszczenia dodatkowej opłaty jest, zdaniem Wnioskodawcy, bezpodstawne. Zgodnie z art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej dodatkową opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych).

We wniosku wskazano jeden stan faktyczny i jedno zdarzenie przyszłe, które ma konsekwencje w podatku dochodowym od osób prawnych. Czym innym jest ilość zdarzeń, a czym innym ilość pytań konsekwencji (podatkowych) danego zdarzenia. Tutejszy Organ sugerując, że każde z pytań jest jednym zdarzeniem, dokonał niewłaściwej interpretacji art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej.

Niemniej jednak Wnioskodawca uiścił dodatkową opłatę, zgodnie z wezwaniem. W ocenie Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że skutki zdarzeń (opracowanie budynku) dotyczą zarówno już dokonanych rozliczeń, jak i mogą mieć wpływ na rozliczenia przyszłe wszystkie pytania dotyczą zarówno przeszłości (stanu faktycznego), jak i przyszłości (zdarzenia przyszłego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy poniesione nakłady na prace rozwojowe (koszty poniesione na wybudowanie prototypu budynku) mogą stanowić wartości niematerialne i prawne, od których Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych...
 2. Czy posiadana dokumentacja jest wystarczająca do przyjęcia zakończonych prac rozwojowych jako wartości niematerialnych i prawnych...
 3. Czy bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o CIT...
 4. Jak należy traktować koszty ponoszone na ulepszenia prototypu po zakończeniu projektu (oddania prototypu do użytkowania w dniu 30.09.2015 r.)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, 3 i 4 obejmująca zarówno stan faktyczny, jak i zdarzenia przyszłe. Natomiast w zakresie pytania nr 2 obejmującego także stan faktyczny i zdarzenie przyszłe wydano postanowienie z 9 czerwca 2016 r. nr ILPB4/4510-1-54/16-7/KP o odmowie wszczęcia postępowania.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Poniesione nakłady na prace rozwojowe mogą stanowić wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Prace rozwojowe.

Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,

– zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z powyższego wynika, że pod pewnymi warunkami prace rozwojowe mogą być uznane za wartość niematerialną i prawną. Przed rokiem 2016 brak było definicji „prac rozwojowych” w przepisach podatkowych. Organy podatkowe posiłkując się definicjami słownikowymi, jak i pochodzącymi z innych przepisów przyjmowały jednak, iż (cytat z: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13.03.2014 r. sygn. ILPB4/423-487/13-2/ŁM, analogicznie również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25.06.2012 r. sygn. IPTPB3/423-88/12-4/IR):

 1. prace” (...) to ogół czynności wykonywanych przez grupę ludzi realizujących jakieś zadanie, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr, „rozwojowe” to związane z rozwojem, planowaniem rozwoju, „rozwój” natomiast oznacza proces zmian, przechodzenia do form bądź stanów bardziej złożonych lub pod pewnymi względami doskonalszych (vide: Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN. http://sjp.pwn.pl),
 2. zgodnie z definicją stosowaną dla celów statystyki publicznej – prace rozwojowe to prace konstrukcyjne, technologiczno-projektowe oraz doświadczalne, polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotowych,
 3. prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności (...) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna – wg ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 ze zm.).

Z kolei zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. art. 4a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

W opinii Spółki, biorąc pod uwagę innowacyjny charakter stworzonego budynku zeroemisyjnego i zrównoważonego, stanowi on prototyp utworzony w toku prac rozwojowych opisanych powyżej.

W wyniku wytworzenia w toku prac rozwojowych technologii polegającej na budowie niskoemisyjnego i zrównoważonego budynku mogą zostać wybudowane/zaprojektowane kolejne innowacyjne budynki. W konsekwencji należy się spodziewać, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. Skoro budynek oddano do użytkowania i dokonano zgłoszenia patentowego prace rozwojowe należy uznać za zakończone wynikiem pozytywnym.

Jednocześnie należy podkreślić, że wytworzony prototyp nie może być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych. Wynika to przede wszystkim z:

 • faktu, iż prototyp spełnia wszelkie wymienione wcześniej warunki uznania za wartość niematerialną i prawną;
 • tego, że prototyp powstał w ramach prac rozwojowych, a koszt jego wytworzenia stanowił część wydatków poniesionych na prace rozwojowe i pozostaje w bezpośrednim związku z tymi pracami; oraz z
 • całokształtu okoliczności wytworzenia prototypu – nie został on wytworzony w celu jego późniejszej odsprzedaży.

Prawidłowość przedstawionego powyżej stanowiska w zakresie uznania prototypu za pracę rozwojową znajduje również potwierdzenie w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanej przez DIS w Łodzi z 25.06.2012 r. sygn. IPTPB3/423-88/12-4/IR):

(...) koszt wytworzenia prototypu powstałego w ramach projektu celowego nie stanowi kosztu wytworzenia środka trwałego lecz koszt prac rozwojowych, które należy na podstawie przepisu art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakwalifikować do wartości niematerialnej i prawnej, podlegającej amortyzacji. Ma to miejsce w sytuacji, gdy prace rozwojowe zakończyły się wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, których efektem jest produkt lub technologia i które przyczynią się do uzyskania przychodów ze sprzedaży tych produktów podlegają amortyzacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o CIT koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

 • w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 • jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 • poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z powyższych przepisów wynika swoboda podatnika w zastosowaniu poszczególnej konstrukcji uznania wydatków na prace rozwojowe za koszty uzyskania przychodów – wskazuje na to użyty spójnik „albo”, który według zasad logiki oznacza alternatywę rozłączną. Podatnik może zastosować swobodnie jedno z powyższych rozwiązań. Na taką interpretację wskazuje również uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej powyższą zmianę w odniesieniu do prac rozwojowych (Druk Sejmowy nr 1662 z 2009 r.). W uzasadnieniu wskazano, że taka preferencja w stosunku do prac rozwojowych ma przyczynić się do istotnego wsparcia prorozwojowego.

W przypadku wyboru wariantu rozliczania kosztów uzyskania przychodów poprzez opisy amortyzacyjne, amortyzacja odbywa się również na swoistych dla prac rozwojowych zasadach.

Odpisów amortyzacyjnych od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych dokonuje się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT).

W konsekwencji Spółka ma prawo do uznawania za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywanych od kosztów zakończonych prac rozwojowych jako wartości niematerialnej i prawnej.

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W konsekwencji Spółka nie będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od części wartości niematerialnej i prawnej, która została sfinansowana na podstawie umowy o dofinansowanie.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Koszty uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki bieżące koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 tejże ustawy.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Przytoczony przepis pozwala podatnikowi pomniejszyć przychody do opodatkowania o wszelkie poniesione przez niego wydatki, które według racjonalnej oceny podatnika powinny przyczynić się do osiągnięcia przychodu podatkowego. Spółka pragnie podkreślić, że wszystkie wydatki ponoszone w ramach bieżących kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku spełniają powyższy warunek, tj. poniesione zostały one w celu osiągnięcia, jak i zachowania źródła przychodów, nie będąc jednocześnie wydatkami wymienionymi w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W szczególności wydatki te służą utrzymaniu i funkcjonowaniu prototypu budynku, są więc konieczne dla jego wykorzystania w dalszej działalności, co z kolei przekłada się na osiągnięcie lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. W konsekwencji powinny one stanowić koszt uzyskania przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4.

Koszty ponoszone na wartość niematerialną i prawną, jaką jest prototyp budynku, powinny być traktowane jako pośrednie koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i rozliczane na bieżąco.

Uzasadnienie.

Zdaniem Wnioskodawcy ogół wydatków ponoszonych przez Spółkę na ulepszenie gotowego (oddanego do użytkowania) prototypu należy potraktować jako koszty prac wdrożeniowych, w przeciwieństwie do prac rozwojowych. Zgodnie z definicją słownikową wdrożenie wiąże się z uruchomieniem i wprowadzeniem do używania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów oraz procesów.

W przeciwieństwie do prac rozwojowych sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prac wdrożeniowych nie został w sposób szczególny uregulowany na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też należy zastosować przepisy ogólne.

Spółka stoi na stanowisku, że koszty prac wdrożeniowych należy uznać za inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Poniesienie kosztów prac wdrożeniowych wcale nie musi skutkować sprzedażą produktów lub usług, albo związek ten nie musi być bezpośrednio związany z konkretnym przychodem – nie jest możliwe powiązanie tych wydatków z konkretnymi przychodami Spółki. Jednakże w przyszłości przeprowadzenie prac wdrożeniowych wpłynie na powstanie przyszłych przychodów Spółki.

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe:

 • Wydatki ponoszone w związku uruchomieniem nowej produkcji, w tym m.in. koszty związane z wykonaniem serii próbnej, koszty wytworzenia lub zakupu prototypu i poddania go próbom, koszty wytworzenia lub zakupu oprzyrządowania, stanowią koszty uzyskania przychodów pośrednio związane z przychodami, których moment poniesienia uregulowany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z dnia 17.08.2008 r. sygn. ILPB3/423-606/08-2/EK);
 • Wydatki na dokonywanie próbnych odlewów uznać należy jako koszty ogólnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Spółkę, których nie można bezpośrednio powiązać z uzyskanym przychodem, w związku z czym na podstawie w/w przepisów winny być uznane za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia” (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 26 lutego 2007 r. sygn. 1471/DPR1/423-163/06/SG).

Ponadto przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują konieczności aktywowania na wartości niematerialnej i prawnej wydatków na jej ulepszenie. Takie regulacje przewidziano wyłącznie w odniesieniu do środków trwałych (art. 16g ust. 13 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W konsekwencji wydatki te powinny być rozliczane jako koszty „na bieżąco”, a nie poprzez zwiększenie wartości stanowiącej podstawę odpisów amortyzacyjnych.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczenia do wartości niematerialnych i prawnych kosztów prac rozwojowych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem prototypu budynku jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z ulepszeniem prototypu budynku jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji i postanowienia należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.